Χαϊδεμένος: Στις 5 Ιουλίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρία “ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού,  σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2021:

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020: Τετάρτη 28.04.2021

με ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.haidemenos.gr).

  • Ημερομηνία  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Δευτέρα   05.07.2021

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή  μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.