Χαϊδεμένος: Ανακοίνωση μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρία “ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ”  , σε συνέχεια της ανακοίνωσης  των αποφάσεων  της Γενικής Συνέλευσης  που πραγματοποιήθηκε στις 30 06 2020 και  της αναφοράς στην  Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου γνωστοποιεί ότι εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου, την οποία απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 44 ν. 4449/2017 και ειδικότερα:

Σπυρίδων Δουλφής του Κωνσταντίνου , μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Δημήτριος Χριστακόπουλος Παρασκευά , μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ήρα Καλιαμπέτσου του Γεωργίου , μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.