Χ.Α – XΡΗΣH 2018: Focus σε Καρέλιας, Ιατρικό, Forthnet και Quality

****

ΚΑΡΕΛΙΑΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ

 • Κύκλος Εργασιών 961,12 εκατ. ευρώ από 916,71 εκατ. το 2017.
 • Κύκλος Εργασιών (καθαρός χωρίς Ε.Φ.Κ.) 207,7 εκατ. ευρώ
 • ΕΒΙΤDA: 99,36 εκατ. και +12,72%
 • Κέρδη προ φόρων: 102,84 εκατ. και +43,31%
 • Κέρδη: 79,04 εκατ. ευρώ και +44,39%
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 260,00 ευρώ
 • Κ/φση: 717,6 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 250,000 264,000 4,00
30 ημερών 250,000 276,000 2,36
3 μηνών 240,000 276,000 4,84
6 μηνών 240,000 276,000 0,00
12 μηνών 240,000 290,000 -6,47
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 471.774.000 από 418.339.000 ευρώ
 • Ό Όμιλος την 31.12.2018 απασχολούσε συνολικά 542 άτομα (από 539 άτομα)
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΠΑΝΤΑ ΜΗΔΕΝ
 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 86,6 εκατ. από 181,5 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διατηρεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα και επενδύσεις σε χρεόγραφα (Ευρώ 404 εκατ. περίπου στις 31.12.2018, έναντι Ευρώ 337 εκατ. στις 31.12.2017) εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος διατηρείται σε διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού Ευρώ 26,22 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα Ευρώ 9,50 ανά μετοχή.

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΤΧ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
260,0000 -0,76% 5.200 25/04/2019
262,0000 4,80% 16.908 24/04/2019
250,0000 0,00% 2.750 23/04/2019
250,0000 -1,57% 3.752 18/04/2019
254,0000 0,00% 260 17/04/2019
254,0000 -2,31% 37.886 16/04/2019
260,0000 -0,76% 26.790 15/04/2019
262,0000 0,00% 2.882 12/04/2019
262,0000 0,00% 11/04/2019

****

FORTHNET – ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ; ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ

 • Συνολικά Έσοδα 285.244.000 από 297.062.000
 • ΖΗΜΙΕΣ: (32.294.181) από (29.569.720)
 • Tο EBITDA του έτους 2018 ανήλθε στα €42,3 εκατ., έναντι €40,2 εκατ. του έτους 2017
 • O συνολικός τραπεζικός δανεισμός*** (ομολογιακά δάνεια και βραχυπρόθεσμος δανεισμός) στα 256,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2017: € 256,2 εκατ.) ***Εξαιρουμένου του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,1400 ευρώ
 • Κ/φση: 24,16 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 0,133 0,146 -6,04
30 ημερών 0,124 0,190 7,69
3 μηνών 0,091 0,190 45,83
6 μηνών 0,090 0,250 1,45
12 μηνών 0,090 0,396 -63,54
 • Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 34.210.171 από 44.866.802
 • Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων: (23.915.054) (30.642.566)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ 11,3 εκατ. από 14,2 εκατ. ευρώ
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: ΑΡΝΗΤΙΚΑ (199.714.687) από (188.992.018)
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ: 2.662.261 από 2.950.135 ευρώ
 • ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ: WIND 22,17%  GO PLC 15,19% MASSAR INVESTMENTS LLC 15,19%
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 13,69% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11,01% ALPHA BANK 7,69%
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΤΧ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,1400 -4,11% 919 25/04/2019
0,1460 9,77% 561 24/04/2019
0,1330 -10,74% 1.456 23/04/2019
0,1490 0,00% 18/04/2019
0,1490 -5,70% 201 17/04/2019
0,1580 0,00% 16/04/2019
0,1580 -16,84% 395 15/04/2019
0,1900 0,00% 12/04/2019
0,1900 19,50% 950 11/04/2019

****

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 • Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 182,75 εκατ. ευρώ(+8%)
 • Τα EBITDA ανήλθαν σε ευρώ 24 εκατ. (+2%)
 • Τα κέρδη με αύξηση κατά 303%  στα 10,82 εκατ. ευρώ.
 • Οι επενδύσεις το 2018 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό: 12,8 εκατ. (+54%)
 • Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.013 άτομα (+2%)
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,7000 ευρώ
 • Κ/φση: 147,45 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 1,665 1,825 -4,49
30 ημερών 1,520 1,920 8,28
3 μηνών 1,040 1,920 53,15
6 μηνών 0,960 1,920 70,85
12 μηνών 0,960 1,920 19,72
 • Ίδια κεφάλαια: 71,6 εκατ. από 63,2 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΑ: 4,59 εκατ. από  3,23 εκατ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΑ: 132,7 εκατ. από 144,9 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 128,1 εκατ. από 141,6 εκατ. ευρώ.
 • Κέρδη ανά μετοχή: 0,1241 από 0,0303 ευρώ.
 • Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 20 εκατ. από -1.52 εκατ.
 • Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων: -7.96 εκατ. από -5.8 εκατ.
 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 12 εκατ. ευρώ από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 7,3 εκατ.
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΤΧ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,7000 -1,45% 5.548 25/04/2019
1,7250 -3,63% 50.045 24/04/2019
1,7900 0,56% 4.634 23/04/2019
1,7800 -0,28% 25.056 18/04/2019
1,7850 -3,25% 36.960 17/04/2019
1,8450 0,82% 19.193 16/04/2019
1,8300 -2,66% 14.976 15/04/2019
1,8800 -0,53% 19.749 12/04/2019
1,8900 4,42% 34.083 11/04/2019

***

Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει 8 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες, 1.200 κλινών συνολικά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:
• το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
• το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
• το Ιατρικό Ψυχικού
• το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου
• το Ιατρικό Δάφνης
• το Ιατρικό Περιστερίου
• το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
• τη ΓΑΙΑ Μαιευτική-Γυναικολογική

****

QUALITY – ΚΟΥΑΛ :2018- ΠΟΛΥ ΦΤΩΧΑ ΜΕΓΕΘΗ

Σύνολο δανείων: 2.271.982 από 2.538.119 ευρώ
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα: -1.068.216 από -1.265.745
Καθαρό χρέος: 1.203.765 από 1.272.373
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 4.133.757 από 4.872.059
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου: 5.337.523 από 6.144.432
Συντελεστής μόχλευσης: 22,55% 20,71%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,1950
 • Κ/φση: 5,33 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 0,194 0,225 -9,30
30 ημερών 0,190 0,225 -8,45
3 μηνών 0,190 0,249 -2,50
6 μηνών 0,182 0,249 -17,02
12 μηνών 0,181 0,300 -28,83

**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

 • 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017
 • Κύκλος εργασιών 2.617.694 από 2.581.195 ευρώ
 • ΕΒΙΤDA: 209.700 από 549.791 ευρώ
 • Καθαρά κέρδη (ζημίες) χρήσεως: -535.784 από -110.273
 • ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 24 άτομα
 • ΚΑΤΕΒΑΛΕ για αμοιβές μελών ΔΣ και δ.ντες 212 χιλ. ευρώ
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΤΧ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,1950 -13,33% 35.482 25/04/2019
0,2250 2,27% 105 24/04/2019
0,2200 2,33% 3.965 23/04/2019
0,2150 -2,27% 1.674 18/04/2019
0,2200 0,00% 1.855 17/04/2019
0,2200 0,00% 3.141 16/04/2019
0,2200 0,00% 1.066 15/04/2019
0,2200 -0,90% 9.777 12/04/2019
0,2220 8,29% 12.726 11/04/2019
Print Friendly, PDF & Email