Χ.Α: Πολλά εν ολίγοις και εν ολίγοις πολλά… (15 Απρ.)

ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Στις 31.12.2017 ο όμιλος εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (594,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 297,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (296,4 εκατ. ευρώ).

 • Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 154,25 εκατ. ευρώ (179,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).
 • Ο καθαρός δανεισμός του ήταν ύψους 723 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 62 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επενδυτικών δαπανών του στη διάρκεια της χρήσης.
 • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του το 2017 ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016.

Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 1,23 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9%. Αντιθέτως, οι δανειακές του υποχρεώσεις ανήλθαν σε 877,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4%, ενώ ήταν σε ποσοστό 93,5% μακροπρόθεσμες.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • H HSBC πρόσφατα μείωσε την τιμή-στόχο για την ΤΙΤΚ στα 27,0000 ευρώ ανά μετοχή από 28,0000 ευρώ προηγουμένως (ΠΟΛΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ πάντως στόχος).
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 20,750 21,400 0,95
30 ημερών 19,780 21,650 -1,85
3 μηνών 19,780 25,350 -8,21
6 μηνών 19,480 25,350 0,24
12 μηνών 19,480 27,190 -12,19

ΤΙΤΑΝ ΑΕ(1): Συγχρόνως, τα ίδια κεφάλαιά του (1,37 δισ. ευρώ) αποδυναμώθηκαν κατά 11,8% (-183,1 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω επιστροφής κεφαλαίου και διανομής μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής εταιρείας.

 • Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της, με μερίδια τουλάχιστον 5% στις 31.12.2017, ήταν η εταιρεία ΕΔΥΒΕΜ Ελληνικα Δομικά Υλικά των οικογενειών Κανελλόπουλου – Παπαλεξόπουλου (11,03%), ο Ανδρ. Λ. Κανελλόπουλος (10,72%), το Ιδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (9,98%), ο Λεων. Α. Κανελλόπουλος (6,25%) και η ίδια η μητρική εταιρεία του ομίλου (5,26%).

ΤΙΤΑΝ ΑΕ(2): Από κοινού με τις θυγατρικές της, στα τέλη του 2017 η εταιρεία απασχολούσε 5.432 εργαζόμενους, έναντι 5.482 τα τέλη του 2016,

 • Εκ των οποίων 1.157 στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (21,3% του συνολικού αριθμού εργαζομένων),
 • 2.198 στη Βόρεια Αμερική (40,5%),
 • 1.253 στη Βουλγαρία, τη Σερβία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (23,1%)
 • και 824 στην Αίγυπτο και άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου (15,1%).

Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 294,5 εκατ. ευρώ, έναντι 280,3 εκατ. ευρώ το 2016, καθώς υλοποίησε προγράμματα εθελούσιας εξόδου μέρους του προσωπικού της στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, με συνολικό κόστος 4 εκατ. ευρώ και 6,3 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

ΤΙΤΑΝ ΑΕ(3): Οι συνολικές, πάσης φύσεως αμοιβές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησής της απορρόφησαν 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 7,3 εκατ. ευρώ το 2016, εκ των οποίων 3,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν αμοιβές έξι εκτελεστικών μελών της διοίκησης για τις υπηρεσίες τους και 1 εκατ. ευρώ επιπλέον αφορούσε συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα των ίδιων στελεχών της.

 • Στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 8,5 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδυάστηκε με επιστροφή κεφαλαίου 84,6 εκατ. ευρώ, κατόπιν απόφασης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της.
 • Από τα κέρδη της χρήσης 2017 θα διαθέσει μέρισμα 4,2 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με επιστροφή κεφαλαίου 42,3 εκατ. ευρώ.
ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 2.001.370 2.165.034 -8 -163.664 2.370.963 2.235.017 27.425.244 2.109.634
Λοιπό ενεργητικό 594.097 624.743 -5 -30.646 577.784 576.232 8.072.860 620.989
Σύνολο ενεργητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Κεφάλαια εταιρείας 1.307.213 1.476.351 -11 -169.138 1.586.894 1.507.005 17.974.899 1.382.685
Κεφάλαια μειοψηφίας 62.459 76.465 -18 -14.006 118.391 120.590 1.019.480 78.422
Μ/Μ χρέος 929.349 829.973 12 99.376 940.547 898.420 11.718.232 901.402
Βραχυπρόθεσμο 296.446 406.988 -27 -110.542 302.915 285.234 4.785.493 368.115
Σύνολο παθητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Πωλήσεις 1.505.803 1.509.153 0 -3.350 1.397.818 1.158.414 17.617.456 1.355.189
Μεικτό κέρδος 435.454 437.014 0 -1.560 358.393 294.508 5.552.763 427.136
EBITDA 273.441 278.599 -2 -5.158 216.422 181.591 3.901.910 300.147
EBIT 157.012 151.492 4 5.520 85.727 76.556 2.443.423 187.956
Κέρδος προ φόρων 63.226 63.525 0 -299 42.144 46.821 1.715.217 131.940
Φόροι + Μειοψηφία 20.546 -63.919 84.465 8.390 15.874 386.227 29.710
Καθαρό κέρδος 42.680 127.444 -67 -84.764 33.754 30.947 1.328.990 102.230
Μεικτό περιθώριο 28,9 29,0 0 -0,1 25,6 25,4 31,5 31,5
Περιθώριο EBITDA 18,2 18,5 -2 -0,3 15,5 15,7 22,1 22,1
Περιθώριο EBIT 10,4 10,0 4 0,4 6,1 6,6 13,9 13,9
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,2 4,2 0 0,0 3,0 4,0 9,7 9,7
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,8 55,7 -5 -2,9 57,8 57,9 53,5 53,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,2 44,3 7 2,9 42,2 42,1 46,5 46,5
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,1 8,3 -63 -5,2 2,2 2,1 7,4 7,4
EBITDA/Ενεργητικό 10,5 10,0 5 0,5 7,3 6,5 11,0 11,0

****

ΓΕΒΚΑ (από έναν εξαιρετικά κατηρτισμένο και αντικειμενικά ψαγμένο επενδυτή προκειμένου περί του Χ.Α και των εταιρειών του- αν μη τι άλλο-  διαβάζουμε στο blog του http: mitarola. bloggspot.gr) για την συγκεκριμένη:

 • Εταιρία, η οποία κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, όπως πτώχευση της Ελλάδος, μνημόνια+έλευση Τσιπροκαμένων στην εξουσία παρόλο την πτώση του κύκλου εργασιών κατά 45,38%, από το 2008, εν τούτοις όχι μόνον δεν λύγισε αλλά τουναντίον θωρακίστηκε στο έπακρον!

Τι έχει καταφέρει η ΓΕΒΚΑ

1) Να μειώσει τις συνολικές της υποχρεώσεις στα 7,584 εκατ. ευρώ, απο 26,225 εκατ. ευρώ το 2008 …. αυτό επιτεύχθηκε με τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού στα 2,485 εκατ. ευρώ απο 20,2 εκατ το 2008. Μείωσε κατά 17,715 εκατ. ευρώ το δανεισμό της μέσα στη δυσκολότερη οικονομική κατάσταση που έζησε η χώρα.

2) Οι απαιτήσεις του ομίλου έχουν πέσει στα 7,7 εκατ. ευρώ απο 20,4 εκατ. το 2008.

Συνολικές λειτουργικές χρηματοροές απο το 2008 = 29,824 εκατ. ευρώ
Συνολικά καθαρά κέρδη απο το 2008 = 7,155 εκατ. ευρώ
Συνολικές αποσβέσεις απο το 2008 = 3,806 εκατ. ευρώ.

ΓΕΒΚΑ(1): Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 23,12 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,96 ευρώ, ήτοι η μετοχή στα 0,58 διαπραγματεύεται στο 0,6 της BV.

Οι πωλήσεις έχουν σταθεροποιηθεί στα 23 με 25 εκατ ευρώ τα 5 τελευταία χρόνια … όταν κάποτε έκανε πωλήσεις 41 και 42 εκατ. ευρώ (2006, 2007)… το αποτέλεσμα είναι η κερδοφορία να είναι μειωμένη και να διαπραγματεύεται με ένα Ρ/Ε της τάξης του 20 με 30.

ΓΕΒΚΑ(2): Τα κέρδη της είναι της τάξης των 0,02 με 0,03 ευρώ ανά μετοχή (538 χιλιάδες καθαρά κέρδη το 2016) ενώ δεν φαίνεται η διοίκηση να πιστεύει ότι τα άσχημα είναι πίσω … οπότε θα έπρεπε να αυξάνει αποθέματα , να ανοίγει τραπεζικό δανεισμό και να προσδοκά αύξηση πωλήσεων.

Για το 2017 οι πωλήσεις έφθασαν στα 23,458 εκατ ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το 2016 κατά 2,42%, όμως η αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους στο 23,38% απο 22,49% το 2016 και η πτώση του χρηματοοικονομικού κόστους είναι οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην θετική μεταβολή των καθαρών μετά από φόρους κερδών της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.

ΓΕΒΚΑ(3):Έτσι η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 675 χιλιάδες ευρώ (538 χιλιάδες το 2006) που αντιστοιχούν σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Οπότε στην τιμή των 0,58 έχουμε : P/E = 19,33 και P/BV = 0,6.

Αν καταφέρει να βελτιώσει την κερδοφορία της, δηλαδή να βγάζει κέρδη μετά φόρων πέριξ του 1,5 εκατ. ευρώ …. τότε η μετοχή θα ξεκινήσει να κινείται προς το 1,5 ευρώ … σε πρώτη φάση. (Η ανάλυση της ΓΕΒΚΑ έγινε στις 08/04/2018)

Παρατήρηση μ/μ: Να ξέρουν οι αναγνώστες μας, ότι δεν υπάρχει χρηματιστηριακό site ή blogg ή και forum ακόμα που να μην το διαβάζουμε. Με τον τρόπο αυτό τσεκάρουμε τον… περιρρέουσα ατμόσφαιρα, το τι…παίζει στα μυαλά όσων δεν διστάζουν να καταθέτουν τις απόψεις, εκτιμήσεις, πιστεύω τους, τι παραμύθια σερβίρονται και τόσα άλλα.

 • Ο συγκεκριμένος blogger μας έχει κάνει ιδιαίτερη, ξεχωριστή εντύπωση για την διεισδυτικότητα του, την ευρεία αντίληψη επί του αντικειμένου κ.λπ κ.λπ. Και απότι φαίνεται, έχει βαλθεί για τα καλά να μας… ξεκουράζει.
 • Τι να πρωτοπρολάβει άλλωστε κανείς όταν έχει και τόσα άλλα να τσεκάρει, εξετάσει, αναλύσει, παρατηρήσει, πληκτρολογίσει(;) σε καθημερινή βάση;
 • Το ευτύχημα είναι ότι μας βοηθούν πολλοί φίλοι και παράγοντες της αγοράς, ο καθένας με τον τρόπο του και ανιδιοτελώς για τους καλόπιστους.
Για τους κακόπιστους ότι και να γράψεις, ότι και να απαντήσεις, τζάμπα κόπος και άδικα χαμένη ώρα. Κανείς άλλωστε δεν τους υποχρεώνει να μας διαβάζουν..

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 60.064 61.810 -3 -1.746 61.283 63.797 1.050.822 80.832
Λοιπό ενεργητικό 22.341 19.921 12 2.420 25.310 65.326 631.654 48.589
Σύνολο ενεργητικού 82.405 81.731 1 674 86.593 129.123 1.682.476 129.421
Κεφάλαια εταιρείας 47.120 49.775 -5 -2.655 52.538 77.896 924.283 71.099
Κεφάλαια μειοψηφίας 678 659 3 19 595 559 32.050 2.465
Μ/Μ χρέος 6.988 6.747 4 241 5.118 6.909 305.554 23.504
Βραχυπρόθεσμο 27.619 24.550 13 3.069 28.342 43.759 420.589 32.353
Σύνολο παθητικού 82.405 81.731 1 674 86.593 129.123 1.682.476 129.421
Πωλήσεις 62.611 62.474 0 137 64.864 122.334 1.191.754 91.673
Μεικτό κέρδος 8.347 8.244 1 103 9.308 34.221 333.444 25.650
EBITDA 5.014 4.538 10 476 2.470 10.238 135.448 10.419
EBIT 1.058 729 45 329 -1.131 4.800 67.244 5.173
Κέρδος προ φόρων -197 -535 63 338 -2.300 3.209 50.801 3.908
Φόροι + Μειοψηφία 375 369 2 6 -625 1.271 23.353 1.796
Καθαρό κέρδος -572 -904 37 332 -1.675 1.938 27.448 2.111
Μεικτό περιθώριο 13,3 13,2 1 0,1 14,4 28,0 28,0 28,0
Περιθώριο EBITDA 8,0 7,3 10 0,7 3,8 8,4 11,4 11,4
Περιθώριο EBIT 1,7 1,2 42 0,5 -1,7 3,9 5,6 5,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. -0,3 -0,9 67 0,6 -3,5 2,6 4,3 4,3
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 58,0 61,7 -6 -3,7 61,4 60,8 56,8 56,8
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 42,0 38,3 10 3,7 38,6 39,2 43,2 43,2
Καθαρή απόδοση ιδίων -1,2 -1,8 33 0,6 -2,6 2,5 3,0 3,0
EBITDA/Ενεργητικό 6,1 5,6 9 0,5 2,9 7,9 8,1 8,1

ΙΝΦΟΡΜ LYKOS: Μητρική της εταιρεία είναι η αυστριακή εταιρεία AustriaCard, ο όμιλος της οποίας δραστηριοποιείται επιπλέον στην αγορά του digital security, διαθέτοντας δυο επιπλέον μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων και συναφών προϊόντων ασφαλείας και διαχείρισης δεδομένων υψίστης ασφαλείας στην Αυστρία και τη Ρουμανία.

 • Η AustriaCard ελέγχεται από την οικογένεια των ιδρυτών της Ινφόρμ Π. Λύκος, χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα AustriaCard και Inform και λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.
 • Το 2016 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 122 εκατ. ευρώ και είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 860 περίπου εργαζόμενους.

Η Ινφόρμ Π. Λύκος αποτελεί μια από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, αφού αριθμεί 120 χρόνια λειτουργίας στην αγορά, ως διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1897.

 • Κατέκτησε εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά και σε αγορές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του information management, με το εμπορικό σήμα Inform. Λειτουργεί μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία.
 • Δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά του business process outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τραπεζικές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις 31.12.2017 η Ινφόρμ Λύκος σε ενοποιημένη βάση, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 19,59 εκατ. ευρώ, κατά 78,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 11,4% (+2,01 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 34,61 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6% (+3,31 εκατ. ευρώ).

 • Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,34 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,28 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (27,62 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ασθενικά επίπεδα ρευστότητας.
 • Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,07 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για τη διασφάλιση πιστωτών της ρουμανικής βιομηχανίας της είχαν εγγραφεί υπέρ αυτών προσημειώσεις υποθήκης επί παγίων της συνολικού ποσού 6,60 εκατ. ευρώ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,832 0,890 -0,92
30 ημερών 0,792 0,890 3,59
3 μηνών 0,780 0,998 -1,37
6 μηνών 0,660 0,998 20,28
12 μηνών 0,655 0,998 11,45

****

Print Friendly, PDF & Email