Χ.Α: Ολες οι σημερινές ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Παρασκευή 27/8)

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αγορά Ιδίων Μετοχών 23.08.2021-26.08.2021

17:47  –  [ΛΥΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:52  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανάληψη νέου έργου Γερμανικού Στρατού

09:50  –  [ΔΡΟΜΕ]