Χ.Α: Ολες οι σημερινές ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Τρίτη 15.9.2020)

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:14  –  [ΠΕΤΡΟ]
Μερίσματα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.:  Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2019

18:01  –  [ΠΕΡΦ]
Ανακοινώσεις

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:46  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΝAV 31.08.2020

17:42  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης

11:42  –  [ΑΡΑΙΓ]
Ανακοινώσεις

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (14/9/2020)

11:12  –  [ΜΠΡΙΚ]
Ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:11  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:01  –  [ΜΥΤΙΛ]