Χ.Α: Ολες οι εταιρικές ανακοινώσεις της Παρασκευής 13.08.2021

Χ.Α: Ολες οι εταιρικές ανακοινώσεις της Παρασκευής 13.08.2021

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αγορά Ιδίων Μετοχών 06.08.2021-12.08.2021

19:59 13 Αυγ 2021  –  [ΛΥΚ]
Ανακοινώσεις

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:34 13 Αυγ 2021  –  [ΕΧ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:37 13 Αυγ 2021  –  [ΠΡΟΦ]
Ανακοινώσεις

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας

16:36 13 Αυγ 2021  –  [ΑΡΑΙΓ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ορισμός Διευθυντή Λογιστηρίου

10:15 13 Αυγ 2021  –  [ΜΟΗ]