Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (15) των εισηγμένων Εταιρειών – Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Ανακοινώσεις
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ:  5η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

19:07 13 Απρ 2022
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:14 13 Απρ 2022  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:53 13 Απρ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PREMIA Α.Ε.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:48 13 Απρ 2022  –  [ΠΡΕΜΙΑ]