Χ.Α: Μετοχές σε επιτήρηση και σε αναστολή- Υπάρχει ελπίδα;

Μετοχές σε επιτήρηση και σε αναστολή

Υπάρχει ελπίδα;

Τί σημαίνει όταν μία μετοχή εντάσσεται στην κατηγορία “επιτήρησης”; Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι, κάτι σοβαρό συμβαίνει με την εταιρία. Και βεβαίως, είναι κάτι αρνητικό. Όμως, δεν είναι “μοιραίο” για όλες τις περιπτώσεις.
Η κατηγορία της “επιτήρησης” δημιουργήθηκε το έτος 2005 με σκοπό την προστασία του επενδυτικού κοινού, το οποίο -όπως είχε δείξει και η εμπειρία των προηγούμενων ετών- είχε ανάγκη προστασίας, στις περιπτώσεις που μία εταιρία αντιμετώπιζε θεμελιώδη οικονομικά, ή και άλλου είδους, προβλήματα. Εκτιμούμε ότι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής (καθ’ όσον από τη θέσπισή της έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια έντονη άνοδος για να δούμε -σε ακραίες συνθήκες- τη συμπεριφορά του κοινού απέναντι σ’ αυτή την κατηγορία μετοχών), η συγκεκριμένη κατηγορία υπήρξε χρήσιμη και συνέβαλε στην προστασία του επενδυτικού κοινού.

Για να ενταχθεί μία εταιρία στην κατηγορία επιτήρησης, πρέπει να συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια.
β) β) Οι ζημίες του εκδότη κατά την χρήση είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων και δεν υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένες ενέργειες για τη θεραπεία του προβλήματος.
γ) Ο εκδότης έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
δ) Έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή του εκδότη σε προ-πτωχευτική διαδικασία.
ε) Βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν ο εκδότης μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Περισσότερα για την κατηγορία επιτήρησης και άλλα ειδικότερα αίτια για την υπαγωγή μίας εταιρίας σ’ αυτή, διαβάστε εδώ, αλλά και στη σελίδα 121 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (εδώ).

Το παρελθόν έχει δείξει ότι, η υπαγωγή μιας εταιρίας στην κατηγορία της επιτήρησης, προκαλεί μεν βλάβη στην τιμή της μετοχής, πλην όμως, η βλάβη δεν είναι ούτε οριστική, αλλά ούτε και “μοιραία”. Κατά το παρελθόν, περισσότερες από το 30% των μετοχών που οδηγήθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης, επανήλθαν σε κανονική διαπραγμάτευση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σήμερα, σε καθεστώς επιτήρησης βρίσκονται οι μετοχές 24 εταιριών (αυτές αποτελούν το 14,5% των εισηγμένων εταιριών). Οι μετοχές αυτές, στην πλειοψηφία τους, βρίσκονται σε απαξίωση. Το σύνολο της χρηματιστηριακής τους αξίας (στοιχεία 7/9/2020) φθάνει στα 250,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημιά που υπήρξε στους επενδυτές, είναι ήδη τεράστια. Εν τούτοις, μερικές θα μπορούσαν να ανακτήσουν μέρος της αξίας του παρελθόντος. Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Μετοχή Ημ/νία Επιτήρηση Τιμή 7/9/2020 Χρημ. Αξία 7/9/2020 – χιλ. € Link ανακοίνωσης αναστολής Επενδυτικές Σχέσεις
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 21/12/2009 0,398 2.519,34 Link Link
SATO AE 8/4/2011 0,022 1.404,51 Link Link
YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1/4/2020 0,077 1.009,16 Link Link
FORTHNET 25/11/2011 0,226 39.007,50 Link Link
ΣΙΔΜΑ 10/4/2012 0,400 4.074,67 Link Link
LAVIPHARM 31/7/2012 0,288 14.711,34 Link Link
ΑΝΕΚ 5/3/2013 0,046 10.189,91 Link Link
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 5/3/2013 0,072 22,48
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 5/3/2013 0,100 296,97
PASAL Α.Ε. 5/4/2013 0,695 11.703,05 Link Link
ΚΡΕΚΑ 5/4/2013 0,179 1.275,41 Link Link
ΑΚΡΙΤΑΣ 8/4/2015 0,460 5.980,00 Link Link
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 9/4/2015 0,286 4.541,32 Link Link
FRIGOGLASS 15/4/2016 0,090 31.989,40 Link Link
ΒΑΡΑΓΚΗΣ 15/4/2016 0,128 606,40 Link Link
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. 15/4/2016 0,051 390,59 Link Link
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 15/2/2018 0,202 4.912,49 Link Link
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 11/5/2018 0,224 2.492,02 Link Link
ΝΙΚΑΣ 1/10/2018 0,600 71.758,09 Link Link
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 25/10/2018 3,960 3.033,36 Link Link
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 25/10/2018 4,460 1.092,70
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 7/11/2018 0,151 7.814,91 Link Link
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 26/6/2020 0,136 2.154,57 Link
ΒΙΟΤΕΡ 7/7/2020 0,085 1.494,28 Link Link
ΒΙΣ 9/7/2020 0,845 4.198,47 Link Link
ΙΝΤΡΑΛΟΤ 9/7/2020 0,135 21.189,83 Link Link
ΔΟΥΡΟΣ 5/8/2020 0,170 673,42 Link Link
27 Μετοχές – 24 Εταιριών 250.536,18

Ποιά είναι η φάση που διανύουν οι εταιρίες αυτές σήμερα; Ποιές είναι οι προοπτικές τους; Υπάρχει ελπίδα για την έξοδό τους από την κατηγορία επιτήρησης και την υπαγωγή τους σε κανονική διαπραγμάτευση; Η εξέτασή τους, μας οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα:

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης λόγω των ζημιών που εμφάνιζε στις οικονομικές καταστάσεις (εδώ). Πριν από περίπου δύο χρόνια πραγματοποίησε αύξηση μ.κ. με στόχο να βελτιώσει τη θέση της. Εν τούτοις, παραμένει σε κατάσταση μείωσης των πωλήσεων και αύξησης των ζημιών (δείτε εδώ, σειρά 122). Εκτιμούμε ότι, μετά και το καταστροφικό 2020 (η εταιρία δήλωσε πτώση των πωλήσεων κατά 33% στους πρώτους μήνες του έτους), θα ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθει στην κερδοφορία και την κανονικότητα.

SATO: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς οι ζημιές της χρήσης 31/12/2010 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης (εδώ). Η εταιρία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και καταγράφει πολύ μεγάλη αύξηση των ζημιών (δείτε εδώ σελίδες 28-29). Η εταιρία πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επανέλθει σε μία κανονική κατάσταση.

YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μεταφέρθηκε από την κατηγορία επιτήρηση διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή (εδώ). Η εταιρία κατόρθωσε να βγει από την κατηγορία της αναστολής διαπραγμάτευσης, πλην όμως, εξακολουθεί να εμφανίζει πολύ σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα. Εκτιμούμε ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επανέλθει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. (εδώ)

FORTHNET: Μετά από απομειώσεις που πραγματοποίησε η εταιρία, οδηγήθηκε σε τεχνικές υπερβάσεις μιας συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής παραμέτρου του κανονισμού του ΧΑ και συνεπώς τέθηκε σε επιτήρηση (εδώ). Η εταιρία έχει βαρύτατο δανεισμό, όμως εμφανίζει έναν ικανοποιητικό κύκλο εργασιών (260 εκατομμύρια), μεγάλη πελατειακή βάση και ένα πολύ καλό προϊόν (δείτε οικονομικά στοιχεία). Κινείται αρκετά ικανοποιητικά στο χρηματιστήριο και διατηρεί μία κεφαλαιοποίηση ύψους 39 εκατ. ευρώ. Εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να διασωθεί.

ΣΙΔΜΑ: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς οι ζημιές της χρήσης 31/12/2011 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης (εδώ). Βεβαίως, από τότε έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, η εταιρία έχει αναδιοργανωθεί και έχει βελτιωθεί η πορεία της, παρά τη δύσκολη συγκυρία όλων των περασμένων ετών. Παρά τον υψηλό δανεισμό της και τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που εξακολουθεί να εμφανίζει, εκτιμούμε ότι θα είναι απ’ αυτές που θα ξεπεράσουν την παρούσα αρνητική φάση. (δείτε τα οικονομικά της στοιχεία – εδώ – σελ. 36-37). Εντός του Σεπτεμβρίου, η εταιρία θα απορροφήσει τη Μπήτρος Μεταλλουργική (δείτε σχετικό άρθρο), εξέλιξη που θα μεγαλώσει το μέγεθός της και τις δυνατότητές της, αλλά που όμως θα αυξήσει και το δανεισμό της (δείτε το ετήσιο δελτίο 2019 της Μπήτρος Μεταλλουργική).

LAVIPHARM: Το Χ.Α., μετά την ανακοίνωση της εταιρίας, περί ματαίωσης λήψης απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά την 27/7/2012, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης (εδώ). Παρά τη θετική πορεία της εταιρίας, οι μετοχές της εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στη κατηγορία “επιτήρησης” λόγω της συνεχιζόμενης, βάσει ΔΠXA, ενοποίησης αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων θυγατρικών εταιρειών, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου να εμφανίζονται αρνητικά, λόγος που, σήμερα εμφανίζεται περισσότερο ως “τεχνικός” και λιγότερο ως ουσιαστικός. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Ίδια Κεφάλαια της εισηγμένης Lavipharm την 31η/12/2019 διαμορφώνονται σε € 31,7 εκατ. ευρώ. Εκτιμούμε ότι σύντομα η εταιρία θα βγει από την κατάσταση επιτήρησης. (Δείτε οικονομικά στοιχεία – εδώ).

ΑΝΕΚ: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς οι ζημιές της χρήσης 31/12/2012 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης (εδώ). Η οικονομική πορεία της εταιρίας είναι βελτιωμένη και ήδη το 2019 εμφάνισε κέρδη (εδώ), πλην όμως στο ισολογισμό της εταιρία εξακολουθούν να εμφανίζονται αρνητικά ίδια κεφάλαια, ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμούμε ότι σύντομα η εταιρία θα βγει από την κατάσταση επιτήρησης.

PASAL: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς οι ζημιές της χρήσης 31/12/2012 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν αρκετά υψηλές (εδώ). Μετά την αλλαγή διοίκησης και την ενίσχυση της εταιρίας με νέα κεφάλαια, αλλάζει σημαντικά η πορεία της και σύντομα αναμένεται και η έξοδός της από την κατηγορία επιτήρησης. (Δείτε εδώ).

ΚΡΕΚΑ: Οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης  λόγω σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τράπεζες (εδώ). Η εταιρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Η θέση της είναι δυσχερής, αλλά ακόμη η βλάβη δεν θεωρείται ως “ανήκεστη”. Εν τούτοις, χρειάζεται προσοχή και παρακολούθηση. (Δείτε το ετήσιο δελτίο 2019).

ΑΚΡΙΤΑΣ: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς οι ζημιές της χρήσης 31/12/2014  διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης (εδώ). Η πορεία της εταιρίας είναι αρκετά ικανοποιητική. Το κυριότερο όμως είναι ότι, κατά το 2019, η εταιρία ενισχύθηκε με κεφάλαια 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία βελτίωσαν σημαντικά τη θέση της. Εκτιμούμε ότι η μετοχή της εταιρία θα κατορθώσει να βγει από την κατηγορία επιτήρησης και ότι θα έχει μία καλύτερη πορεία στην αγορά.  (Δείτε το ετήσιο δελτίο 2019).

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς οι ζημιές της χρήσης 31/12/2012  διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης (εδώ). Η εικόνα της εταιρίας εμφανίζει βελτίωση και εκτιμούμε ότι η μετοχή θα μπορούσε να βγει από την κατηγορία της επιτήρησης. Βεβαίως, η εταιρία με βάση τη σημερινή της δομή και δραστηριότητα, δύσκολα θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη. (Δείτε το ετήσιο δελτίο 2019).

FRIGOGLAS: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς οι ζημιές της χρήσης 31/12/2015  διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης (εδώ). Η σταδιακή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και η αναδιάρθρωση της παραγωγής της, θα οδηγήσει σε βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Εκτιμούμε ότι η μετοχή της θα εξέλθει από το καθεστώς επιτήρησης.

ΒΑΡΑΓΚΗΣ: Οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν από την κατηγορία “προς διαγραφή” στην κατηγορία επιτήρησης λόγω αύξησης των εσόδων της κατά τη χρήση 2015 (εδώ). Η εταιρία εξακολουθεί να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και υψηλές υποχρεώσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διάσωσης της δραστηριότητας, αλλά όχι και της ίδιας της εταιρίας (εδώ). Κατά την άποψή μας, θα ήταν πολύ δύσκολο να διασωθούν οι μέτοχοι και να μπορέσουν να πετύχουν κάτι καλύτερο στο μέλλον.

ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔ.: Οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν από την κατηγορία “προς διαγραφή” στην κατηγορία επιτήρησης λόγω αύξησης των εσόδων της κατά τη χρήση 2015 (εδώ) Στα τελευταία χρόνια, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας έχει συρρικνωθεί, ενώ εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλές υποχρεώσεις και αρνητικά ίδια κεφάλαια. Εκτίμησή μας είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ξεπεράσει τα τρέχοντα προβλήματα. (Δείτε το ετήσιο δελτίο 2019)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Μεταφέρθηκε από την κατηγορία επιτήρηση διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή. (εδώ) Η εταιρία εξακολουθεί να μην έχει αντικείμενο ενασχόλησης και κύκλο εργασιών. Η οικονομική της κατάσταση δεν είναι “δραματική”. Κατά καιρούς ακούγεται ότι μπορεί να αποτελέσει “όχημα” για την είσοδο άλλης εταιρίας στο Χρηματιστήριο (εδώ). Όμως, γιατί, στην παρούσα περίοδο, να χρησιμοποιήσει κάποια εταιρία, μία άλλη ως “όχημα”;

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 (εδώ – σελ. 121-122) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εδώ). Η εξακολουθεί να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, τα οποία όμως σταδιακά μειώνονται, ενώ ο δανεισμός είναι υψηλός, πλην όμως, όχι -τουλάχιστον ακόμη- επικίνδυνος. Η εταιρία θα μπορούσε να βγει από το καθεστώς επιτήρησης και, η μετοχή της, να κινηθεί καλύτερα. (Δείτε το ετήσιο δελτίο 2019)

ΝΙΚΑΣ: Η εταιρία μεταφέρθηκε από την κατηγορία επιτήρηση διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή (προέβη σε επανακατάρτιση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/6/2018) (εδώ). Κατά το 2019, η εταιρία βελτίωσε τα μεγέθη της, πλην όμως παρέμεινε με αρνητικά ίδια κεφάλαια (δείτε το ετήσιο δελτίο 2019). Εκτίμησή μας είναι ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τη δύσκολη φάση των τελευταίων ετών και να βρεθεί και πάλι σε κανονική λειτουργία. Εκτιμούμε ότι η μετοχή της θα έχει ενδιαφέρον στα επόμενα χρόνια.

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Η εταιρία μεταφέρθηκε από την κατηγορία επιτήρηση διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή (εδώ). Εν τούτοις, εκτιμούμε ότι δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον για τις μετοχές της, τουλάχιστον στην παρούσα φάση της αγοράς.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Η εταιρία τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., κατόπιν δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης για τη χρήση 1/7/2017 – 30/6/2018 (εδώ). Η κατάσταση της εταιρίας εξακολουθεί να παραμένει προβληματική, κάτι που δεν μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξή της. (Δείτε το δελτίο της 31/12/2019)

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ: Η εταιρία τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Η εταιρία βαρύνεται με υψηλό δανεισμό, ο οποίος θα παραμείνει υψηλός ακόμη και μετά την αφαίρεση του τμήματος που βαρύνει την “Μπήτρος Μεταλλουργική”. Η εισηγμένη θα εξακολουθήσει να κατέχει μεταξύ άλλων την Μπήτρος Σκυροδέματος (με ετήσιο κύκλο εργασιών γύρω στα 7 εκατ. ευρώ), την Μπήτρος Κατασκευαστική (κατέχει ακίνητα προς πώληση), αλλά και παρουσία στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 4 MW και συμμετοχή κατά 50% σε πάρκα 2,8 MW). Η Μπήτρος Συμμετοχών επίσης θα διαθέτει και σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία αποτιμάται σε λίγες δεκάδες εκατ. ευρώ. Εν τούτοις, εκτίμησή μας είναι ότι δύσκολα θα μπορούσε να ανακάμψει. (Δείτε το ετήσιο δελτίο 2019)

ΒΙΟΤΕΡ: Η εταιρία μεταφέρθηκε από την κατηγορία επιτήρηση διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή (επενακατάρτιση και επαναδημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019) (εδώ). Εν τούτοις, αμφιβάλλουμε εάν η εταιρία μπορεί να ξεπεράσει τα μεγάλα προβλήματά της. (Δείτε το ετήσιο δελτίο 2019)

ΒΙΣ: Η εταιρία τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού οι ζημιές που εμφάνισε για τη χρήση του 2019 (-2,6 εκατομμύρια ευρώ), είναι υψηλότερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων (δείτε το ετήσιο δελτίο 2019). Αυτό συνέβη λόγω της διατήρησης του μικτού περιθωρίου κέρδους σε χαμηλά επίπεδα μετά το 2017. Εκτιμούμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι προσωρινή και ότι σύντομα η εταιρία θα βγει από το καθεστώς επιτήρησης.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Η εταιρία τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Έχουμε συχνά επιχειρηματολογήσει για το ρίσκο και τις αδυναμίες της συγκεκριμένης εταιρίας και διατηρούμε την άποψη ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει μία βελτίωση.

ΔΟΥΡΟΣ: Η εταιρία, από την 5/8/2020, μεταφέρθηκε από την κατηγορία επιτήρηση διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή, αφού δημοσιοποίησε την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2019. Σημειώνεται ότι η εταιρία εμφάνισε ζημιές που υπερβαίνουν το 30% των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ ο δανεισμός της είναι υψηλός. Ενδεχομένως θα κατορθώσει να βγει από την κατάσταση επιτήρησης στην οποία βρέθηκε, πλην όμως θα απαιτηθεί αρκετή προσπάθεια για την πλήρη χρηματοοικονομική εξυγίανσή της. (Δείτε το οικονομικό δελτίο 2019).

  • Ανακεφαλαιώνοντας, οι πιθανότητες βελτίωσης των εταιριών που σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης, κατά την άποψή μας, έχουν ως εξής:Μικρή πιθανότητα βελτίωσης: ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, SATO, YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΡΑΓΚΗΣ, ΛΙΒΑΝΗ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΕΡ.
    Μέση πιθανότητα βελτίωσης: FORTHNET, ΚΡΕΚΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ, ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ΔΟΥΡΟΣ.
    Υψηλή πιθανότητα βελτίωσης: ΣΙΔΜΑ, Lavipharm, ΑΝΕΚ, PASAL Development, ΑΚΡΙΤΑΣ, FRIGOGLASS, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΝΙΚΑΣ, ΒΙΣ,Αλλάζει η συμπεριφορά μιας μετοχής όταν αυτή εξέρχεται από την κατηγορία επιτήρησης; Σταδιακά αλλάζει, αφού η έξοδός της -ιδίως όταν γίνεται μετά από πολύ καιρό- συνιστά ένα μήνυμα βελτίωσης της χρηματοοικονομικής της θέσης και συνεπώς και των προοπτικών κερδοφορίας της. Αυτό, αυξάνει την εμπορευσιμότητά της, κάτι που προσελκύει περισσότερους επενδυτές στη μετοχή, ιδίως εάν η αγορά διανύει μία θετική φάση. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι, υπάρχουν κατηγορίες επενδυτών (π.χ. οι θεσμικοί επενδυτές) οι οποίοι, είτε λόγω επενδυτικής στρατηγικής, είτε λόγω κανονισμών λειτουργίας, δεν επενδύουν σε μετοχές που βρίσκονται σε επιτήρηση. Συνεπώς, η έξοδός τους από την κατηγορία αυτή, βελτιώνει την προοπτική τους στην αγορά.

Αναστολή διαπραγμάτευσης

Η αναστολή της διαπραγμάτευσης μίας μετοχής αποτελεί έναν πολύ σοβαρό λόγο ανησυχίας για τον επενδυτή. Η αναστολή διαπραγμάτευσης συμβαίνει για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Οι λόγοι που κάποια μετοχή μπορεί να τεθεί σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, αναφέρονται στη σελίδα 107 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. Οι κυριότεροι -και πιο συχνοί λόγοι- για τους οποίους μία μετοχή τίθεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης είναι η “προσωρινή μη διασφάλιση ή απειλή της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς από την οποία ενδέχεται να διακινδυνεύεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών”.

  • Ως τέτοια απειλή νοείται η προβληματική οικονομική κατάσταση μίας εταιρίας (στην περίπτωση αυτή, συνήθως η εταιρία έχει προηγουμένως βρεθεί σε καθεστώς επιτήρησης) ή η εμφάνιση αιφνιδίου προβλήματος (παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις της Folli Follie ή της MLS).

Άλλοι λόγοι μπορούν να είναι, σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή τεχνικά ζητήματα (όπως η αναστολή διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας εταιρικής πράξης, π.χ. αύξησης κεφαλαίου κλπ, ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κάλυψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων από την πλευρά του εκδότη.
Το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για την αναστολή της διαπραγμάτευσης Κινητής Αξίας είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, εκτός των περιπτώσεων όπου μία μετοχή τίθεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για τεχνικούς ή ειδικούς λόγους, η επιβίωση μίας εταιρίας και η επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής της, αφού αυτή έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, είναι αρκετά σπάνια περίπτωση. Άλλωστε, ο ίδιος ο Κανονισμός αναφέρει ότι,  η παραμονή σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης για διάστημα άνω των έξι μηνών, μπορεί να αποτελέσει λόγο διαγραφής της μετοχής από το Χρηματιστήριο. Η πρακτική αυτή εφαρμόζονταν τακτικά στα προηγούμενα χρόνια, ενώ πρόσφατα έχει ατονήσει.

Σήμερα, σε αναστολή διαπραγμάτευσης, υπάρχουν 21 μετοχές, 20 εταιριών, η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση των οποίων φτάνει στα 439,9 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό κεφαλαιοποίησης ανήκει στη Folli Follie, η μετοχή της οποίας βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής διαπραγμάτευσης από το Μάιο του 2018.

Μετοχή Ημ/νία Αναστολής Τιμή Χρημ. Αξία (χιλ. €) Λόγος Αναστολής Link Επενδυτικές Σχέσεις
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2/4/2012 0,304 10.314,72 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ 31/8/2012 0,088 2.166,52 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΝΕΩΡΙΟΝ 31/8/2012 0,125 2.932,98 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΝΕΛ 1/9/2015 0,070 17.882,17 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 08/03/2016 0,060 6.047,61 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αγοράς Link Link
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 18/04/2017 0,014 208,18 Πτώχευση Link Link
AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 02/05/2017 0,058 1.174,84 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 03/10/2017 0,107 2.561,07 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 03/10/2017 0,089 1.668,75 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ 30/04/2018 0,008 48,00 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ 30/04/2018 0,140 564,89 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
EUROMEDICA 02/05/2018. 0,448 9.775,54 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
FOLLI-FOLLIE 25/05/2018 4,800 321.351,41 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αγοράς Link Link
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 02/10/2018 0,026 654,67 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΠΟ) 02/10/2018 0,057 87,78
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 02/05/2019 0,013 964,08 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αγοράς Link Link
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 02/05/2019 1,085 34.224,81 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αγοράς Link Link
ΕΛΒΙΕΜΕΚ 01/10/2019 2,600 18.423,31 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 13/05/2020 0,570 7.077,69 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αγοράς Link Link
ΑΕΓΕΚ 26/06/2020 0,035 1.165,56 Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Link Link
DIONIC 01/07/2020 0,110 645,40 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αγοράς Link Link
21 Μετοχές – 20 Εταιριών 439.940,00
  • Ο κυριότερος λόγος αναστολής διαπραγμάτευσης των εταιριών που βρίσκονται στην κατηγορία αυτή είναι η αδυναμία που εξεδήλωσαν για τη δημοσίευση αποτελεσμάτων.
  • Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν μία εταιρία βρίσκεται σε δεινή χρηματοοικονομική κατάσταση και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών των: ΜΠ. ΒΩΒΟΣ, ΚΕΡ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ, ΝΕΩΡΙΟΝ, ΝΕΛ, ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, EUROBROKERS, ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ, EUROMEDICA, ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, ΕΛΒΙΕΜΕΚ KAI ΑΕΓΕΚ.
  • Με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς λόγω προβληματικών αποτελεσμάτων, αλλά και προβληματικής λειτουργίας, τέθηκαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι εταιρίες: ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ, FOLLI FOLLIE, ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, CRETA FARM, MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και DIONIC. H εταιρία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ τοποθετήθηκε σε αναστολή μετά την ανακοίνωση της για πτώχευση.

Κατά την άποψή μας, δεν υπάρχουν σοβαρές ελπίδες για επίλυση των προβλημάτων της πρώτης ομάδας εταιριών. Υπό προϋποθέσεις, μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη και διάσωση στη δεύτερη ομάδα εταιριών.

Δείτε τον πλήρη πίνακα των μετοχών που βρίσκονται στην κατηγορία επιτήρησης και σε αναστολή διαπραγμάτευσης – εδώ.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Ρομοσού, Σοφία Παπαναστασίου

https://www.eurocapital.gr/permalink/114509.html

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)