Χ.Α: Επιλογές και σχόλια για επενδυτές (25/9)- Β’- ΠΕΡΙ… “ΔΕΗΣ” σήμερα και ταμπλό ΔΕΗΘΩΜΕΝ…

ΠΕΡΙ “ΔΕΗΣ” σήμερα και ταμπλό ΔΕΗΘΩΜΕΝ… ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ…

ΠΡΩΤΟΝ και για να εξηγούμεθα: Την τιμή της μετοχής μπορούν να την πάνε όπου θέλουν.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Τεχνικά έχει ένα μικρό εμπόδιο στα 3,1000 ευρώ και μετά στα 3,3000 ευρώ.

ΤΡΙΤΟΝ: Υπάρχουν ορισμένοι κύκλοι που την θέλουν να μην ανέβει στο ταμπλό. Για δικούς τους λόγους, εύκολα αντιληπτούς.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Οι… δικοί μας ΔΕΗΤΖΗΔΕΣ (δηλ. φίλα προσκείμενοι στην μετοχή της και άτομα που δεν λένε @α@ακίες) εκτιμούν ότι θα την δούμε αρκετά υψηλότερα προσεχώς, χωρίς να τους κάνει καμμία εντύπωση ο διπλασιασμός της από τα τρέχοντα επίπεδα, όπου θα αποτιμάται σε… 1,4 δισ. ευρώ.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Πόσα κεφάλαια χρειάζονται για να ξαναχτιστεί μία ΔΕΗ, στα τωρινά της χάλια; Πάνω από 4 δισ., Πάνω από 7 δισ., ή Πάνω από 10 δισ.;

ΕΚΤΟΝ: Τι θα συμβεί αν η νυν κυβέρνηση θελήσει ( και για 1η φορά στη σύγχρονη πολιτική οικονομική ιστορία της χώρας) να εργαστεί για το καλό του ελληνικού κοινωνικού συνόλου και δεν εγκληματήσει απαξιώνοντας την;;

ΕΒΔΟΜΟΝ: Που μπορεί τότε να φτάσει η χρηματιστηριακή αξία της;

ΟΓΔΟΟΝ: Συμφέρει ή δεν συμφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να την αναγεννήσει από τις… στάχτες της; Που στην ουσία δεν είναι καθόλου στάχτες, αλλά ακατέργαστο χρυσάφι.

ΕΝΑΤΟΝ: Πόσο “ηλίθιοι” μπορούν να είναι οι ισχυροί διαχειριστές κεφαλαίων που δεν θα θελήσουν να στοιχηματίσουν σε μία  μικρή – έστω – αναγέννηση της διακορευθείσης κατ’ επανάληψη επιχείρης;

ΔΕΚΑΤΟΝ και τελευταίον: Και να μην δίνει την αλήθεια του…πράγματος, πόσο φανταστικόν φαντάζει το νούμερο που γράφτηκε δίπλα στη Ενότητα … ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και που μεταφράζεται σε… 15,8000 ευρώ ανά μετοχή; ( και με την Ε.ΥΟUNG να υπογράφει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6μηνου;)

ΔΕΗ – ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 3,67 δισ. ευρώ από 3,94 δισ. ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 15,80 ευρώ

ΔΕΗ: Ζημιές 274,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019

***

ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ

Το καθαρό χρέος στις 30.6.2019 ήταν € 3.894,7 εκατ., αυξημένο κατά € 202,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2018. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Εξέλιξη Καθαρού Χρέους

dehxreos

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 2,9100
 • Κ/ΦΣΗ: 675 εκατ. ευρώ
 • P/BV: 0,184
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 2,774 2,980 4,83
30 ημερών 2,538 3,158 9,73
3 μηνών 1,780 3,158 50,78
6 μηνών 1,201 3,158 85,35
12 μηνών 1,110 3,158 106,24

****

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Κεφάλαιο Κίνησης (Working capital): Κεφάλαιο κίνησης είναι το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος Ενεργητικού.

 • Καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά ανάμεσα στο κυκλοφορούν Ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

Αποθεματικό Κεφάλαιο (Valuation reserve): Είναι ένας ειδικός λογαριασμός που έχει συσταθεί για να βοηθήσει μια εταιρία να αντισταθμίσει ενδεχόμενες απώλειες σε λογαριασμούς του Ισολογισμού της ή σε περίπτωση μεταβολής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της. Πιο συγκεκριμένα, τα αποθεματικά είναι το μέρος των ετήσιων κερδών μιας εταιρείας που παρακρατούνται και σκοπός τους είναι να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον μεταφέροντας τα σε ένα ειδικό λογαριασμό, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο κεφάλαιο για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να διατηρείται αποθεματικό κεφάλαιο για ομόλογα, δάνεια, ακίνητα, πληρωτέα μερίσματα, αποσβέσεις παγίων, επισφαλείς πελάτες, χρεόγραφα με ενέχυρο στεγαστικά δάνεια (mortgage backed securities), μετοχές (κοινές ή προνομιούχες) και άλλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αγοραία αξία ενδέχεται να μειωθεί.

Αποσβέσεις και Επισφάλειες: Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρίας χάνουν την αξία τους (απόσβεση)μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης μέχρι τελικά να καταστούν μη λειτουργικά και να αντικατασταθούν από νεότερο πάγιο εξοπλισμό. Το αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που έχει στην συνολική αξία της επιχείρησης, η σταδιακή υποτίμηση από την αρχική τιμή αγοράς του εξοπλισμού. Επίσης ο λογαριασμός αυτός κάνει την αντικατάσταση του παλαιότερου εξοπλισμού πιο εύκολο από λογιστικής πλευράς.

 • Το αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί, εκτός από τις αποσβέσεις, να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως η συσσώρευση επισφαλειών (bad debt). Ως επισφάλειες εδώ ορίζεται η αποτυχία της εταιρίας να ανακτήσει τον έλεγχο στοιχείων του Ενεργητικού της ή να εισπράξει χρήματα από προϊόντα, δάνεια ή υπηρεσίες που παρείχε στους πελάτες της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος της συνέχισης των προσπαθειών συλλογής των χρημάτων μπορεί να υπερβαίνει την αξία του εναπομένοντος χρέους. Όταν συμβαίνει αυτό, πολλές εταιρείες αποδέχονται την απώλεια και παραγράφουν (write off) το χρέος, μειώνοντας έτσι τη συνολική αξία του λογαριασμού Εισπρακτέοι Λογαριασμοί. Με τη δημιουργία του λογαριασμού Αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο δεσμεύει μέρος από τα κέρδη, ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις, η επίπτωση των επισφαλειών ελαχιστοποιείται.

 • Παράδειγμα: Όταν μια τράπεζα ή μια εισπρακτική εταιρία πιστεύει ότι ένα δάνειο τελικά δεν θα αποπληρωθεί, χρησιμοποιεί ένα μέρος του αποθεματικού κεφαλαίου (loan loss reserves), ίσο με την διαφορά της αρχικής και της νέας αγοραίας (μειωμένης) αξίας του δανείου, για να αντισταθμίσει τις απώλειες της.

ΦΗΜΗ – ΥΠΕΡΑΞΙΑ μίας Επιχείρησης 

Για το δικό μας καλό,… καλό θα ήταν να την προσμετράμε έστω κατά προσέγγιση.

 • Μία εταιρεία, πόσο μάλλον έναν όμιλο δεν είναι δυνατόν να τον αποτιμούμε μόνον με βάση των διαφόρων γνωστών χρηματοοικονομικών δεικτών (ev/ebitda, p/bv, p/e etc) αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να υπολογίζουμε και την Φήμη-Υπεραξία μίας Επιχείρησης (το λεγόμενο Goodwill).
 • Goodwill είναι η αξία μιας επιχείρησης που υπερβαίνει τα καθαρά στοιχεία του Ενεργητικού της. Αντανακλά την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τη φήμη, το εμπορικό σήμα, τις καλές σχέσεις με τους πελάτες, την επαγγελματικότητα και ηθική των υπαλλήλων της όπως και άλλους παράγοντες που βελτιώνουν την προς τα έξω εικόνα της επιχείρησης.

Διακρίνεται σε: (1) Συμφυή φήμη (inherent goodwill) η οποία αντανακλά τα θετικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Αυτό το είδος της φήμης δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό και σε (2) Εξαγορασθείσα φήμη (purchased goodwill) η οποία είναι η επιπλέον αξία πέραν του ευλόγου τιμήματος εξαγοράς των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης.

 • Η υπεραξία (αγγλ. Goodwill) μιας επιχείρησης: Προκύπτει από τη διαφορά που τυχόν παρατηρείται μεταξύ του κόστους επένδυσης σε αυτήν (σε μια πιθανή εξαγορά της), ήτοι του χρηματικού αντιτίμου στο οποίο συμφωνείται η συναλλαγή και της εσωτερικής αξίας απόκτησης…

Δηλαδή της λογιστικής αξίας στην οποία αποτιμάται βάσει των βιβλίων της (εφαρμόζοντας το ποσοστό συμμετοχής στα Ίδια Κεφάλαιά της). Η υπεραξία αυτή μπορεί να προκύπτει από πιθανώς υποτιμημένα ή υπερτιμημένα στοιχεία του Ενεργητικού ή και των Υποχρεώσεων, ή να οφείλεται στην υπεραξία απόκτησης, δηλαδή τη φήμη και πελατεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.