Χ.Α: Αγορές ιδίων μετοχών Γιατί γίνονται – Ποιοί ωφελούνται

Αγορές ιδίων μετοχών

Γιατί γίνονται – Ποιοί ωφελούνται

47,4 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν δώδεκα (12) εισηγμένες εταιρίες για επαναγορές των δικών τους μετοχών κατά το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 9η Σεπτεμβρίου 2021 (το ποσό αυτό αποτελεί το 3,3% της αξίας συναλλαγών του Χρηματιστηρίου στο συγκεκριμένο διάστημα). Το ποσό των επαναγορών έφτασε στα € 21,3 εκατ. κατά το μήνα Ιούλιο και δαπανήθηκε από 12 εταιρίες και στα € 19,5 εκατ. κατά τον Αύγουστο και δαπανήθηκε από 8 εταιρίες. Ήδη, μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου, έχει δαπανηθεί ποσό € 6,6 εκατ., από 6 εταιρίες.

Η επαναγορά των ιδίων μετοχών από τις εισηγμένες εταιρίες, έγινε δυνατή στα μέσα της δεκαετίας του 1990, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ο νόμος, για πρώτη φορά, έδινε τη δυνατότητα στις εταιρίες να “προστατέψουν” τη μετοχή τους, κατά τη διάρκεια αρνητικών περιόδων, ή ακόμη και να “αμυνθούν” σε “υποτιμητικές επιθέσεις”.

Στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου, ο μηχανισμός της επαναγοράς μετοχών, δε λειτούργησε ικανοποιητικά, αφού συχνά καταστρατηγήθηκε και, από αρκετές εταιρίες, έγινε μέσο τεχνητής συγκράτησης των τιμών των μετοχών τους. Όμως, σταδιακά, ο θεσμός της επαναγοράς “δουλεύτηκε” αρκετά, έτσι ώστε να αποτελεί σήμερα ένα πολύ καλό εργαλείο εφαρμογής μεσομακροχρόνιων πολιτικών των διοικήσεων. Μάλιστα, η εφαρμογή της επαναγοράς ιδίων μετοχών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, σήμερα, δε διαφέρει ιδιαίτερα, από την εφαρμογή του σε αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού.

Σήμερα, η επαναγορά των ιδίων μετοχών βασίζεται στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Επαναγορά των ιδίων μετοχών από μία εισηγμένη εταιρία, συνήθως γίνεται για έναν ή για συνδυσμό των παρακάτω λόγων: α) Για τη στήριξη της τιμής της μετοχής σε μία “δύσκολη” περίοδο για τη μετοχή της εταιρίας ή τη συνολική αγορά. β) Για την απόκτηση μετοχών οι οποίες αργότερα θα διανεμηθούν στο προσωπικό ή σε μέλη της διοίκησης -η διανομή μπορεί να γίνει είτε δωρεάν, είτε μέσω προγραμμάτων stock option. γ) Για την απόκτηση ιδίων μετοχών σε χαμηλή τιμή, με σκοπό να πουληθούν αυτές -σε μελλοντικό χρόνο- ως “πακέτο” σε ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές, με σκοπό την επίτευξη κέρδους και με παράλληλη προσέλκυση “μεγάλων” επενδυτών στην εταιρία. δ) Για την ακύρωση των μετοχών, με σκοπό τη μείωση των κυκλοφορούντων μετοχών και την αύξηση της “εσωτερικής” (πραγματικής) αξίας των μετοχών που παραμένουν σε κυκλοφορία -ο λόγος αυτός είναι το βασικό αίτιο αγοράς ιδίων μετοχών στις “ώριμες” χρηματιστηριακές αγορές.

Η στατιστική -αλλά και η εμπειρία- δείχνουν ότι, ενώ στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής αυτού του μέτρου (δεκαετία του 1990), οι περισσότερες εταιρίες αγόραζαν ίδιες μετοχές, με κύριο στόχο τη στήριξη της τιμής -χωρίς να έχουν κάποιο σχέδιο για το τί θα τις κάνουν μετά- σήμερα ο κύριος λόγος των αγορών είναι οι περιπτώσεις (β) και (δ) που αναφέρονται πιο πάνω, ενώ οι αγορές για τις περιπτώσεις (α) και (γ) είναι σημαντικά λιγότερες.

Γιατί έχει σημασία να γνωρίζουμε τις αγορές ιδίων μετοχών των εταιριών; Έχει σημασία για πολλούς λόγους:

α) Δείχνει την άποψη των εταιριών για τις μετοχές τους. Ιδίως για τις αγορές της παραπάνω περίπτωσης (α). Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι η εταιρία Παπουτσάνης, το τελευταίο διάστημα, αγοράζει, σταθερά, κάποιες μετοχές, κάθε φορά που η μετοχή κινδυνεύει να υποχωρήσει κάτω από την τιμή € 2,20.

β) Συχνά παρατηρείται μία “θετική συσχέτιση” των αγορών (ιδίως σε περιπτώσεις εταιριών που βγαίνουν ξαφνικά ή μετά από καιρό και αγοράζουν ίδιες μετοχές) με την άνοδο της τιμής μιας μετοχής.

γ) Μας βοηθά να υπολογίσουμε ακριβέστερα την εσωτερική αξία μιας μετοχής -αφού, στον παρονομαστή, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον αριθμό των μετοχών που κυκλοφορούν, μετά την αφαίρεση των ιδιοκατεχόμενων μετοχών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρίες που αγοράζουν ίδιες μετοχές σε μεγάλη ποσότητα, όπως, π.χ., ο ΟΤΕ και η Mytilineos. Ειδικά στην περίπτωση της Mytilineos, η οποία (με στοιχεία της 9/9/2021) κατέχει 5,127% του συνόλου των μετοχών της, είναι αυτονόητο πως, όλοι οι “ανά μετοχή” δείκτες, βελτιώνονται κατά περίπου 5,1%.

δ) Πάντα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς δαπανά μία εταιρία τα χρήματα του ταμείου της, ιδίως εάν έχει υψηλές υποχρεώσεις και πληρώνει μεγάλα ποσά σε τόκους.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, η αγορά ιδίων μετοχών, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ένα στοιχείο θετικό για την εταιρία, συνήθως δείχνει και συνήθως ωφελεί τους μετόχους.

Στο εξής, κάθε μήνα, θα δημοσιεύουμε, ανανεωμένο, τον παρακάτω πίνακα, με το σύνολο των πράξεων αγορών ιδίων μετοχών από τις εταιρίες.

Από τον πίνακα “αγορών – πωλήσεων” της περιόδου από 1/7/2021 έως 9/9/2021, διαπιστώνουμε ότι, η ΟΤΕ, διέθεσε ποσό ύψους € 35,4 εκατομμυρίων, ενώ αγοράζει ίδιες μετοχές με τη μεγαλύτερη συχνότητα (46 αγορές σε 51 συνεδριάσεις). Ακολουθεί η Mytilineos, με διάθεση ποσού € 7,5 εκατομμυρίων και αγορές σε 33 συνεδριάσεις και τέλος η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με αγορές ύψους € 2,55 εκατ., σε 21 συνεδριάσεις.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος, η ΟΤΕ, μετά από σχετική απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ακύρωσε 3.469.500 μετοχές, που είχε συγκεντρώσει από την αγορά, κατά το προηγούμενο 12μηνο.

Σημειώνεται ότι, σε πολλές χρηματιστηριακές αγορές, τα χρήματα που δαπανά μία εταιρία για αγορές ιδίων μετοχών, τεχνικά, θεωρούνται ως “διανομή προς τους μετόχους της” και για το λόγο αυτό, προστίθενται στις διανομές από πληρωμή μερισμάτων και υπολογίζονται στον δείκτη “χρηματικές αποδόσεις προς τους μετόχους”. Εμείς, κρίνουμε πρόωρο να ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική στους δικούς μας υπολογισμούς δεικτών.

Αγορές – Πωλήσεις – Ακυρώσεις ιδίων μετοχών, από εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες (από 1/7/2021 έως 9/9/2021)
Αριθμός Μετοχών
(31/8/2021)
Τελευταία τιμή
(10/8/2021)
Κατεχόμενες την 30/6/2021 Αγορές
(από 30/6)
Μέση τιμή αγοράς Πράξεις Αγορών (από 30/6/2021) Σύν. κόστους αγορών
(από 30/6)
Πωλήσεις – Ακυρώσεις (από 30/6) Νέος αριθμός διακρατούμενων Τρέχον % διακρατούμενων μετοχών
ΒΙΟΣΚ 15627315 0,656 63.477 6.530 0,429 1 2.801 0 70.007 0,4480%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 103423291 9,490 271.703 9,399 21 2.553.722 0 271.703
ΕΥΠΙΚ 26539907 5,000 0 0 53.454 -53.454
ΙΝΛΟΤ 152261721 0,585 0 0 4.700.000 -4.700.000
ΚΡΙ 33065136 8,200 30.971 4.800 8,679 2 41.657 0 35.771 0,1082%
ΛΥΚ 20578374 1,520 0 53.373 1,503 35 80.232 0 53.373 0,2594%
ΜΟΗ 110782980 13,210 246.494 68.830 13,916 12 957.836 0 315.324 0,2846%
ΜΥΤΙΛ 142891161 15,620 6.840.895 485.163 15,484 33 7.512.181 0 7.326.058 5,1270%
ΟΤΕ 456739120 16,370 5.484.400 2.316.365 15,311 46 35.465.420 3.469.500 4.331.265 0,9483%
ΟΤΟΕΛ 48855000 7,500 679.200 2.383 6,786 1 16.171 0 681.583 1,3951%
ΠΑΠ 27004844 2,240 0 5.100 2,200 4 11.220 0 5.100 0,0189%
ΠΛΑΘ 43741452 7,800 373.488 50.675 7,040 24 356.765 0 424.163 0,9697%
ΠΡΟΦ 11903561 6,120 59.337 4,926 41 292.315 0 59.337
ΣΠΕΙΣ 6456530 9,640 26.224 13.163 7,982 10 105.073 0 39.387 0,6100%
TITC 78325475 15,880 986.295 0 0 1.617 984.678 1,2572%
Σύνολο δαπανών για αγορά ιδίων μετοχών (€) 47.395.392
Σημειώσεις: α) Σύνολο χρηματιστηριακών συνεδριάσεων κατά το εξεταζόμενο διάστημα: 51. β) Για τις ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΠΙΚ, ΙΝΛΟΤ και ΠΡΟΦ, δε γνωρίζουμε τον αριθμό κατεχόμενων μετοχών την 30/6/2021, καθόσον δεν έχουν, ακόμη, δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2021.

 

https://www.eurocapital.gr/permalink/128659.html