Χ.Α.Α: Oι Ανακοινώσεις (18) εισηγμένων Εταιρειών (14) – Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Μερίσματα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση για την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

17:54 10 Ιαν 2023  –  [ΝΑΚΑΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:47 10 Ιαν 2023  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2022

17:24 10 Ιαν 2023  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

17:23 10 Ιαν 2023  –  [ΙΝΚΑΤ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:17 10 Ιαν 2023  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Γενική Συνέλευση

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ:  Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών σε Συνέλευση

13:14 10 Ιαν 2023
Ανακοινώσεις

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

12:26 10 Ιαν 2023  –  [ΚΟΥΑΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:06 10 Ιαν 2023  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:35 10 Ιαν 2023  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:20 10 Ιαν 2023  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

09:59 10 Ιαν 2023  –  [ΠΛΑΙΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:54 10 Ιαν 2023  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

REAL CONSULTING ΑΕ:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:52 10 Ιαν 2023  –  [REALCONS]
Γενική Συνέλευση

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:16 10 Ιαν 2023  –  [ΜΟΥΖΚ]