ΧΑ-6ΜΗΝΟ: Κράτησαν τα κεκτημένα χωρίς δημιουργική λογιστική& πυροτεχνήματα!

Η πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16 ενίσχυσε τα λειτουργικά αποτελέσματα

  • Υπεραξίες από ομόλογα και ακίνητα ενίσχυσαν τα μεγέθη
  • Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν από τους φορολογικούς συντελεστές
  • Βελτιώσεις στον ορίζοντα λόγω φορολογίας, επιτοκίων και προσδοκιών ζήτησης. Μετατόπιση πλέον στην επίθεση

Οι εισηγμένες εταιρίες στο πρώτο εξάμηνο του 2019 κράτησαν τα κεκτημένα και
έδειξαν ότι έφθασαν ως εδώ χωρίς πυροτεχνήματα και δημιουργική λογιστική. Το α’
εξάμηνο μπορεί να θεωρηθεί ειδικών συνθηκών καθώς η ζήτηση στην Ελλάδα, αγορά
που αποτελεί και το βασικό πεδίο δραστηριοποίησης των περισσότερων εταιριών
επηρεάστηκε από γεγονότα υψηλού ειδικού βάρους: βαρύς χειμώνας, δίμηνη
προεκλογική περίοδος, θετική χρηματιστηριακή συγκυρία, αυξημένη ζήτηση στα
ακίνητα και τραπεζικός κλάδος επιτέλους σε ένα τρίμηνο λειτουργικής ισορροπίας που
άφησε υποσχέσεις.

 

Πέρα από τις κλαδικές ιδιαιτερότητες υπήρξαν και αλλαγές στην αποτύπωση των
μεγεθών. Η υιοθέτηση του προτύπου 16 για την απεικόνιση των εξολογιστικών χρηματοδοτήσεων που αφορούν τις μισθώσεις αύξησε το παραγόμενο λειτουργικό
αποτέλεσμα σε σχέση με πέρυσι (Πρατήρια, Λιανικό εμπόριο, Μεταφορές) ενώ ο
φορολογικός συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε ήταν χαμηλότερος κατά 100
μονάδες βάσης με προοπτική να μειωθεί άλλες 400 μονάδες εφόσον ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός του 2019 την ερχόμενη εβδομάδα.

Αν και κλαδικά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις (ΔΕΗ, αποτιμήσεις αποθεμάτων στα διυλιστήρια, Κατασκευαστικός κλάδος) που προκαλούν θόρυβο στα δεδομένα, η συνολική εικόνα παρέμεινε ισχυρά πλειοψηφικά κερδοφόρα χτίζοντας στην τάση της περυσινής χρονιάς. Ωστόσο δεν παραγνωρίζεται το γεγονός της ισορροπίας των τάσεων μέσα στην περίμετρο της κερδοφορίας καθώς οι εταιρίες που παρουσίασαν αύξηση στα κέρδη είναι πλέον ίδιες σε πλήθος με αυτές που παρουσίασαν χαμηλότερα κέρδη. Η
ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων με την προσθήκη όσων εταιριών δημοσιεύουν
χρήση (Jumbo, Eπίλεκτος, CPI, Νάκας, Diversa) με βάση το δημοσιευμένο εξάμηνο
και τις τάσεις που έχουν προαναγγείλει οι εταιρίες αναμένεται να αυξήσει την
παρουσία των κερδοφόρων εταιριών.

Ο τζίρος στο εξάμηνο κινήθηκε μετριοπαθώς θετικά κατά 2,5% στα 35,9 δις ευρώ,
βοηθούμενος από την αύξηση της ζήτησης στην εγχώρια οικονομία (+1,5%) και την
ισχυρή αύξηση που παρατηρήθηκε στον κλάδο ακίνητης περιουσίας (+20%). Οι
κλάδοι των μεταφορών, τα Ξενοδοχεία και οι Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων
κινήθηκαν με αύξηση του κύκλου εργασιών από 10% έως 29% δείγμα της αυξημένης
τουριστικής ζήτησης που διαπιστώθηκε στους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς. Καλή
εικόνα είχαν και οι εταιρίες Συμμετοχών οι οποίες κατέγραψαν αύξηση
δραστηριότητας κοντά στο 10%.

Η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 6,9% στα 4,13 δις ευρώ ενισχυμένη και
από την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16. Ενδεικτικές της αύξησης
που καταγράφηκε ήταν οι περιπτώσεις των Aegean, Φουρλής, τα διυλιστήρια και οι
εταιρίες που έχουν δίκτυο πρατηρίων. Η αύξηση στην λειτουργική κερδοφορία
πάντως συνοδεύεται και από αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα των εισηγμένων κατά
11% γεγονός που δείχνει ότι η μεταβολή δεν είναι απλώς αποτέλεσμα κάποιας
λογιστικής άσκησης αλλά είχε και πραγματική επίπτωση στους ισολογισμούς.

 

Οι εισηγμένες εταιρίες πέτυχαν καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας 1,19 δις ευρώ αυξημένα κατά 117%. Εξαιρουμένου του τραπεζικού
κλάδου που ήταν καθολικά κερδοφόρος η αύξηση περιορίζεται στο 41% στα 800
εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά στο τελικό αποτέλεσμα των εμποροβιομηχανικών εταιριών
από τον κλάδο διύλισης παραμένει κυρίαρχη καθώς αν εξαιρεθεί ο κλάδος η αύξηση
των κερδών εκτοξεύεται στο 182% στα 536 εκατ. ευρώ.

Τα περιθώρια κερδοφορίας έδειξαν περαιτέρω ισχυροποίηση καθώς στα λειτουργικά
επιτεύχθηκε μια βελτίωση της τάξεως των 48 μονάδων βάσης ανεβάζοντας τα
λειτουργικά περιθώρια στο 11,5% η οποία αυξάνεται στις 123 μονάδες εφόσον
εξαιρεθούν τα διυλιστήρια και τα πρατήρια με τις ιδιαιτερότητες των υψηλών τζίρων
ήτοι 14,26% το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα υγιές. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας τα
περιθώρια βρίσκονται στο 2,23% ενισχυμένα κατά 61 μονάδες βάσης ενώ η αφαίρεση
των διυλιστηρίων δείχνει ενίσχυση κατά 139 μονάδες βάσης.

Ο λόγος για τον οποίο οι εισηγμένες εταιρίες δεν κατάφεραν να εμφανίσουν το σύνολο της ωφέλειας των 100 μονάδων από την μείωση του φορολογικού συντελεστή έχει να κάνει α) με το μίγμα του κύκλου εργασιών ο οποίος μόνο κατά το 50% προέρχεται από την εγχώρια
αγορά στις εταιρίες του FTSE-25 οι οποίες συνεισφέρουν το 86% των κερδών της
αγοράς και β) με τον συντελεστή φορολογίας των κερδών των τραπεζών που παρουσιάζει διαφορές λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Η καθαρή θέση στο τέλος του 2019 είναι αυξημένη κατά 1,8% στα 58,3 δις ευρώ
κυρίως λόγω της συγχώνευσης της Grivalia με την Eurobank . Ο καθαρός δανεισμός
των εισηγμένων εταιριών αυξήθηκε κατά 7% απόρροια και των προσαρμογών λόγω
του ΔΠΧΠ 16. Επίσης σε επίπεδο υπολοίπων παρατηρούνται μεγαλύτερες κλίμακας
αναχρηματοδοτήσεις με μακροπρόθεσμη διάρκεια (+9,4%) έναντι του
βραχυπρόθεσμου δανεισμού (+3,2%), αναμενόμενο λόγω των ευνοϊκότερων όρων
αναχρηματοδότησης που επικρατούν αυτή την περίοδο στις κεφαλαιαγορές.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις που δεν έχουν επί της ουσίας δανεισμό είναι 23 και το
καθαρό ταμείο που παρουσιάζουν είναι 1,4 δις ευρώ με την απουσία της Jumbo να
είναι αισθητή στο συνολικό άθροισμα. Σε πολλές περιπτώσεις πλέον τα μετρητά
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της αξίας τους ειδικά αν συγκριθούν με την
τρέχουσα κεφαλαιοποίηση τους. Ο συντελεστής καθαρής μόχλευσης αυξήθηκε στο
σύνολο στο 0,79 έναντι 0,70 γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ΔΕΗ
και τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Στις Τράπεζες όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης του β’ τριμήνου τα μεγέθη
έδειξαν τάσεις περαιτέρω βελτίωσης. Η προ προβλέψεων κερδοφορία κινήθηκε
υψηλότερα από τα επίπεδα του α’ τριμήνου λόγω της των υψηλότερων κερδών από
προμήθειες που αντιστάθμισε την μείωση των επιτοκιακών εσόδων αλλά και από
ανόργανους παράγοντες (υπεραξία από την απόκτηση θυγατρικής στην Βουλγαρία,
έσοδα από πώληση ακινήτων και ομόλογα) . Η κερδοφορία από την ανατίμηση των
ομολόγων μοιράστηκε μεταξύ εσόδων από διαπραγμάτευση και καθαρής θέσης
απορροφώντας την μείωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16 και ΔΠΧΠ 9.

 

Οι πιστωτικές ζημιές αποκλιμακώθηκαν κατά 43% (έναντι 40% στο α’ τρίμηνο) ωστόσο
η κερδοφορία όλων των τραπεζών εξαιρουμένων εκτάκτων και ήταν οριακή για ένα
ακόμα τρίμηνο λόγω εξόδων αναδιάρθρωσης, εθελούσιας εξόδου και διακοπτόμενων
δραστηριοτήτων. Η συνολική μείωση των NPEs ανήλθε σε 4,5 δις στα 79 δις ευρώ εκ
των οποίων τα 4 δις αφορούσαν εγχώρια NPEs. Οι δείκτες των NPE’s για το σύνολο
των τραπεζών διαμορφώθηκαν σε 42,9% από 44,5% στο α’ τρίμηνο με την κάλυψη
να παραμένει στα επίπεδα του 50% από 49%. Οι βασικοί δείκτες φερεγγυότητας
βρίσκονται στο 15,6%, 70 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το Q1:19.

Πρωταγωνιστές

Δυνατό σετ αποτελεσμάτων με συνδυασμό κερδοφορίας και ταμειακών ροών
εμφάνισαν οι Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενώ
ικανοποιητικά ήταν τα μεγέθη της Aegean τηρουμένων των συνθηκών της
παραδοσιακής εποχικής ζήτησης. Εξάμηνο συγκέντρωσης με περισσότερη έμφαση
στην ρευστότητα για Μυτιληναίο, και ΟΤΕ.
Δυνατούς ισολογισμούς με ισχυρή κερδοφορία είχαν από τον μεσαίο χώρο οι
Πλαστικά Κρήτης, Autohellas, Cenergy, ΕΥΔΑΠ, Ευρωπαϊκή Πίστη και
Quest. Ξεχώρισαν ακόμα τα ισχυρά κέρδη για ΑΒΑΞ η ολική επιστροφή σε
κερδοφορία και ελεύθερες ταμειακές ροές για την Frigoglass και το συνεπές
εξάμηνο του Σαράντη.
Στην μικρή κεφαλαιοποίηση ικανοποιητικά αποτελέσματα εμφάνισαν οι
Παπουτσάνης, Καράτζης, Flexopack, Λούλης, Κτήμα Λαζαρίδη, Revoil,
Profile και Elinoil.
Στην Εναλλακτική αγορά οι περυσινές εξαιρετικές επιδόσεις των Entersoft και E-Net
είχαν συνέχεια και βρήκαν μιμητές από τις Optronics και Δελτα Τεχνική που είχαν
ένα εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο το 2019.
Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα της ΔΕΗ ξεχωρίζουν Χαμηλότερα των προσδοκιών
αποτελέσματα παρουσίασαν ακόμα εταιρίες που επηρεάστηκαν από έκτακτους
παράγοντες όπως οι Τιτάν, Ικτίνος, Πλαστικά Θράκης και Ελλάκτωρ . Αρνητικά
μεγέθη ή κατώτερα των προσδοκιών ανακοινώθηκαν από MIG, Μπήτρο,
Forthnet,, Βαράγκης, Βις, Ακρίτας και Intralot.

 

Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
Μέλος της Αγοράς Μετοχών και της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ξένες Αγορές, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, On Line Trading
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 29, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα
Τηλ: 210 64 78 900 | Fax: 210 64 78 901 | Email: [email protected] | Web: www.beta.gr