B&F Ενδυμάτων: Ανακοίνωση

Η Εταιρεία με την επωνυμία “B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων”, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά τις προοπτικές της καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

– Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 19,03 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 44,16 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 22,50 εκατ. και Ευρώ 60,91 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 15,4% και 27,5% αντίστοιχα.

– Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 0,39 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 1,30 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 3,93 εκατ. και Ευρώ 8,94 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

– Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 0,13 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ προέκυψαν ζημίες Ευρώ 0,63 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών Ευρώ 3,68 εκατ. και Ευρώ 7,47 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι δραστηριότητες του Ομίλου θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για το λιανικό εμπόριο θα επιφέρουν μείωση στα έσοδα του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημειώνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία έχει συνάψει με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση της κάλυψης του κινδύνου διακοπής εργασιών της στην περίπτωση που συνεπεία απόφασης πολιτικής ή στρατιωτικής αρχής αποτρέπεται ή παρεμποδίζεται η χρήση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων της
ανεξάρτητα εάν αυτές έχουν υποστεί ζημιά ή όχι. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την διασφάλιση και την επιδίωξη ικανοποίησης των αποζημιωτικών της δικαιωμάτων.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής των εμπορικών σημάτων BSB και Lynne από την 07.11.2020 συμμορφούμενη πλήρως στις αποφάσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών, που αποβλέπουν στον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεσες ενέργειες που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων της πανδημίας και τη διατήρηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με γνώμονα τον  περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Η online δραστηριότητα της Εταιρείας (www.bsbfashion.com και www.lynneshop.com) συνεχίζεται με το προσωπικό ασφαλείας που καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή πλήρους υποστήριξης προς τους τελικούς πελάτες, και η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την προετοιμασία των παραγγελιών είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων και στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, στην άντληση και στη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει εμπροθέσμως παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται έστω και κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων, στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου της, διαδικασιών ,να αξιοποιήσει όλα τα έκτακτα εργαλεία χρηματοδότησης που παρέχονται με κρατικές εγγυήσεις.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 9,69 εκατ. έναντι Ευρώ 9,52 εκατ. στις 31.12.2019. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά Ευρώ 2,5 εκατ. και κατά τους επόμενους μήνες του 2020 πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω κατά Ευρώ 4 εκατ.

Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου και γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου. Η εταιρεία επεξεργάζεται επιχειρηματικά σχέδια για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες δυσχερείς συνθήκες και να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό, με την κάμψη της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 σε λίγους μήνες λόγω των ιατρικών εξελίξεων, σε κερδοφόρα οικονομικά αποτελέσματα, στον απρόσκοπτο επιχειρηματικό σχεδιασμό και την περαιτερω μελλοντική ανάπτυξή της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ