AVE: Αντικατάσταση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (ορθή επανάληψη)

Η εταιρεία “AVE Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 11.11.2020 έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Ανδρέα Μαυράκη, και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους νόμους 4548/2018 και 3016/2002, την κα Αννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου σε αντικατάστασή του. Η κα Θέμελη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή της κας Θέμελη από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητο μέλος του, θα τεθεί υπ’όψιν της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε της ίδιας ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στην εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.