Αβαξ: Πολλά και ενδιαφέροντα(;) από τον χρηματοοικονομικό και όχι μόνον χώρο του ομίλου

Σε μετά φόρων βάση, ο όμιλος το 2019 κατέγραψε ζημιά ύψους €17,6 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι ζημιάς €24,5 εκ. στο προηγούμενο έτος. Εφόσον ληφθούν υπόψη και οι διακοπείσες δραστηριότητες, η ενοποιημένη ζημιά του 2019 μετά από φόρους ανήλθε σε €43,1 εκ. έναντι €26,3 εκ. του προηγουμένου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2019 ανήλθαν σε €58,1 εκ. καταγράφοντας αύξηση 17,6% έναντι €49,4 εκ. στο προηγούμενο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη και τις διακοπείσες δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε EBITDA ύψους €35,0 εκ. το 2019 έναντι €49,9 εκ. το 2018.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου το 2019, μη λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες, παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κτήρια Γραφείων J&P ΑΒΑΞ, Μαρούσι

Στο τέλος του 2019, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου υπερέβαινε τα €1,3 δισ. καθώς εντός του έτους αναλήφθηκαν έργα συνολικής αξίας άνω των €900 εκ. σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιράκ, Βουλγαρία και Κροατία, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της Εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.


****Επισημαίνεται, ότι στον ενοποιημένο ισολογισμό της 31.12.2019 δεν αντικατοπτρίζεται εύλογη αξία (fair value) ύψους €226 εκ., λόγω της διαφοράς μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης των συμμετοχών του Ομίλου σε παραχωρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.


 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 59,3 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,4100 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE μετοχής: 0,4450 ευρώ (****)
 • ****ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 64,19 εκατ. από 88,8 εκατ. ένα χρόνο πριν…
 • ΚΑΚΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, αλλά αυτή ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερη (****)
 • P/BV: 0,92
 • ΕV/EBITDA: 8,8
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 451 εκατ. ευρώ
 • NET DEBT/EBITDA: 7,8
 • ΜΕΡΙΣΜΑ: -0-
 • P/e: ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,399 0,436 -4,75
30 ημερών 0,399 0,482 -12,83
3 μηνών 0,270 0,514 44,24
6 μηνών 0,223 0,640 -20,83
12 μηνών 0,223 0,640 -4,57

 

ΑΒΑΞ | Business Daily

Ολοκληρώθηκε ο «Μορέας». Στα 122 εκατ. η συμμετοχή των Άκτωρ, J&P ...