Άβαξ: Η έκθεση του Δ.Σ. για την ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους, με τιμή έκδοσης €0,30 ανά μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εισηγείται το ΔΣ της Άβαξ προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας.

Στην έκθεση του προς την ΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται διεξοδικά στον σχέδιο για τη διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ΑΜΚ:

(α) €4,725 εκατομμύρια για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας,

(β) €5,0 εκατομμύρια για μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων,

(γ) €3,43 εκατομμύρια για την χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra AE ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας.

(δ) €3,487 εκατομμύρια για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας, ενόψη και των πληρωμών (σε δόσεις) του προστίμου ύψους €18,3 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε το 2017 στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς.

(ε) €3,0 εκατομμύρια για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης (sub-debt) στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμάτων του Νομού Ηλείας.