ΑΒΑΞ: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 38,7% στο 9μηνο

Αύξηση 38,7% στα 521 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Άβαξ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι 375,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2596/09.11.2021 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρησης της Αγοράς, τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19 και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης:

Α. Οικονομικά Μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε €521,0 εκ καταγράφοντας αύξηση 38,7% σε σχέση με €375,7 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €196,7 εκ σημειώνοντας άνοδο 70% έναντι €115,7 εκ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.

Η αύξηση των εσόδων στο τρέχον έτος οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη εξομάλυνση των επιπτώσεων που είχαν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 στο προηγούμενο έτος, και αρκετά έργα έχουν περάσει σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, όπως ο ΕλληνοΒουλγαρικός Αγωγός IGB, το έργο “Ston Bypass” στην Κροατία και το μεγάλο ενεργειακό έργο στο Ιράκ.

Η αυξημένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2021, όμως, συνοδεύτηκε από υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, αυξημένες δαπάνες ενέργειας αλλά και ζημιογόνα λειτουργία του κλάδου ενέργειας, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε στο γ’ τρίμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα, η μικτή κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε, αν και με χαμηλότερο ρυθμό έναντι του κύκλου εργασιών, ανερχόμενη σε €31,8 εκ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι €28,3 εκ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2020.

Η συρρίκνωση του περιθωρίου του μεικτού κέρδους οφείλεται στην αρνητική απόδοση του κλάδου ενέργειας, η οποία επισκίασε την σημαντική βελτίωση που καταγράφηκε στο εννεάμηνο του 2021 στη δραστηριότητα και την κερδοφορία των κλάδων κατασκευών και παραχωρήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Η επίδραση της γενικευμένης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά αποτυπώνεται στις μετακινήσεις & μεταφορές μέσα από τα αυξημένα κατά 26,5% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις οδικών υποδομών, τα οποία ανήλθαν σε €22,6 εκ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι €17,9 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% στα €25,2 εκ έναντι €22,8 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ σε επίπεδο εταιρείας το κέρδος εκμετάλλευσης του εννεαμήνου 2021 έφτασε τα €18,5 εκ έναντι €21,3 εκ στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €6,7 εκ έναντι €5,4 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε ζημιά προ φόρων €1,0 εκ έναντι ζημιάς €0,8 εκ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.

Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2021 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα €3,2 εκ έναντι €8,9 εκ στο εννεάμηνο του 2020. Στο γ’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους €2,2 εκ έναντι ζημιάς €1,4 εκ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2021 για τον Όμιλο ανήλθε σε €40,2 εκ έναντι €34,5 εκ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ενώ στο γ΄τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε €8,1 εκ για τον Όμιλο έναντι €7,8 εκ στο περυσινό τρίμηνο.