Autohellas: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

AUTOHELLAS

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(31.03.2021)

 

Η “AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία” (στο εξής “Εταιρεία“), ενημερώνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 31 Μαρτίου 2021, ώρα 13:00 εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 50 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 34,770,324 μετοχές επί συνόλου 48.855.000, ή 72.12% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τις  ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης  που έληξε 31.12.2020, μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 34,770,324 (ήτοι 72.12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34,762,587 (99.98%), Κατά: 0, Αποχή: 7,737 (0.02%).

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 34,770,324 (ήτοι 72.12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34,762,587 (99.98%), Κατά: 0, Αποχή: 7,737 (0.02%).

ΘΕΜΑ 3: Εξέλεξε ομόφωνα την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την χρήση 2021 και καθόρισε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση μερίσματος ύψους €0.23 ανά μετοχή για τη χρήση του 2020. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0.2185 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021  (Record Date).  Κατά τα ανωτέρω, η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ 5: Ψήφισε θετικά κατά πλειοψηφία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 34,770,324 (ήτοι 72.12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34,759,486 (99.97%), Κατά: 10,838  (0.03%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6: Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7: Ενέκρινε ομόφωνα την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο τους εξής: (α) Εμμανουέλα Βασιλάκη, (β) Ευτύχιο Βασιλάκη, (γ) Γεώργιο Βασιλάκη, (δ) Δημήτριο Μαγγιώρο, (ε) Σπυρίδωνα (Σπύρο) Φλέγγα, (στ) Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, (ζ) Κωνσταντίνο Σφακάκη, ανεξάρτητο μέλος, (η) Μαρίνο Γιαννόπουλο, ανεξάρτητο μέλος, (θ) Νικόλαο Γουλή, ανεξάρτητο μέλος, για πενταετή θητεία, ήτοι έως 31.3.2026, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα ανωτέρω μέλη που ορίστηκαν ως ανεξάρτητα πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 34,770,324 (ήτοι 72.12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 33,547,102 (96.48%), Κατά: 1,223,222 (3.52%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 9: Κατά πλειοψηφία καθόρισε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από συνολικά τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο και εξέλεξε  ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σφακάκη, Μαρίνο Γιαννόπουλο και Ελένη Ιγγλέζου για πενταετή θητεία που ταυτίζεται με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 34,770,324 (ήτοι 72.12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 33,547,102 (96.48%), Κατά: 1,223,222 (3.52%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 10: Ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη τροποποίηση της εγκριθείσας με την από 18.12.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, με την οποία προστέθηκαν διατάξεις για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας που πρόκειται να συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 11: Ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών.

AUTOHELLAS ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ