Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, σε εφαρμογή του Ν.3340/2005, της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί ότι, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2020,

α) ορίστηκε νέος Eπικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ο κος Στάθης Κοσμάς του Βασιλείου, οικονομολόγος, σε αντικατάσταση του κου Παναγιώτη Καράμπελα του Αναστασίου (άρθρο 15 του νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης) και

β) ο κος Παναγιώτης  Καράμπελας του Αναστασίου, οικονομολόγος, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας,  σε αντικατάσταση της κας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, η οποία αποχώρησε.

Η Εταιρεία ευχαριστεί την κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου για την πολυετή προσφορά και συνεργασία της.