Attica Bank: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της KPMG – Ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα

Τη γνώμη πως οι οικονομικές καταστάσεις της Attica Bank παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, εκφράζει η KPMG, μετά το σοβαρό ζήτημα που προκλήθηκε από τη μη έγκαιρη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων για το 2020,που είχε ως συνέπεια την αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Ειδικότερα, η ελεγκτική εταιρεία αναφέρει τα εξής:

«Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΤΙCA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα»), οι οποίες αποτελούνται από την Εταιρική και Ενοποιημένη
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2020, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης και Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΑΤΤΙCA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών αυτής (ο «Όμιλος») κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τράπεζα Αττικής: Οι παρατηρήσεις των ελεγκτών της KPMG

Με μια ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών τα ξημερώματα της Δευτέρας η Τράπεζα Αττικής γνωστοποίησε πως αναρτήθηκαν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της για το 2020.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω των γεγονότων των τελευταίων ημερών που οδήγησαν και στην αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της τράπεζας ως αποτέλεσμα μη έγκαιρης δημοσίευσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, έχει η Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Όπως προκύπτει, οι ελεγκτές προχωρούν στην σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χωρίς επιφύλαξη γνώμης.

Οι ελεγκτές έχουν εξετάσει επιμέρους θέματα του ισολογισμού και συγκεκριμένα «Ζημία απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις πελατών στο αποσβεσμένο κόστος», «Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων», «Αποτίμηση Ομολόγου» και «Αρχή συνεχιζόμενης δραστηριότητας» (going concern).

Τι αναφέρει η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της KPMG για τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου:

*Η Τράπεζα και ο Όμιλος αναγνώρισαν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού ΕΥΡΩ 421 εκατ. (2019: ΕΥΡΩ 450 εκατ.) για προσωρινές διαφορές και φορολογικές ζημιές στο βαθμό που θεωρείται ότι είναι ανακτήσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.Στην σημείωση 29των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων γίνεται ανάλυση των προσωρινών διαφορών και φορολογικών ζημιών. Η επιμέτρηση ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θεωρείται σημαντικό θέμα ελέγχου καθώς η εκτίμησητης ανακτησιμότητάς τους από τη Διοίκηση είναι σύνθετη και χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας.

Η ανακτησιμότητα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα της Τράπεζας να παράγει μελλοντικά επαρκή φορολογητέα κέρδη που δύνανται να χρησιμοποιηθούν έναντι εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και φορολογικών ζημιών (πριν αυτές λήξουν). Η αξιολόγηση από μέρους της Διοίκησης του κατά πόσο θα υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη απαιτεί τις ακόλουθες σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις:— Παραδοχές στις οποίες στηρίζεται το επιχειρηματικό πλάνο της Τράπεζας, σε σχέση με εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιδόσεις που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των αναμενόμενων φορολογητέων κερδών στο μέλλον.— Εκτιμήσεις που πρέπει να καλύπτουν τον χρονικό ορίζοντα έως τη νομική εκπνοή της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να ανακτηθεί η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.— Προσαρμογές που απαιτούνται για την εκτίμηση των φορολογητέων κερδών από τα λογιστικά κέρδη (όπως εκτιμώνται στο επιχειρηματικό πλάνο) για να συνάγεται το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μπορεί να ανακτηθεί σε μελλοντικές χρήσεις.

*Στην κατηγορία χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (Σημείωση 18) περιλαμβάνεται το ομόλογο που είχε προκύψει από τιτλοποίηση δανείων σε προηγούμενη χρήση . Ο προσδιορισμός της εύλογης αξία ς του ομολόγου (επίπεδο 3) (Σημείωση 40.7) που προέκυψε από την τιτλοποίηση αυτή περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις από τη Διοίκηση και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και την συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών για τον υπολογισμό της. Λόγω των ανωτέρω, θεωρούμε το θέμα αυτό ως ένα σημαντικό θέμα ελέγχου

*Στα πλαίσια της κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει την ικανότητα του Ομίλου και της Τράπεζας τους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς και να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής στις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Η Διοίκηση εξέτασε την επίπτωση από τις ζημίες που αναγνωρίστηκαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 κυρίως από την απομείωση δανείων και επενδυτικών τίτλων, στην μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από το όριο που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές. Η Διοίκηση εξέτασε την επάρκεια ρευστότητας της Τράπεζας στα πλαίσια της αξιολόγησης της συνέχισης δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση κατήρτισε ένα πλάνο ενίσχυσης κεφαλαιακής επάρκειας που έκρινε ως επαρκές για να ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το ελάχιστο όριο όπως ορίζεται από τις εποπτικές αρχές ώστε να διασφαλίσει τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Διοίκηση της Τράπεζας και του Ομίλου ενέκρινε το σχέδιο αυτό και στην συνέχεια το υπέβαλε στις εποπτικές αρχές. Θεωρήσαμε την αξιολόγηση της ικανότητας της Τράπεζας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους ως κύριο θέμα ελέγχου λόγω της σημαντικότητας του θέματος και την κρίση που ασκήθηκε από την Διοίκηση της Τράπεζας.