Αθηνά: Ανακοίνωση

Γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι με την υπ΄αριθμ. 2/821/08.06.2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) επί των μετοχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (εφεξής “η Εταιρεία”).

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η 25.06.2018 ως ημέρα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Την 06.07.2018 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που δεν είχε στην κυριότητά της έως την 22.06.2018 η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, οπότε και κατέστη αποκλειστικός κύριος του συνόλου των 113.465.290 μετοχών της Εταιρείας (ποσοστό 100%).

Την 12.07.2018 πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας και αποφασίστηκε παμψηφεί η διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, την 16.07.2018 η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005.