AS Company: Ανακοίνωση

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” και επιστροφή Κεφαλαίου με μετρητά στους Μετόχους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018