Απροστάτευτοι οι ασφαλιστές της ΝΝ – Δυναμική παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο της προστασίας των μελών του, εν προκειμένω ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, απέστειλε επιστολή προς την διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας ΝΝ Hellas ζητώντας της να εφαρμόσει  τα όσα ορίζονται στον νέο νόμο (4583/18) που αφορά στο επάγγελμα καθώς υπάρχουν διαμαρτυρίες.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΕΕΑ και σημειώνει:

Συγκεκριμένα στη σύμβαση της εταιρείας (δείτε ενδεικτικά παρακάτω) με το αποκλειστικό της δίκτυο δεν αποτυπώνεται ευκρινώς αυτό που ορίζει η νομοθεσία σχετικά με την υποχρέωση καταβολής προμηθειών 3 έτη μετά, σε ενδεχόμενο λήξης συνεργασίας με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Το Ε.Ε.Α. υπενθυμίζει ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες αυθαίρετες επικλήσεις και με βάση αυτές να στερείται από τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με τον οποίο διακόπτει την σχέση της το δικαίωμα αμοιβής για το χαρτοφυλάκιό του το οποίο παραμένει στην εταιρεία. Εξάλλου αυτό ορίζεται με σαφήνεια στην νέα νομοθεσία.

Το Ε.Ε.Α. δεν αμφισβητεί το δικαίωμα διακοπής συνεργασίας, όμως, στέκεται αντίθετο στην όποια προσπάθεια, με οποιονδήποτε τρόπο, στέρησης των προμηθειών του κάθε επαγγελματία.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο προασπίζοντας το δικαίωμα κάθε μέλους του, και σεβόμενο και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου 4583/18 για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ζητεί από την διοίκηση της εταιρείας NN να ακολουθήσει τα όσα ορίζει η νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου δηλώνει ότι: όλοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τον νόμο που έχει συνταχθεί μέσα από ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ΔΕΙΑ, ΕΑΕΕ και πολιτείας. Θα προστατευθούν στο ακέραιο τα δικαιώματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της ΝΝ».

Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α. κ. Δ. Γαβαλάκης αναφέρει ότι : «είναι αδιανόητο ασφαλιστική εταιρεία να καταρτίζει συμβάσεις που δεν τηρούν το πλαίσιο που η ελληνική νομοθεσία έχει προβλέψει, και να προσπαθεί, χρησιμοποιώντας την εύλογη ισχύ που έχει στο αποκλειστικό της δίκτυο, να λάβει την συναίνεση των διαμεσολαβούντων για την αφαίρεση των νομίμων δικαιωμάτων τους».

Επισημαίνεται, ότι η επιστολή προς την εταιρεία κοινοποιήθηκε και στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και την  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ζητώντας την παρέμβασή τους στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους  με την επισήμανση ότι: «η μη πιστή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας διασαλεύει την ισορροπία που όλοι έχουν συμβάλλει για να επιτευχθεί στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρονική στιγμή που η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις και λαμβάνει θετικά μηνύματα για το μέλλον, δεν συντρέχει λόγος να δημιουργηθούν εντάσεις, τριβές ή προβλήματα σε θέματα που η νομοθεσία έχει προβλέψει και λύσει.»

 Στο πλαίσιο της παρέμβασης του ΕΕΑ παρατίθεται ενδεικτικά μέρος της σύμβασης που αναφέρει ότι: «…(3)  Ο Συνεργάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης να παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά και  μόνο στην Εταιρία και να μην αναλαμβάνει ή επιδιώκει με οποιοδήποτε τρόπο την ανάληψη συνεργασίας με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ούτε να διαμεσολαβεί άμεσα ή έμμεσα για την κατάρτιση οποιασδήποτε ασφάλισης για λογαριασμό ή προς όφελος άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς επίσης και να μην προκαλεί την ακύρωση ασφαλιστηρίων πελατών της Εταιρίας με σκοπό τη σύναψή τους με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση.  Η αποκλειστικότητα της συνεργασίας με την Εταιρία αποτελεί( δικαιοπρακτικό θεμέλιο, ουσιώδη όρο σύναψης και αναγκαία προϋπόθεση συνέχισης της συνεργασίας και για το λόγο αυτό τυχόν παραβίαση αυτής ή/και οποιαδήποτε ανεξαιρέτως ενέργεια του Συνεργάτη αντίθετη με την αποκλειστικότητα της συνεργασίας του με την Εταιρία αποτελεί καταγγελία μέρους του (παραίτηση) από την παρούσα, άλλως αμάχητο τεκμήριο της εκ μέρους του Συνεργάτη καταγγελίας  αυτής και θα επιφέρει όλες τις έννομες συνέπειες αυτής….»