Απολογισμός 6μήνου για τον όμιλο ΚΑΡΑΤΖΗ – Παρατηρήσεις

ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

ΜΕΓΕΘΗ σε ‘000 ευρώ

Κύκλος Εργασιών: 78.674 από 49.055
EBITDA: 10.094 από 10.169
Κέρδη μετά από φόρους: 4.635 από 4.563
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 0,3112 από 0,3132
__________
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 8.928 από 5.734
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων: (14.745) από(5.033)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: (5.817) από + 700.
Απαιτήσεις από πελάτες: 25.069 από 15.188
Αποθέματα: 24.936 από 25.632
___________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 129.788 από 125.801
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 28.106 από 22.447
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  18.022 από 15.977
Ταμειακά διαθέσιμα: 39.076 από 20.295
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 7 εκατ. από 18 εκατ.
___________
Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 437 χιλ.ευρώ.
Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 741 από 629 άτομα
___________
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 100,56 εκατ.ευρώ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 6,8500 ευρώ
ΕΥΡΟΣ 2018: 5,0500 με 7,9500 ευρώ
ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +34,3%
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΓΚΟΣ: 265 χιλ. τμχ και ημερησίως 1440 τμχ.
___________
P/E: Μάλλον μονοψήφιο, περί τα 9-11…
P/BV: 0,78
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ (…0,054)
EV/EBITDA: 10,7 στο 6μηνο…
NETDEBT/EBITDA: – ΑΡΝΗΤΙΚΟ!!!! (Εbitda 50% υψηλότερα του δανεισμού).

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ά εξαμήνου της χρήσης 2018 ανήλθαν σε 78.674 χιλ. €
έναντι 49.055 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 29.619 χιλ. € ή 60,4%. Η αύξηση των πωλήσεων προέκυψε από τον τομέα ενέργειας (+30.821 € χιλ.) λόγω της μεγέθυνσης της θυγατρικής ΚΕΝ. Από τον τομέα της Βιομηχανίας, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1.258χιλ€ ή 3,1%. Ο τομέας ξενοδοχειακής δραστηριότητας παρουσίασε μικρή αύξηση κατά € 55χιλ ή 1,7%
Μικτά κέρδη: Τα Μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 14.049 χιλ. € έναντι 12.957 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 1.090 χιλ. € (8%). Το μικτό αποτέλεσμα της βιομηχανικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 3,1% λόγω της αύξησης των πωλήσεων. Το μικτό περιθώριο της μητρικής εταιρείας για τη βιομηχανική δραστηριότητα αυξήθηκε από 27% σε 29%. Τέλος, το μικτό αποτέλεσμα της ξενοδοχειακής δραστηριότητας ήταν αρνητικό καθώς το 2018 έχει επιβαρυνθεί με start up έξοδα του νέου ξενοδοχείου και αυξημένες δαπάνες συντήρησης του Νana Beach πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση το συνολικό μικτό περιθώριο δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.
Η αξία κτήσης των παγίων του ομίλου την 30.06.2018 ανέρχεται σε 192.683 χιλ. € έναντι 182.764 χιλ. € την 31.12.2017. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 24,91 εκ. ευρώ περίπου που αφορούν κυρίως την νέα ξενοδοχειακή μονάδα Nana Princes ενώ οι αποσβέσεις παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο.
 Τα αποθέματα ανέρχονται σε 24.936 χιλ. € έναντι 25.632 χιλ. € την 31.12.2017 και παρουσιάζουν μείωση 2,7%. Η πολιτική των αυξημένων αποθεμάτων συνιστά επιλογή της Διοίκησης για την αναπροσαρμογή των stock ασφαλείας και την εξυπηρέτηση των παραγγελιών.
Οι εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου αυξήθηκαν σε 25.069 χιλ. € από 15.188 χιλ. € την 31.12.2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στη μεγέθυνση της ΚΕΝ αφετέρου στην εποχικότητα του ξενοδοχείου και τις αυξημένες πωλήσεις του τομέα βιομηχανίας στο τέλος του εξαμήνου.
 Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου ανέρχονται σε 19.196 χιλ. €, έναντι 10.483 χιλ. € την προηγούμενη χρήση λόγω της αύξησης του μεταβατικού λογαριασμού απαιτήσεων της ΚΕΝ.
 Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου αυξήθηκαν σε 15.264 χιλ. € από 6.281 χιλ. €, λόγω της αύξησης αντίστοιχα του μεταβατικού λογαριασμού υποχρεώσεων της ΚΕΝ.
 Οι εμπορικές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε 20.460 χιλ. € από 10.971 χιλ. € και οφείλονται τόσο στην αύξηση υποχρεώσεων της μητρικής λόγω των επενδύσεων του νέου ξενοδοχείου (+5,9εκατ€) αλλά και την μεγέθυνση των εμπορικών υποχρεώσεων της ΚΕΝ (+3,7εκατ.€).
 Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 7.052 χιλ.€ από 1.568 χιλ. €. Η αύξηση οφείλεται σε νέα δάνεια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων του ομίλου.