Από το Α μέχρι το Ω – για τον κόσμο του Χ.Α. (14/10)

ΑΕΓΕΚ- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ: Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2017 ανήλθε σε € 24,4 εκατ. έναντι € 30,14 κατά την αντίστοιχη του 2016. Τα (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές € 35 εκατ. έναντι ζημιών ποσού €11,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων εμφάνισαν ζημιές ύψους € 42,6 εκατ. έναντι ζημιών ποσού € 20,6 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 271,9 εκατ. στις 31.12.2017 έναντι € 312,4 εκατ. στις 31.12.2016, παρουσιάζοντας μείωση 13,01%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόδοση των εισπραχθέντων απαιτήσεων προς δανειστές και το Δημόσιο κατά προτεραιότητα, άλλα και προς λοιπούς πιστωτές. Ειδικότερα, το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 223,7 εκατ. στις 31.12.2017 έναντι € 259 εκατ. στις 31.12.2016, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 13,63%.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,0540 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 1,8 εκατ.
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,054 0,054 0,00
30 ημερών 0,054 0,054 0,00
3 μηνών 0,054 0,054 0,00
6 μηνών 0,050 0,060 1,89
12 μηνών 0,021 0,090 74,19

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ:  Η Διοίκηση της ΑΕΓΕΚ έχει καταρτίσει Επιχειρηματικό Σχέδιο της επόμενης πενταετίας (2018-2022), με ανάλυση των
προβλεπόμενων εισροών και εκροών. Με βάση το παραπάνω σχέδιο αναμένεται η ύπαρξη επαρκών ταμειακών ροών, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας. Ειδικά αναφέρεται ότι οι παραδοχές της διοίκησης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις, επικεντρώνοντας και εκτιμώντας κυρίως στην ευδοκίμηση σημαντικότατου μέρους των επίδικων απαιτήσεων, για τις οποίες αναμένονται ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις. Δεν πρέπει όμως να παραβλεφθεί ότι, αν και υπάρχει θετική και
βάσιμη πρόβλεψη για την υλοποίηση των εκτιμήσεων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, υπάρχει βεβαίως το ενδεχόμενο της διαφοροποίησης τους, από την εξέλιξη των γεγονότων σε βάθος χρόνου και των αποτελεσμάτων που αυτά θα επιφέρουν.

Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΤΟ ΧΑΟΣ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 14,55 εκατ. ευρώ και παρουσίασε αύξηση 5,54%. Τα ΕBITDA ανήλθαν την τρέχουσα περίοδο σε 703.390 ευρώ,αυξήθηκαν κατά 354.885 ευρώ. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2018 ανέρχονταν σε 16.136.994 ευρώ, έναντι 17.665.791 μειωμένες κατά 1.528.797 ή 8,65%. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές σε 7.343.683 μειωμένες κατά 392.135,25 ευρώ ή 5,07%. Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν σε ιδιοκτήτες της Μητρικής -1.001.701 από -1.325.912 ευρώ. ΑΡΝΗΤΙΚΑ τα Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής κατά -20,87 εκατ. από -19,87 εκατ. στις 30.6.2017. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 79, ενώ στο τέλος της προηγούμενης 74 άτομα. Συναλλαγές & Αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης 309 χιλ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,0120 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 0,92 εκατ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,010 0,014 0,00
30 ημερών 0,010 0,020 -27,27
3 μηνών 0,010 0,033 -46,67
6 μηνών 0,010 0,033 -57,14
12 μηνών 0,009 0,033 -42,86

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Δύσκολοι παραμένουν οι καιροί, ζημίες 1 εκατ. στο 6μηνο, πωλήσεις 17,5 εκατ. ευρώ, θετικά ΕΒΙTDA 2,5 εκατ., θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 0,9 εκατ. ευρώ, υπέρμετρος δανεισμός, με καθαρή θέση 15 εκατ. οφείλει στις τράπεζες 92,4 εκατ. ευρώ (καθαρός δανεισμός)… Προσωπικό 423 από 412 άτομα.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • TIMH: 2,8000
 • Κ/φση: 42 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,800 2,800 0,00
30 ημερών 2,680 2,840 0,00
3 μηνών 2,640 2,840 2,94
6 μηνών 2,520 2,840 0,00
12 μηνών 2,520 2,900 -2,44

ΔΟΥΡΟΣ- 6ΜΗΝΟ: Ο Κύκλος Εργασιών της τρέχουσας περιόδου μειώθηκε κατά 3,43%, σε € 1,48 εκατ. Ζημίες 321.868 έναντι ζημιών 349.644 κατά την 30/6/2017.
Τα ΕΒΙΤDA είναι θετικά και ανήλθαν σε € 17.609 έναντι 11.364 της προηγούμενης εξαμηνιαίας περιόδου 2017. Τα Λειτουργικά Έξοδα (διοίκησης & διάθεσης) παρουσίασαν μείωση 2,55 %, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου 2017 και ανήλθαν στο ποσό των 996.419 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται μειωμένα κατά 321.868. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται την 30.06.2018 στο ποσό των 8,96 εκατ. όσες και το 2016 (6Μ). Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 30/06/2018 ανέρχεται σε 59 άτομα από 57 άτομα. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2,11 εκατ. από 2,43 εκατ. και καθαρός δανεισμος 4,1 εκατ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • @0,2360 ευρώ
 • κ/φση: 0,93 εκατ. ευρώ
 • p/bv: 0,44
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,94
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,236 0,236 0,00
30 ημερών 0,236 0,236 0,00
3 μηνών 0,190 0,240 24,21
6 μηνών 0,141 0,300 96,67
12 μηνών 0,070 0,300 24,21

ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 70,85 εκατ. ευρώ από 64,63 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,63%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 11,04 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 10,85 εκατ. ευρώ,αυξημένα κατά 1,77%.

 • Τα EBITDA έφτασαν τα 4,50 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 10,89% έναντι των 5,05 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2017. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 6,35%από 7,82% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 2,49 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 18,25% έναντι των 3,05 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 3,51% από 4,71% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 205% για τον Όμιλο. Μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου κατά 1,28 εκατ. ευρώ, ήτοι μείωση ποσοστού 26,52%. Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 1,17 εκατ. ευρώ και +2,33%. Αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 1,24 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό αύξησης 5,25%.

Καθαρός δανεισμός 21.390.045 από 18.864.204 Ίδια κεφάλαια 51.568.836 από 50.395.091 Συντελεστής μόχλευσης 29,32% από 27,24%. Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (1.514.103) από (789.644)ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ! 1,1900 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ 31,8 εκατ. ευρώ
 • P/BV 0,62
 • DEIKTHS DAN.MOXLEYSHS 0,41
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,105 1,220 -3,25
30 ημερών 1,105 1,340 -8,81
3 μηνών 1,105 1,495 -17,07
6 μηνών 1,105 1,620 -23,47
12 μηνών 1,105 1,710 -11,19

ΖΑΜΠΑ -απάντηση: Δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις δημοσιευμένες στο site της εταιρείας. Εφ όσον παραμένετε μέτοχος τηλεφωνείστε τους στο 210 5747655-7
Fax: +30 210 5755066 και www.zampa.gr/

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ- απάντηση: Παραμένει σε αναστολή διαπραγμάτευσης, έως ότου δημοσιοποιήσει την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30.06.2017. Και φυσικά και τις επόμενες… Πρόσφατα ενημέρωσε για την αποχώρηση του γενικού της διευθυντή Ιωάννη Περλεπέ, τον οποίον ευχαρίστησε για την προσφορά του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ- απάντηση: Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ανασταλεί από τις 2 Οκτωβρίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1. – 30.06.2018.

 • H εταιρία Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε., ανακοίνωσε ότι για τεχνικούς λόγους, δεν κατέστη εφικτό να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 εμπρόθεσμα μέχρι την 30/9/2018.Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των ως άνω τεχνικών προβλημάτων ώστε να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις το συντομότερο δυνατόν.
 • Το αμερικάνικο περιοδικό “Wine & Spirits”, στο τελευταίο τεύχος του, τίμησε την οινοποιία Μπουτάρη με τη μεγάλη διάκριση «Οινοποιείο της Χρονιάς 2018», μια διάκριση που της απονέμεται για 18η χρονιά και συνεχίζει να την κατατάσσει ανάμεσα στις 6 καλύτερες οινοποιίες του κόσμου, που έχουν διαχρονικά διακριθεί πάνω από 18 χρονιές. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται παγκόσμιοι οινικοί κολοσσοί όπως οι Penfolds (Αυστραλία), Concha y Toro (Χιλή), Chateau Ste. Michelle (USA), Antinori (Ιταλία) και Ridge (Καλιφόρνια).
 • Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Μπουτάρης αίρεται από σήμερα 20 Αυγούστου…
 • Από 02/05/2018, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • ΕΧΕΙ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,0260 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 0,74 εκατ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,026 0,026 0,00
30 ημερών 0,024 0,050 -38,10
3 μηνών 0,024 0,066 -54,39
6 μηνών 0,024 0,066 -32,47
12 μηνών 0,024 0,066 -48,00
 • (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ)
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,057 0,057 0,00
30 ημερών 0,057 0,071 -19,72
3 μηνών 0,057 0,090 -29,63
6 μηνών 0,057 0,090 -29,63
12 μηνών 0,057 0,100 -32,14

ΚΛ/ΦΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: EBITDA από 630 σε 664 χιλ. ευρώ και καθαρά κέρδη από 364 σε 425 χιλ. ευρώ. Δραστηριοποιείται σε έναν πολύ δύσκολο κλάδο, ωστόσο σημειώνει κέρδη για 2η σερί χρονιά. Ιδιαίτερα θετικές οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οδήγησαν σε διαθέσιμα υψηλότερα των δανείων!!!

Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών στο Α’ εξάμηνο της χρήσης 2018 ανήλθε στο ποσό των €6.632,2 χιλ. έναντι ποσού €7.544,5 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2017 δηλαδή μειώθηκε κατά περίπου 12%. Η θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. και στην παρούσα χρήση επηρέασε θετικά τον κύκλο εργασιών του ομίλου κατά το ποσό των €199,5 χιλ.

Ίδια κεφάλαια 9.402.303 από 9.087.420 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0,55 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα 0,77 εκατ. Κέρδη ανά μετοχή 0,0369 από 0,0316 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ +2,65 εκατ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,5000 ευρώ
 • Κ/φση: 5,5 εκατ. ευρώ
 • P/BV: 0,59
 • ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
 • ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ EV/EBITDA με στοιχεία μόνον του 6μηνου στο 8.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,450 0,550 0,00
30 ημερών 0,354 0,550 2,04
3 μηνών 0,352 0,630 0,00
6 μηνών 0,352 0,665 -7,41
12 μηνών 0,237 0,665 22,25

ΛΙΒΑΝΗΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (10.540.737) από (10.010.017) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 15,1 εκατ. ευρώ – ΖΗΜΙΕΣ (530.720) από (1.308.722) Πωλήσεις 1.191.046 από 1.198.420,61 και ΕΒΙΤDΑ (119.828) (1.056.568) ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,0455 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 0,352 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ζητήσει δικαστικά την ένταξή της στις διατάξεις του άρθρου 99, μέσω του οποίου ζητεί να πουλήσει στις τράπεζες ακίνητα που κατέχει, προκειμένου στη συνέχεια: α) Να μειωθεί ως ένα βαθμό ο υπάρχων τραπεζικός δανεισμός, β) Να αντληθούν κεφάλαια που θα μειώσουν τα ανοίγματα προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και γ) Να ρυθμιστεί το υπόλοιπο τμήμα των δανειακών υποχρεώσεων, «σπάζοντας» σε δύο μέρη.

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,046 0,046 0,00
30 ημερών 0,040 0,055 0,00
3 μηνών 0,017 0,055 89,58
6 μηνών 0,017 0,084 -56,67
12 μηνών 0,017 0,122 -36,81

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ-απάντηση: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α΄ Εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε € 6,2 εκατ. (-12,9%). Το μικτό κέρδος σε € 2,58 εκατ.από 2,92 εκατ. (-11,6%). Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των € -383 χιλ. έναντι € -124 χιλ. EBITDA 244.054 από 509.749 ευρώ,

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 1.075.000 από 1.175.000
Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 7.751.715 από 7.566.143
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα -1.385.114 από -674.463
Καθαρό χρέος 7.441.601 από 8.066.680
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.320.649 από 6.699.189
Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 1,18

 • Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου ανήλθαν κατά την περίοδο 1.1-30.06.2018 σε € 130.847.
 • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  841.627 από 294.890 ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 1.385.114 από 767.555
 • Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,0383 έναντι -0,0124
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,2080 ευρώ
 • Κ/φση: 2,04 εκατ. ευρώ
 • P/bv 0,32
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,202 0,220 -11,11
30 ημερών 0,198 0,240 -5,45
3 μηνών 0,198 0,282 -16,13
6 μηνών 0,179 0,362 -36,97
12 μηνών 0,179 0,362 -30,67

NTIONIK – DIONIC: ΑΡΝΗΤΙΚΑ Ίδια κεφάλαια -20.723.827 από -10.256.496  Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.929.702 από 13.574.980  ευρώ Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 37.036.347 από 42.338.970 ΖΗΜΙΕΣ 6Μ -3.690.193 -2.871.660 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.263.542 1.334.133

Ο ΟΜΙΛΟΣ ρευστοποίησε εφέτος τις συμμετοχές της στην Skroutz και σε εταιρεία ΑΠΕ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ η πώληση του μειοψηφικού ποσοστού που κατέχει στην εταιρεία συμβούλων Διαδικασία, καθώς και ενός ακινήτου στις Αχαρνές. Και όλα αυτά υποχρεωτικά προκειμένου να επικυρωθεί το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων του προς την Eurobank. ΕΠΟΝΤΑΙ και οι συζητήσεις-διαπραγματεύσεις με τις Alpha και Εθνική.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,7500 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 4,4 εκατ. ευρώ.
 • ΔΕΙΚΤΕΣ: ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,750 0,750 0,00
30 ημερών 0,600 0,750 0,00
3 μηνών 0,179 0,935 318,99
6 μηνών 0,179 0,935 217,80

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ: ΙΔΙΑ Κ/Φ: 16 εκατ. από 17,26 εκατ. ΤΑΜΕΙΑ 4,24 εκατ. ΔΑΝΕΙΑ 0,4 εκατ. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,4 εκατ. ευρώ από (-724 χιλ.) ΖΗΜΙΕΣ ανά μτχ -0,0374 από -0,0481 ΖΗΜΙΕΣ 6Μ (552 χιλ.) από (795χιλ)

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • TIMH: 0,9000 ευρώ
 • Κ/φση: 7,47 εκατ. ευρώ
 • P/BV 0,47
 • ANYΠΑΡΚΤΟΣ ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,900 0,900 0,00
30 ημερών 0,810 0,945 -4,76
3 μηνών 0,720 0,995 3,45
6 μηνών 0,720 0,995 18,42
12 μηνών 0,628 0,995 13,64

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ: Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 19,29 εκατ. έναντι πωλήσεων € 20,11 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2017, μειωμένες κατά 4,09%.
Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής, για την υλοποίηση της οποίας απαιτήθηκε εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής του νέου συστήματος παραγγελιοληψίας και διανομής στα προϊόντα και τους πελάτες της Eταιρείας

Τα Ίδια Κεφάλαια την 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν σε € 2,66 εκατ. για τον Όμιλο ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν σε € 7,08 εκατ. Η μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων οφείλεται στις ζημίες του Α΄εξαμήνου 2018 καθώς και στην επίδραση του ΔΠΧΑ 9.

 • Σε επίπεδο Ομίλου οι ζημίες ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε -0,03 λεπτά έναντι κερδών 0,29 λεπτά του προηγούμενου έτους.
 • ΕΒΙΤDA: Ανήλθαν στο 6μηνο 2018 σε ζημία € 2,52 εκατ. έναντι ζημίας € 0,09 εκατ. το 2017.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ: 15,2 εκατ. ευρώ

Εντός του 2018, η Διοίκηση προχώρησε σε αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής το οποίο είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα καθώς επιβαρύνθηκαν με κόστος ύψους περίπου € 1,14 εκατ. Το εν λόγω κόστος περιελάμβανε κυρίως καταστροφές αποθεμάτων και αποζημιώσεις προσωπικού.

Με βάση τη Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών εταιρειών της που υπογράφηκαν με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών κατά την προηγούμενη χρήση 2017 υλοποιήθηκαν τα κατωτέρω:

 • ΑΜΚ υπέρ των παλαιών μετόχων κατά € 23,3 εκατ. Το τμήμα της αύξησης που δεν καλύφθηκε από τους υπάρχοντες παλαιούς μετόχους καλύφθηκε από εταιρεία του Ομίλου Chipita.
 • Αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών.
 • Μείωση στη συνέχεια, του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.
 • Σύμφωνα με την από 29/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των € 11.999.999,10 λόγω μετατροπής ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων ύψους € 9 εκατ. και € 3 εκατ. μέσω έκδοσης 39.999.997 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή € 0,30.
 • Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γ.Ε.Μ.Η.) εξέδωσε την υπ’αριθμ. 31131/16.03.2018 ανακοίνωση, δυνάμει της οποίας καταχωρήθηκε η ως άνω αναφερόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς επίσης και η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 11.999.999,10.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ! 0,3200 ευρώ
 • Κ/φση: 38,27 εκατ. ευρώ
 • P/bv: 14,4
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,320 0,320 0,00
30 ημερών 0,320 0,330 -3,03
3 μηνών 0,310 0,330 3,23
6 μηνών 0,280 0,400 -20,00
12 μηνών 0,280 0,500 -13,51

ΣΙΔΜΑ ΑΕ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22 εκατ. ευρώ

 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 102 εκατ. ευρώ!!!
 • ΤΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ;;;
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,3600
 • Κ/ΦΣΗ: 3,67 εκατ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,360 0,360 0,00
30 ημερών 0,360 0,388 0,00
3 μηνών 0,232 0,388 0,56
6 μηνών 0,232 0,400 -5,26
12 μηνών 0,232 0,469 19,21

ΣΙΔΜΑ ΑΕ: Χάθηκε το μέτρημα- ‘Οταν οι αριθμοί (εξ)αφανίζουν τις λέξεις -Part1

TAKTIKO Αποθεματικό. Το κεφάλαιο που παρακρατείται κάθε χρόνο από τα κέρδη. To Αποθεματικό είναι το ποσό που δεσμεύεται από τα διανεμητέα κέρδη και δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης υποχρέωσης, αλλά χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης.

YΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ: Διαφορά υπέρ το άρτιο είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση, και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι υψηλότερη της ονομαστικής. Ομόλογα που διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά και μοιράζουν σταθερά τοκομερίδια θα διαπραγματεύονται υπέρ το άρτιο όταν τα επιτόκια των αγορών μειώνονται. Αυτό θα συμβεί γιατί ενώ ο επενδυτής λαμβάνει σε αξία το ίδιο ποσό, τα μειωμένα επιτόκια προσφέρουν μικρότερες αποδόσεις σε εναλλακτικές επενδύσεις. Οπότε οι επενδυτές θα πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό (premium) για να αγοράσουν ένα ομόλογο με υψηλότερες αποδόσεις από αυτές της αγοράς. Αντίθετα, η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να προκαλέσει την διαπραγμάτευση ενός ομολόγου υπό το άρτιο. Γενικά, με premium πωλείται κάτι όταν η τιμή του υπερβαίνει την αντικειμενική/ονομαστική αξία του.

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Ίδια κεφάλαια 7,75 εκατ. από  4,66 εκατ. (‘Εκανε ΑΜΚ) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3,53 εκατ. από 3,58 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7,63 εκατ. από 7,7 εκατ. και Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 0,96 εκατ. από 0,67 εκατ.ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5,47 εκατ.από 4,63 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 6,65 εκατ.

Κύκλος εργασιών  26,2 εκατ. από 24,67 εκατ. Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) 59 χιλιάδες ευρώ από (Ζημίες 1.067.548,82) και (€ / μετοχή) 0,0049 από (0,0885). Το EBITDA στο+450% (2018: 1,1 εκατ. Ευρώ). Ο Όμιλος ταλαιπωρήθηκε από δύο δύσκολες χρονιές που προήλθαν από την σημαντική ζημιά λόγω της αναγκαστικής λήξης της συνεργασίας με την… ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ( 3,5 εκατ. το χρέος που της άφησε η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ!!!)

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,5000 ευρώ
 • Κ/φση: 11,67 εκατ. ευρώ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,86
 • P/BV: 1,5
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,490 0,560 -10,71
30 ημερών 0,490 0,660 -8,26
3 μηνών 0,490 0,660 -14,53
6 μηνών 0,434 0,660 -1,96
12 μηνών 0,238 0,661 31,48

 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 10,12 εκατ. έναντι € 9,12 εκατ.
σημειώνοντας αύξηση 11,02%. Τα EBITDA στα € 1,01 εκατ. έναντι 0,76 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 32,74%. Οι ζημιές σε € 51χιλ. έναντι ζημιών € 335 χιλ. ΔΑΝΕΙΑ – ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ : Η εταιρεία στις 30.06.2018 δεν είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στα € 10,42 εκατ. έναντι € 11,11 εκατ. την 31.12.2017, συνεπώς υπήρξε μείωση του βραχυπροθέσμου δανεισμού κατά € 698 χιλ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε € 8,6 εκατ. από € 9,3 εκατ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,82 εκατ. ευρώ… ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 18,71 εκατ. ευρώ.

Χαιδεμένος: Αισθητή η βελτίωση σε όλες τις τελικές γραμμές, τζάμπα η μετοχή

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,5050 ευρώ
 • Κ/φση: 4,2 εκατ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,097!!
 • P/BV:0,22
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,505 0,555 -9,01
30 ημερών 0,414 0,555 8,84
3 μηνών 0,414 0,605 5,21
6 μηνών 0,410 0,605 7,45
12 μηνών 0,265 0,605 5,21

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Print Friendly, PDF & Email