Από σήμερα υποχρεωτική η ασφάλιση μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Xωρίς την ειδική ασφάλιση που απαιτείται είναι σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς το 50% των επαγγελματιών που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ από το Μάιο ορίζεται ότι στις εν λόγω περιπτώσεις, δηλαδή στη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, από σήμερα, 7 Οκτωβρίου, απαιτείται οι επαγγελματίες αφενός να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) – στο οποίο οι περισσότεροι έχουν φροντίσει να είναι – και αφετέρου να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με κάλυψη το λιγότερο 100.000 ευρώ το χρόνο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα ζητήματα που εγείρονται είναι πολλά καθώς ο νόμος δεν είναι σαφής για το σε ποιους ακριβώς αναφέρεται. Λόγου χάρη πέρα από τις μεταφορικές εταιρείες δεν είναι σίγουρο εάν την ασφάλιση αυτή θα πρέπει να έχει και μία εταιρεία που διαχειρίζεται πχ χαρτί και έχει δικά της φορτηγά με τα οποία μεταφέρει τα απόβλητα. Επίσης δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο και από ποια αρχή θα ελέγχεται εάν υφίσταται η συγκεκριμένη κάλυψη.

Εξετάζεται από το αρμόδιο υπουργείο αναφέρουν κύκλοι της αγοράς να υπάρξει με ανάλογο νομοθετικό κείμενο παράταση στην προθεσμία.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Στο νόμο που ψηφίστηκε με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 85 αναφέρει:

« Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.»