Άνοιγμα των δικαστηρίων, προανήγγειλε ο Κ. Τσιάρας – Ερχεται τροπολογία

Áêñüáóç áðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò, óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 43Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò êáé 47 ðáñ. 4 êáé ðáñ. 6 ôïõ í. 4557/2018, ôùí ðñïôåéíïìÝíùí ôáêôéêþí ìåëþí, áðü ôïí Õðïõñãü Äéêáéïóýíçò, Êùíóôáíôßíï ÔóéÜñá, ãéá äéïñéóìü Þ áíáíÝùóç èçôåßáò Þ áíôéêáôÜóôáóç ãéá ôï õðüëïéðï ôçò èçôåßáò óôçí Áñ÷Þ ÊáôáðïëÝìçóçò ôçò Íïìéìïðïßçóçò Åóüäùí áðü ÅãêëçìáôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò êáé äéáôýðùóç ãíþìçò ôçò ÅðéôñïðÞò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Την απόφαση της κυβέρνησης να εκκινήσει την λειτουργία των δικαστηρίων προκειμένου αυτά να επιτελέσουν τον θεσμικό τους ρόλο, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, ανέπτυξε στη Βουλή, ο Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης, ο κ. Τσιάρας εξήγησε πως μέχρι την προσεχή Πέμπτη θα κατατεθεί τροπολογία όπου θα ρυθμίζονται τα ανοιχτά ζητήματα επαναλειτουργίας των δικαστηρίων.  «Οι επιδημιολόγοι δίνουν έναν οδικό χάρτη! Ερχόμαστε να προτείνουμε το άνοιγμα των δικαστηρίων αλλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή και η δημόσια υγεία και εκεί στεκόμαστε», είπε ο υπουργός.

Νωρίτερα, πάντως, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός ζήτησε την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, με όλα τα απαραίτητα μέτρα. «Δεν μπορεί σε μια ευνομούμενη πολιτεία να λειτουργεί η εφορία και όχι το υποθηκοφυλακείο», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «δεν μπορεί να συνεχίσει να μην απονέμεται δικαιοσύνη και να μη δίνεται στους πολίτες δικαίωμα δικαστικής προστασίας ούτε καν προσωρινής, γιατί εκδίδονται μεν αποφάσεις, αλλά δεν εκτελούνται».