Ανεβαίνουν ανησυχητικά οι υποχρεώσεις της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του 201 8 οι υποχρεώσεις του ομίλου«Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης», καθώς και της μητρικής εταιρείας, προςπρομηθευτές και σε επιταγές πληρωτέες.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης»:

Υποχρεώσεις ομίλου (31/12/2018)

Προς προμηθευτές: €431 ,22 εκατ. – 201 7: €381 ,89 εκατ.

Επιταγές πληρωτέες: €484,78 εκατ. – 201 7: €41 3,44 εκατ.

Λοιπές υποχρεώσεις: €98,49 εκατ. – 201 7: 1 1 7,1 9 εκατ.

Σύνολο: €1 ,01 4 δια – 201 7: €91 2,53 εκατ.

Υποχρεώσεις εταιρείας (31/12/2018)

Προς προμηθευτές: €31 5.564 εκατ. – 201 7: €1 85,1 3 εκατ.

Επιταγές πληρωτέες: €460,62 εκατ. – 201 7: €1 63,37 εκατ.

Λοιπές υποχρεώσεις: €64,03 εκατ. – 201 7: €1 8,60 εκατ.

Σύνολο: €840,21 εκατ. – 201 7: €367,1 0 εκατ.

Η πώληση της Top House

Εξάλλου, στη διάρκεια του 201 8 ο όμιλος Σκλαβενίτη προχώρησε έναντι 5 ευρώ στην εκποίηση της εταιρείας Top House, η οποία του είχε μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος».

Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων και σε εισαγωγές-εξαγωγές, ενώ σε αυτή συμμετέχουν μέλη της οικογένειας Παλαμάρη.

Έχασε 114 εκατ. ευρώ από τον τζίρο η ΑΒ Βασιλόπουλος το 2018

Με σημαντικές απώλειες 114 εκατ. ευρώ σε επίπεδο τζίρου έκλεισε το 2018 για την ΑΒ Βασιλόπουλος. Πτώση και στα καθαρά κέρδη και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων αλλά με αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού της.

Με βάση τον ισολογισμό που δημοσίευσε , οι πωλήσεις της υποχώρησαν κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 δις. ευρώ, διαμορφούμενες στα 1,986 δις. ευρώ από 2,1 δις. ευρώ που ήταν το 2017, δηλαδή μειώθηκαν κατά 5,42%