Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Forthnet μετά από αίτημα της GO Plc

Η εταιρεία Forthnet ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος του μετόχου με την επωνυμία «GO Plc.» προς τον Πρόεδρο της κατά την 26.06.2020 συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ο οποίος (μέτοχος) παρέστη στη συνέλευση εκπροσωπώντας 24.887.737 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε 15,19% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την 15 η Ιουλίου 2020 και ώρα 15:30, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι, κατά την εν λόγω συνεδρίαση της 26.06.2020, παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό 53,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπώς υπήρξε η νόμιμη απαρτία.

Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.