Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Attica Bank

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης έχει τεθεί η μετοχή της Τράπεζας Αττικής, ξανά, στη σημερινή συνεδρίαση μόλις λίγες ημέρες πριν την προηγούμενη αναστολή στις 29 Απριλίου.

Η μετοχή ήδη έχει καταγράψει δύο limit down στη σειρά, με την τιμή της να φτάνει στα 0,14 ευρώ.

Η αναστολή θα ισχύσει για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα ημερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 6 Μαΐου 2021, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών :

-“ATTICA BANK AΤE“, και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007), διότι δεν προέβη, εντός της προβλεπόμενης από το ν.3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020.

-Αναστέλλονται επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα και τα παράγωγα προϊόντα και ο δανεισμός επί αυτής της μετοχής “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε“, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς, σε συνέχεια της από 05.05.2021 ανακοίνωσης της εταιρίας περί μη δυνατότητας έγκαιρης δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της για τη χρήση 2020, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.