ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: “ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ:

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” [εφεξής η “Εταιρεία”], κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι την Παρασκευή 04.09.2020, υπογράφηκε μεταξύ αυτής και της ομολογιούχου δανείστριας τράπεζας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ το πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, ονομαστικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000 €), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, με ιδιωτική τοποθέτηση.