Ανάκαμψη πωλήσεων κατέγραψε η οινοποιία Κουτσοδήμος (ΝΕΜΕΑ) τη χρήση 2016-2017

Ανάκαμψη πωλήσεων κατέγραψε η οινοποιία Κουτσοδήμος τη χρήση 2016-2017

Ανάκαμψη των πωλήσεων, έπειτα από μία διετία κάμψης τους, με τίμημα όμως την περαιτέρω εξασθένηση της κερδοφορίας της, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η πελοποννησιακή οινοποιητική βιομηχανία Γ. Α. Κουτσοδήμος.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Κοδέλα της φημισμένης για την ποιοτική οινοπαραγωγή της περιοχής της Νεμέας, στον νομό Κορινθίας, όπου ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας το 2001. Παράγει, εισάγει και εμπορεύεται κρασιά. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Αμπελόμυθος», «Αμπέλου Μύθοι», «Γόνιμος Τόπος», «Κεφάτο», «Μαντινεία», «Νεμέα», «Ρετσίνα» και «Agerino». Οι εγκαταστάσεις της απλώνονται σε έκταση 12 στρεμμάτων, έχουν συνολική παραγωγική δυναμικότητα 85.000 HL και συμπληρώνονται από ιδιόκτητους αμπελώνες.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Παρουσιάζει μεγάλη διασπορά πελατών. Προβάλλει την υψηλή ποιότητα της αμπελουργικής παραγωγής της Πελοποννήσου. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Αύγουστο του 2001. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Οινοποιητική Νεμέας».

Σύμφωνα με τον 16ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 6,295 εκατ. ευρώ, έναντι 5,90 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 6,7% (+0,39 εκατ. ευρώ).

Ενίσχυσε κατά 7,4 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,39 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+32,2% ή +0,58 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 38%, από 30,6% τη χρήση 2015-2016, πράγμα που δεν ήταν αρκετό, όμως, για την καταγραφή ενισχυμένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν κάμψη της τάξεως του 9,2% (-0,05 εκατ. ευρώ), περιορίστηκαν σε 0,53 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 8,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10% (0,59 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, κυρίως για τον λόγο ότι οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 49,5% (+0,55 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,12 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,19 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,23 εκατ. ευρώ (έναντι 0,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,15 εκατ. ευρώ (έναντι 0,19 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), μειωμένων κατά 18,9% και 22,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,345 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,2% και 8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,6% και τα καθαρά κέρδη το 2,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,3%, έναντι 10,1% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,42 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,2%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,15 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,26 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 1,94 εκατ. ευρώ (1,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (30,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Διέθεσε για επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,06 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η οινοποιητική εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Κουτσοδήμο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 25 εργαζόμενους, έναντι επίσης 25 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,40 εκατ. ευρώ, έναντι 0,375 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 21.360 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 9.120 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 20176-2018 προβλέπει ότι θα είναι περισσότερο αποδοτική, λόγω συνεχιζόμενης αυξημένης ζήτησης για τους οίνους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. Α. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

www.inr.gr, 22 Μαΐου 2018