Αlpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 600 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 22.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και των από 08.07.2020 και 12.10.2020 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 49 του κ.ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2020, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 23,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας
13.822,08 ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρία κατέχει 6.631 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 22,57 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 1,6531% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ