Alpha Bank: Καθαρή Θέση 8,4 δισ. ευρώ και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17,8%

Η εκστρατεία συγκέντρωσης καταθέσεων της Τραπέζης κατά την διάρκεια της χρονιάς, οδήγησε σε αύξηση των καταθέσεων Πελατείας στο κλείσιµο του εξαµήνου κατά Ευρώ
1,5 δισ., περίπου αύξηση 4,5% σε σχέση µε την 31.12.2018, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήµατος παρουσίασαν αύξηση 1,82%. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαµβάνονται οι καταθέσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, οι οποίες µειώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 0,8 δισ. την 30.06.2019, από Ευρώ 1,3 δισ. την 31.12.2018

Την 30.6.2019, το σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου εµφανίστηκε αυξηµένο κατά Ευρώ 1,9 δισ. ή κατά 3,2% έναντι της 31.12.2018, σε Ευρώ 62,9 δισ. από Ευρώ 61 δισ.
2 Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών (ΕΑΚΑΑ), οι ορισµoί και οι ακριβείς υπολογισµοί των δεικτών εµφανίζονται στο παράρτηµα της Ετήσιας Εκθέσεως.

Η εν λόγω µεταβολή αναλύεται περαιτέρω στη µείωση του χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών και την ταυτόχρονη αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Το σύνολο των δανείων και των απαιτήσεων κατά πελατών, προ συσσωρευµένων αποµειώσεων, διαµορφώθηκε σε Ευρώ 50,3 δισ. την 30.6.2019, παρουσιάζοντας µείωση
κατά Ευρώ0,9 δισ., από Ευρώ51,2 δισ. την 31.12.2018.

Οι συσσωρευµένες αποµειώσεις ανήλθαν την 30.6.2019 σε Ευρώ 10,3 δισ., µειωµένες κατά Ευρώ 0,6 δισ. σε σύγκριση µε την 31.12.2018, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου
πραγµατοποιήθηκαν αποσβέσεις δανείων και απαιτήσεων ποσού Ευρώ 1,0 δισ. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, το υπόλοιπο των δανείων και των απαιτήσεων κατά πελατών,
ανέρχεται στο επίπεδο των Ευρώ 39,9 δισ. έναντι Ευρώ 40,2 δισ. την 31.12.2018.

 • Το υπόλοιπο των αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Οµίλου ανήλθε την 30.6.2019 σε Ευρώ8,1 δισ., αυξηµένο κατά Ευρώ 1,1 δισ. σε σχέση µε την 31.12.2018,
  ως αποτέλεσµα της επανεπενδύσεως των κεφαλαίων που προέρχοντo από λήξεις εντόκων γραµµατίων σε οµόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δηµοσίου και της βελτιωµένης αποτίµησης του χαρτοφυλακίου συνεπεία της αναβάθµισης της πιστοληπτικής διαβάθµισης του Ελληνικού Δηµοσίου από την Moody’s σε B1 από Β3 την 1.3.2019. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξήθηκε κατά Ευρώ 0,2 δισ. η επένδυση σε οµόλογα κρατών Ευρωζώνης, τα οποία είναι αποδεκτά ως ενέχυρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στο Παθητικό, κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου σηµειώθηκε αύξηση κατά Ευρώ 0,5 δισ. ή 1,4% των υπολοίπων υποχρεώσεων προς πελάτες, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 39,3 δισ., διαµορφώνοντας το δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε 128,1%. Ο εν λόγω δείκτης έχει µειωθεί έναντι της 31.12.2018 που είχε ανέλθει σε 132,3%.

H Καθαρή Θέση του Οµίλου ανήλθε σε Ευρώ 8,4 δισ. την 30.6.2019, αυξηµένη κατά Ευρώ 0,3 δισ. έναντι της 31.12.2018. Σηµειώνεται πως στο υπόλοιπο της Καθαρής
Θέσης έχει ενσωµατωθεί η επίπτωση από τη µετάβαση στο Δ.Π.Χ.Π. 16, συνεπεία της εφαρµογής του την 1.1.2019, η οποία ανήλθε σε Ευρώ 27,9 εκατ. µετά από φόρους.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξήθηκε κατά 40 µονάδες βάσεως και διαµορφώθηκε σε 17,8% την 30.6.2019.

 • Στις 8 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΚΤ ενηµέρωσε την Alpha Bank ότι από την 1η Μαρτίου 2019 το ελάχιστο όριο του Συνολικού Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων (Overall Capital Requirements- OCR) είναι 13,75% αυξηµένος κατά 0,875% λόγω της πλήρους εφαρµογής του αποθέµατος ασφαλείας διατηρήσεως κεφαλαίων και της σταδιακής αυξήσεως του αποθέµατος ασφαλείας σηµαντικά συστηµικού ιδρύµατος.

Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της περιόδου, το αποτέλεσµα του Οµίλου πριν από τον φόρο εισοδήµατος ανήλθε σε κέρδος ποσού Ευρώ 119,1 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 103,5
εκατ. την 30.6.2018. Η εν λόγω µεταβολή περιλαµβάνει την κατά 24,7% ή Ευρώ 198,4 εκατ. µείωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων σε σχέση µε την 30.6.2018, η οποία
αντισταθµίστηκε από την κατά 32,1% ή Ευρώ 224,6 εκατ. µείωση των ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

 • Οι ζηµίες αποµειώσεως διαµορφώθηκαν την 30.6.2019 στο ποσό των Ευρώ 474,9
  εκατ. έναντι Ευρώ699,5 εκατ. την 30.6.2018 και αντικατοπτρίζουν κόστος πιστωτικού κινδύνου 130 µονάδων βάσεως (30.6.2018: 233 µονάδες βάσεως).

Όσον αφορά τα λειτουργικά αποτελέσµατα, η µείωση προέρχεται κυρίως από τη µείωση του καθαρού εσόδου από τόκους. Tο καθαρό έσοδο από τόκους της τρέχουσας περιόδου διαµορφώθηκε σε 777 εκατ. έναντι 902,8 εκατ. την 30.6.2018, αντικατοπτρίζοντας τη µείωση των εσόδων τόκων από το χαρτοφυλάκιο δανείων, καθώς και τις θετικές επιπτώσεις της µειώσεως του δανεισµού από το Ευρωσύστηµα, της αποκλιµάκωσης του κόστους δανεισµού των διατραπεζικών πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (repos) και της µειώσεως του κόστους καταθέσεων.

 • Τα κέρδη µετά τον φόρο εισοδήµατος του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 86,9 εκατ., αυξηµένα κατά Ευρώ 74,3 εκατ. σε σχέση µε το συγκριτικό εξάµηνο του 2018, οπότε ανήλθαν σε Ευρώ 12,6 εκατ.

To 2020 θα διενεργηθεί άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες. H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) θα επιβλέψει την άσκηση για τις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και η ΕΚΤ θα συντονίσει τη διεξαγωγή της ασκήσεως για τις τράπεζες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη κατηγορία.

 • Τα αποτελέσµατα των ασκήσεων θα ληφθούν υπόψη στην εποπτική αξιολόγηση (SREP) για το 2020. Και οι δύο ασκήσεις θα πραγµατοποιηθούν στο υψηλότερο επίπεδο ενοποιήσεως και µε κοινή µεθοδολογία η οποία θα οριστικοποιηθεί µέχρι τα τέλη 2019 σύµφωνα µε ανακοίνωση της EAT. Η Alpha Bank συµµετέχει στην άσκηση µετά από ενηµέρωση της ΕΚΤ, η οποία αναµένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2020 ενώ τα αποτελέσµατα πρόκειται να ανακοινωθούν έως τον Ιούλιο του 2020.
 • K/ΦΣΗ: 2,56 δισ. ευρώ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,6600 ευρώ
Διάστημα MIN ΜAX  %
7 ημερών 1,572 1,692 1,84
30 ημερών 1,302 1,692 20,29
3 μηνών 1,302 1,860 -1,48
6 μηνών 1,190 1,860 26,04
12 μηνών 0,841 1,860 35,51

 

 

Print Friendly, PDF & Email