Αλουμύλ: Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ

Η Αλουμύλ ανακοινώνει ότι την 24.07.2020 αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ’ αριθ. πρωτ. 78921/24-07-2020 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την εταιρεία και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 όπως ισχύουν.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, η δικηγορική εταιρεία K. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες (CPA Law), ανεξάρτητο μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG, ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας.