Αλλαγή στην οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου της ΕΛΤΟΝ

Αλλαγή στην Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1463/27.01.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ράλλης Ρετέλας τοποθετείται ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στη θέση του κ. Παράσχου Καμάτσου ο οποίος μετακινείται εσωτερικά και αναλαμβάνει τη θέση του υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Ο κ. Ρετέλας πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 4706/2020, ήτοι έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, δεν είναι  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία, ενώ διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για τη θέση αυτή.

Έχει πολυετή ενεργή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με κατεύθυνση την Ελεγκτική-Λογιστική, είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA) από το Institute of Internal Auditors-IIA, ενώ διαθέτει πιστοποίηση CICA στον εσωτερικό έλεγχο από το Institute of Internal Controls-TheIIC.

Ο κ. Ράλλης Ρετέλας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από την 10.02.2021.