Ακρίτας: Εκτακτη ΓΣ στις 29/12 για τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Δεκεμβρίου 2023 καλεί τους μετόχους της «Ακρίτας», με βασικό θέμα τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών από προηγούμενες χρήσεις, μέσω διάθεσης του αποθεματικού και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, αφενός μέσω διάθεσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιον ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (31.345.251,68) και λοιπών αποθεματικών ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.116.127,17) και αφετέρου μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11.687.869,90), εκ των οποίων ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000,-) αφορά τις κοινές μετοχές, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (4.477.550,-) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Α, και ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.660.319,90) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Β, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (1,-) σε εξήντα πέντε λεπτά (0,65).

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού