Ακρίτας: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

1)      Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 2020 και των Εκθέσεων που ακολουθούν αυτής, την Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

2)      Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Δεν θα υποβληθεί πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διανομή μερίσματος, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Η ΑΚΡΙΤΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ως άνω ημερομηνιών, αφού προβεί σε εκ νέου έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.