Αισιοδοξεί για τις επιδόσεις της το 2018 η βιομηχανία καλωδίων Fulgor του ομίλου Cenergy

  • Αισιοδοξεί για τις επιδόσεις της το 2018 η βιομηχανία καλωδίων Fulgor του ομίλου Cenergy

Αισιόδοξη ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά των υποβρύχιων ενεργειακών καλωδίων, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην ανάθεση ορισμένων σημαντικών έργων για συγκυριακούς λόγους, δηλώνει η εταιρεία καλωδίων και συναφών προϊόντων Fulgor, θυγατρική της βιομηχανίας Ελληνικά Καλώδια που ελέγχεται από τον όμιλο Cenergy Holdings και μέσω αυτού από τον μεταλλουργικό όμιλο Viohalco.

Για τον λόγο αυτό το 2017 υλοποίησε νέες επενδύσεις ύψους 8,22 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, που διαθέτει, ενώ το 2016 είχε δαπανήσει για τον ίδιο λόγο 4,83 εκατ. ευρώ.

Η παρατηρούμενη μεγάλη ζήτηση για νέα υποθαλάσσια έργα ενέργειας στην Ευρώπη και, κυρίως, στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νότια Ευρώπη, αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία παρουσίασε ισχυρή βελτίωση οικονομικών μεγεθών το 2017.

Η επιχείρηση παράγει υποβρύχια και χερσαία καλώδια ενέργειας και υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών, καθώς και συναφή προϊόντα, όπως σύρματα και ράβδους χαλκού και αλουμινίου. Ιδρύθηκε από ιταλικά κεφάλαια τον Ιούλιο του 1957. Περιήλθε στον όμιλο Viohalco το 2011. Εδρεύει επί της οδού Μεσογείων στην Αττική και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στο Σουσάκι Κορινθίας, επί οικοπέδου 218.250 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 80.050 τ.μ. και λιμενικές εγκαταστάσεις. Το 2014 είχε υλοποιήσει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού της και την εγκατάσταση νέου για να συμπεριλάβει στις δραστηριότητές της και την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το 2017 η Fulgor, συμπληρώνοντας την 60ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, ολοκλήρωσε την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων για έργα της μητρικής της εταιρείας για λογαριασμό της Eneginet στη Δανία και της γερμανικής Tennet για τη διασύνδεση αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα.

Επίσης, ξεκίνησε την εκτέλεση νέων έργων, όπως το έργο «Καφηρέας» στην Ελλάδα, για λογαριασμό της διεθνούς εταιρείας Enel. Η ισχυροποίηση των πωλήσεων υποβρύχιων καλωδίων για ενεργειακά έργα, η μεγαλύτερη χρήση του παραγωγικού δυναμικού και η ανοδική πορεία των τιμών των μετάλλων ώθησαν τον κύκλο εργασιών της το 2017 στο επίπεδο των 174,26 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 27,7% σε ποσοστό ή 37,82 εκατ. ευρώ σε αξία έναντι του κύκλου εργασιών του 2016 (136,44 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι η χρήση του παραγωγικού δυναμικού παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, επέτρεψαν την καταγραφή σημαντικών κερδών το 2017, σε αντιδιαστολή με ζημιές που είχαν καταγραφεί το 2016.

Το 33,9% των εσόδων της (59,04 εκατ. ευρώ) προήλθε από την υλοποίηση ενεργειακών έργων, 8,6% (14,97 εκατ. ευρώ) από λοιπά καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και 57,5% (100,25 εκατ. ευρώ) από σύρματα, λοιπά συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδα από ενεργειακά έργα αυξήθηκαν κατά 4,4 φορές (+48,03 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 70,1% των εσόδων της (122,16 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 29,9% (52,10 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες χώρες της ΕΕ (48,62 εκατ. ευρώ), σε ασιατικές χώρες (1,89 εκατ. ευρώ) και σε αφρικανικές χώρες (1,59 εκατ. ευρώ). Το 67% των εσόδων από πωλήσεις καλωδίων προήλθε από τη διεθνή αγορά.

Η αύξηση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από ενδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 6,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 10,1% από 3,7%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της κατά 243,7% στο επίπεδο των 17,565 εκατ. ευρώ (+12,455 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της Fulgor προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,92 εκατ. ευρώ, έναντι 5,88 εκατ. ευρώ το 2016 (+204,8% ή +12,04 εκατ. ευρώ). Τα προσαρμοσμένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 17,97 εκατ. ευρώ, έναντι 5,74 εκατ. ευρώ το 2016 (+213,1% ή +12,23 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 5,80 εκατ. ευρώ (5,32 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 8,66 εκατ. ευρώ (7,92 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη 3,73 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,73 εκατ. ευρώ το 2016 (+10,46 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,57 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,78 εκατ. ευρώ το 2016 (+8,35 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,1%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 11,8%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,1% και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,2%, έναντι 3,2% το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 9,53 εκατ. ευρώ.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 11,43 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, είχαν ανέλθει σε 24,40 εκατ. ευρώ (19,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 12,5% (10,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 194,89 εκατ. ευρώ (184,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Η εταιρεία το 2017 είχε προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 αποφάσισε τη μείωσή του κατά 28,93 εκατ. ευρώ για την απόσβεση ισόποσων ζημιών του παρελθόντος, ώστε τα ίδια κεφάλαιά της να μην υπολείπονται του 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου.

Επίσης, στις 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της (70,83 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 33,08 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (103,91 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, η μητρική εταιρεία Ελληνικά Καλώδια έχει διαβεβαιώσει ότι θα συνεχίζει να στηρίζει πλήρως τη θυγατρική της, εξασφαλίζοντάς της την απαιτούμενη ρευστότητα.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 97,66 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 55,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 16,4% (+13,79 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,63 εκατ. ευρώ (1,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 170,49 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,2% (+5,34 εκατ. ευρώ). Επί των παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 49 εκατ. ευρώ για διασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε ανέλθει σε 120,68 εκατ. ευρώ, έναντι 118,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 10,82 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η FULGOR έχει πρόεδρο τον A. Α. Dapelo και αντιπρόεδρο τον Γ. Ν. Πασσά. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 298 εργαζόμενους, έναντι 258 τα τέλη του 2016. Για δαπάνες μισθοδοσίας και συναφών παροχών, εισφορών και αποζημιώσεων το 2017 διέθεσε 9,95 εκατ. ευρώ, έναντι 8,49 εκατ. ευρώ το 2016.

Το 2017 συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και τη μείωση του κόστους των πρώτων υλών και της μισθοδοτικής δαπάνης ανά μονάδα

FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 124.063 122.260 1 1.803 122.979 120.451 1.189.694 91.515
Λοιπό ενεργητικό 70.830 61.952 14 8.878 57.787 51.907 615.069 47.313
Σύνολο ενεργητικού 194.893 184.212 6 10.681 180.766 172.358 1.804.763 138.828
Ίδια κεφάλαια 24.401 19.067 28 5.334 24.878 6.790 300.437 23.111
Μ/Μ χρέος 66.578 67.031 -1 -453 72.019 58.331 614.381 47.260
Βραχυπρόθεσμο 103.914 98.114 6 5.800 83.869 107.237 889.945 68.457
Σύνολο παθητικού 194.893 184.212 6 10.681 180.766 172.358 1.804.763 138.828
Πωλήσεις 174.262 136.444 28 37.818 178.447 111.056 1.809.084 139.160
Μεικτό κέρδος 17.565 5.110 244 12.455 17.660 -1.611 73.714 5.670
EBITDA 17.923 5.881 205 12.042 17.252 -8.316 44.846 3.450
EBIT 12.127 565 2.046 11.562 11.964 -12.058 -6.642 -511
Κέρδος προ φόρων 3.727 -6.729 10.456 3.980 -18.210 -77.484 -5.960
Φόροι 1.157 -950 2.107 2.815 -5.458 1.101 85
Καθαρό κέρδος 2.570 -5.779 8.349 1.165 -12.752 -78.585 -6.045
Μεικτό περιθώριο 10,1 3,7 173 6,4 9,9 -1,5 4,1 4,1
Περιθώριο EBITDA 10,3 4,3 140 6,0 9,7 -7,5 2,5 2,5
Περιθώριο EBIT 7,0 0,4 1.650 6,6 6,7 -10,9 -0,4 -0,4
Περιθώριο κέρδους π.φ. 2,1 -4,9 7,0 2,2 -16,4 -4,3 -4,3
Καθαρό περιθώριο 1,5 -4,2 5,7 0,7 -11,5 -4,3 -4,3
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 12,5 10,4 20 2,1 13,8 3,9 16,6 16,6
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 87,5 89,6 -2 -2,1 86,2 96,1 83,4 83,4
Μεικτή απόδοση ιδίων 17,1 -30,6 47,7 25,1 -268,2 -25,8 -25,8
Καθαρή απόδοση ιδίων 11,8 -26,3 38,1 7,4 -187,8 -26,2 -26,2
EBITDA/Ενεργητικό 9,2 3,2 188 6,0 9,5 -4,8 2,5 2,5

www.inr.gr, 18 Ιουνίου 2018

Print Friendly, PDF & Email