Αφοί Κορδέλλου: Νέα ορθή επανάληψη – εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου

ΝΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΗΛΗΨΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

ΝΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΗΛΗΨΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ 4_8_2020