Αφοί Κορδέλλου: Με 6.542.112 μετοχές η κα Ελένη Κορδέλλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 25/7/2018 γνωστοποίησης που έλαβε στις 26/7/2018 από την Ελένη Κορδέλλου του Βασιλείου, η ως άνω δήλωσε ότι απέκτησε στις 19.6.2018 και κατέχει πλέον άμεσα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα (6.542.112) ονομαστικές μετοχές που ενσωματώνουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων 30,82363%  με τις πρόσθετες πληροφορίες ότι πρόκειται για δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί των ανωτέρω μετοχών με δικαίωμα ψήφου, για αριθμό μετοχών 3.271,056, καθώς και δικαίωμα πλήρους κυριότητας για αριθμό μετοχών 3.271,056.

Μάνδρα 27/7/2018