Αφοί Κορδέλλου: Επικυρώθηκε από τη ΓΣ η εκλογή τριών μελών του ΔΣ

Η διοίκηση της ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό (σε συνέχεια της από 3/7/2018 ανακοίνωσης της εταιρείας) ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 – κατά την οποία αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 28.05.2018 Πρόσκληση για τις 26 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στον ίδιο τόπο -, αφενός επικυρώθηκε η εκλογή των κάτωθι ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. Γεωργίας Κορδέλλου του Κωνσταντίνου,
  2. Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ,

  3. Luciano – Giovanni De Portu του Mario, και

  4. Φοίβου Βρέττα του Ιωάννη

σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών:

1. Ελένης Κορδέλλου του Βασιλείου,

2. Νικόλαου Πετρίδη του Αλέξανδρου,

3. Αργύριου Κυλιάδη του Αλέξανδρου, και

  1. Αιμίλιου Αρχοντούλη του Ευθυμίου

και αφετέρου εξελέγησαν/ορίστηκαν οι:

  • Luciano – Giovanni De Portu του Mario. και
  • Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, ως τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία πληρούν τις υπό του Νόμου 3016/2002 (άρθρο 4) προϋποθέσεις, με θητεία που ορίστηκε για το χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης της θητείας των δύο παραιτηθέντων ανεξάρτητων μελών, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το έτος 2019 και μέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μέλη είχαν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της 20/6/2018, κατά την συγκρότησή του σε σώμα.