Αφοί Κορδέλλου: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία “ΑΦΟΙ Χ.ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 ως ακολούθως :

  1. Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 : Παρασκευή  12 Ιουνίου 2020

2.Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

3.Ημερομηνία δημοσίευσης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2020 : Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.