Αφοί Κορδέλλου: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουλίου 2018

εξ αναβολής από 29/6/2018

Ανακοινώνεται ότι στις 26 Ιουλίου 2018ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρίας ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής ), για την συνέχιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις 29/6/2018 και είχε αναβληθεί κατόπιν σχετικής αιτήσεως μετόχου της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν 4 μέτοχοι  εκπροσωπούντες το 81,794% (17.360.372 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .

Συγκεκριμένα:

 

Θ Ε Μ Α  1ο

Υποβολή και έγκριση  των  ετησίων οικονομικών  καταστάσεων  της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017, της έκθεσης  διαχείρισης  του  Δ.Σ.  και  της  έκθεσης των ελεγκτών

Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2017 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.360.372 – εκπροσωπούντες ποσοστό 81,794% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.360.372  – ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχές: 0

 

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών σύμφωνα με την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση των κερδών της χρήσης 2017 που αφορά την διανομή ποσού 166.596,00 € από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης .

Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,0050 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 21.224.340 μετοχών . Από το  ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν.4172/2013 φόρος υπέρ του Ελληνικού δημοσίου με συντελεστή 15% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,0042 Ευρώ ανά μετοχή , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου.

 Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2017 θα γίνει την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2017 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 “record date”.

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την 14ηΣεπτεμβρίου 2018 μέσω του Δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank AE (πληρώτρια τράπεζα).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.360.372 – εκπροσωπούντες ποσοστό 81,794% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.360.372  – ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχές: 0

 

Θ Ε Μ Α  3ο

Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα 1.1.2017- 31.12.2017 για τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2018 και το χρονικό διάστημα 1.1.2018 – 31.12.2018 και το χρονικό διάστημα 1.1.2019- 30.06.2019.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 και για την περίοδο 01/01/2019 έως 30/06/2019 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.360.372 – εκπροσωπούντες ποσοστό 81,794% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.360.372  – ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχές: 0

 

Θ Ε Μ Α  4ο

Απαλλαγή των μελών του  Δ.Σ.  και  των  Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.

Απαλλάχθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.360.372 – εκπροσωπούντες ποσοστό 81,794% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.360.372  – ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχές: 0

 

ΘΕΜΑ 5ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών  για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Εκλέχθηκαν  κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 61,71%  των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17101 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ  ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Κωνσταντίνος Νικολέτος  με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22631 ως αναπληρωματικός ελεγκτής της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.360.372 – εκπροσωπούντες ποσοστό 81,794% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 – ποσοστό 61,71% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 6.542.112

Αποχές: 104.750

Θ Ε Μ Α  6ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017

Μετά από πρόταση των μετόχων εκλέχτηκαν κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 61,71%  των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων τα ακόλουθα τρία φυσικά πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 οι οποίοι πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις:

Φοίβος Βρέττας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος , ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου 3016/2002.

Θεοδώρα Καλοπλάστου, Στέλεχος της Αγοράς, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών, (Α’ ΤΑΞΗΣ) , Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου 3016/2002

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχτηκε ο Φοίβος Βρέττας.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή από οποιαδήποτε όργανο της εταιρείας και τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, τα δε δύο μέλη της Κωνσταντίνος Βαρσάμης και Θεοδώρα Καλοπλάστου διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίστηκε μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2019, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.360.372 – εκπροσωπούντες ποσοστό 81,794% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 – ποσοστό 61,71% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχές: 6.646.862

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν για την εν γένει πορεία της εταιρείας.