ΑΔΜΗΕ: Στα 13,3 εκατ. ευρω τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου

Στα 13,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. καταγράφοντας πτώση 16,2% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 14,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 64,7 εκατ. ευ΄ρ.ω

Κατά 19,2% σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΒΑ) εξαιρουμένων των προβλέψεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία θα διανείμει προμέρισμα χρήσης 2019 ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή τον Αύγουστο μαζί με το εναπομείναν μέρισμα του 2018. Το εναπομείναν μέρισμα χρήσης 2018 ύψους 0,028 ευρώ θα υποβληθεί για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά:

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2019:

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε επίσης  αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019:

Προοπτικές:

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διατήρησε μια ισχυρή απόδοση κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2019 με τα Συνολικά Έσοδα να αυξάνονται κατά 14,2% και να ανέρχονται στα 64,7 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των Προβλέψεων να αυξάνονται κατά 19,2%. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 69,1%, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 39,4% ως απόρροια της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού της σχεδιασμού. Να σημειωθεί ότι τα Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2018 είχαν επηρεαστεί θετικά από την ad hoc Απελευθέρωση Πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου

Η εταιρεία στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δις ευρώ έως το 2027 με έμφαση στις νησιωτικές διασυνδέσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,0316 ευρώ ανά μετοχή. Το 2019 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα, καθώς και το μέγιστο επιτρεπόμενο προμέρισμα. Η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,088 ευρώ ανά μετοχή.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων:

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 ανέρχονται στα 13,2 εκατ. ευρώ και αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 88 χιλιάδες ευρώ έναντι 64 χιλιάδων ευρώ πέρσι. Τα έξοδα αυτά αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα Χρηματοοικονομικά ‘Έσοδα αυξήθηκαν κατά 134% και ανήλθαν στις 40 χιλιάδες ευρώ, αντισταθμίζοντας μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,057 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2019 ανέρχονταν στα 4,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέση απόδοση 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Το 2018, η Διοίκηση διένειμε 0,03161  ευρώ ως προμέρισμα. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα προτείνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, που ανέρχεται στα 0,028 ευρώ ανά μετοχή, ως τακτικό μέρισμα. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση έχει προτείνει κατά το 2019 τη διανομή ως προμέρισμα του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τον Απρίλιο ως μέρισμα. Το προτεινόμενο προμέρισμα θα ανέλθει στα 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική διανομή μερίσματος και προμερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,088 ευρώ ανά μετοχή και προγραμματίζεται να διανεμηθεί τον Αύγουστο.

Από 01.01.2019, ο Ν.4548/2018 αντικατάστησε τον Ν.2190/1920, ο οποίος inter alia, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού και το χρόνο διανομής του Προμερίσματος. Με τον προηγούμενο Νόμο, το προμέρισμα δεν μπορούσε να υπερβεί το 50% των προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτός ο περιορισμός αίρεται και πλέον το ύψος του προμερίσματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη και αποθεματικά προς διανομή της προηγούμενης χρήσης.

Το Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το 2019 αυξήθηκε κατά 10,5% σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα λόγω αυξημένης ενεργειακής ζήτησης φέτος έναντι της μειωμένης πέρσι. Οι λοιπές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από εργολαβίες που σχετίζονται με έργα της ΔΕΗ, κάτι που αντανακλάται και στην αύξηση του εργολαβικού κόστους.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των Προβλέψεων και των Αποσβέσεων, ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με πέρσι που οφείλεται κυρίως στο αυξημένο εργολαβικό κόστος. Οι αμοιβές Προσωπικού, ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 6,4% που αντανακλά την επίδραση από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2018.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 52,6 εκατ. ευρώ. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην Απελευθέρωση Πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, καθώς το Εφετείο απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρουμένων των προβλέψεων) αυξήθηκε κατά 19,2% και ανήλθε στα 45,7 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA να διαμορφωθεί στο 70,6%. Τα Κέρδη προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν στα 35,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν κατά 5,1 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 26,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρεία επωφελήθηκε από την ύψους 26,6 εκατ. ευρώ ad hoc Απελευθέρωση Πρόβλεψης.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης του επενδυμένου κεφαλαίου στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζα της Ελλάδος σε συνδυασμό με την αύξηση του τεκμαρτού εσόδου από την κάλυψη του συνολικού κόστους του ειδικού έργου “Πολυπόταμος”. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση των επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο δανείων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 28% και ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 9,2 εκατ. ευρώ.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διένειμε τον Απρίλιο σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων στους μετόχους της Συγγενούς μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2018, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,79 εκατ. Ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εισέπραξε το μερίδιο που της αναλογεί στη βάση του 51% μεριδίου που κατέχει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και το οποίο ανήλθε στα 21,8 εκατ. ευρώ