9μηνα 2020: ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΥΔΑΠ – ΚΑΡΕΛΙΑΣ – ΟΛΘ – PROFILE – SPACE – ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

9μηνα 2020 – ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΥΔΑΠ – ΚΑΡΕΛΙΑΣ – ΟΛΘ – PROFILE – SPACE – ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Πλαίσιο: Διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών, αυξημένα και
τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Διψήφια ποσοστιαία αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και αυξημένα κέρδη προ φόρων ανακοίνωσε η “Πλαίσιο Computers” για το εννεάμηνο του 2020, σε απάντηση σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, η “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE”, παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.
Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2020 (01.07-30.09.2020):
•Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 86.339 χιλ. € έναντι 76.894 χιλ. €, παρουσιάζοντας διψήφια
ποσοστιαία αύξηση κατά 12,3%.
•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε
1.932 χιλ. € έναντι 1.770 χιλ. €, υψηλότερα κατά 9,2%.
•Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.878 χιλ. € έναντι 3.943 χιλ. €, ελαφρά χαμηλότερα κατά 1,7%.
•Τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε ενοποιημένη βάση παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 63,2% και ανήλθαν σε
1.475 χιλ. €, έναντι 904 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Ενσωματώνοντας τα ανωτέρω οικονομικά δεδομένα, σε επίπεδο ενεαμήνου, τα αντίστοιχα ενοποιημένα οικονομικά
μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής:
•Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε σε σχέση με εκείνον του εξαμήνου, καθώς οι πωλήσεις
ανήλθαν σε 234.905 χιλ. Ευρώ έναντι 214.417 χιλ. Ευρώ, ήτοι 9,6% υψηλότερες.
•Ο ρυθμός μείωσης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) υποχώρησε
στο 5,3%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 3.482 χιλ. € έναντι 3.677 χιλ. €.
•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν
στα περσινά επίπεδα, ήτοι σε 9.220 χιλ. € έναντι 9.205 χιλ. €.
•Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των κερδών πριν τη φορολογία (EBT) επιταχύνθηκε και διαμορφώθηκε σε 42,8% σε
σχέση με το ενιάμηνο του 2019, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος προσέγγισαν τα 2 εκατ. ( 1.976 χιλ. €), έναντι 1.384
χιλ. €.
Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά βασικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:
Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται µε την παρούσα υγειονομική κρίση και μελετά σε συστηματική βάση τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη
χρηματοοικονομική θέση και τις δραστηριότητές της.Παράλληλα, η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου, αξιολογώντας όλες τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές επιλογές και
αξιοποιώντας τα μέτρα στήριξης που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και δοθείσης
της ύπαρξης ευρείας ρευστότητας, μεριμνά για τον περιορισμό των όποιων τυχόν δυσμενών συνεπειών στο
μικρότερο δυνατό βαθμό. Η μέχρι τώρα πορεία του Ομίλου εντός της τρέχουσας χρήσης αναδεικνύει την
απρόσκοπτη εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με κύρια χαρακτηριστικά τη σχεδόν διψήφια αύξηση του κύκλου
εργασιών παρά τη μακρά περίοδο κατά την οποία τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά, τη σταθεροποίηση των
λειτουργικών αποτελεσμάτων παρά τις έντονες διαχειριστικές διακυμάνσεις λόγω εφαρμογής των μέτρων κατά της
πανδημίας και τη συνεπή βελτίωση της κερδοφορίας πριν τη φορολογία.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,6% στο ενιάμηνο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019 αποδίδεται
αφενός στη μακροχρόνια στρατηγική της Πλαίσιο που τη βρήκε πολύ καλά τοποθετημένη στην Αγορά και στις νέες
συνθήκες πώλησης των προϊόντων της και αφετέρου στο γεγονός ότι η νέα πραγματικότητα αύξησε τη ζήτηση για τα
προϊόντα της.
Ειδικότερα, ως προς τις προϊοντικές κατηγορίες, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών
εφαρμογών ανήλθαν σε 103.193 χιλ. €, αυξημένες κατά ποσοστό 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019, συνθέτουν δε το 43,9% του κύκλου εργασιών του Ομίλου (9Μ 2019: 43,1%). Παράλληλα, οι εργασίες από
προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 43.798 χιλ. €, ελαφρά αυξημένες κατά 3,7% και, επομένως, με μικρότερο ποσοστό
συμμετοχής (18,6%) στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (9Μ 2019: 19,7%). Τα Είδη Γραφείου, εμφάνισαν μικρή
υποχώρηση στις πωλήσεις, (-2,0%) στα 73.765 χιλ. €, συνεισφέροντας δε κατά 31,4% στις εργασίες του Ομίλου (9Μ
2019: 35,1%).
Τέλος, οι πωλήσεις της κατηγορίας “Λευκές Συσκευές / Λοιπά προϊόντα” ανήλθαν σε 14.149 χιλ. €, εκ των οποίων
12.395 χιλ. € αφορούν στις πωλήσεις λευκών συσκευών. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος εισήλθε στην αγορά των
μεγάλων και μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών κλιματισμού και θέρμανσης τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου
του 2019, σε επίπεδο δε τριμήνου (01.07-30.09), οπότε υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, οι πωλήσεις της εν λόγω
κατηγορίας σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 75%.
Η Πλαίσιο, παρά το πρώτο lockdown, συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου με τον
ανασχεδιασμό τριών καταστημάτων (Αργυρούπολη, Χανιά & Ευκαρπία) με σκοπό να φιλοξενήσουν τη προϊοντική
κατηγορία των λευκών συσκευών. Τα τρία αυτά καταστήματα προστέθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 σε εκείνα που
ήδη από το 2019 φιλοξενούν τη νέα προϊοντική κατηγορία (Αγ. Παρασκευή, Π. Ράλλη, Δάφνη, Καλαμαριά,
Μεταμόρφωση).
Τέλος, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης
οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις
πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.


Ε.ΥΔ.Α.Π. – Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για τη
διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σε συνέχεια σχετικής επιστολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Το εννεάμηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,1% (2,6 εκατ. ευρώ) στα 247,6 εκατ. ευρώ από 245,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2019, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,6%. Από τα στοιχεία της κατανάλωσης που αναλύθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης, η οποία όμως είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που
παρατηρούνται διαχρονικά.

Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης στο λεκανοπέδιο λόγω της πανδημίας και των μειωμένων εκτιμήσεων ατιμολόγητων εσόδων για την ίδια περίοδο.

Από τα στοιχεία του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), παρατηρήθηκε ότι σε συνθήκες ολικού Lockdown λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού
τιμολογίου.

Αντίθετα υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου παραμονής στο σπίτι. Το ίδιο αναμένεται να παρατηρηθεί και κατά την διάρκεια του δεύτερου καθολικού lockdown που ισχύει από τις 7 Νοεμβρίου 2020. Συνεπώς, εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση μέχρι το τέλος του έτους δεν θα παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβολή.

  • Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, σημειώθηκε αύξηση κατά 5,9% (+11,2 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13,4 εκατ. ευρώ.
  • Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και στην επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Σημειώνεται ότι το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώνεται στα 187,5 εκατ. ευρώ από 189,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο
    του 2019 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή -1,2%.

Αντίθετα, θετικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -3,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 έναντι -1,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας.

  • Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA*) παρουσίασαν πτώση κατά 12,3% (10,7 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 76,1 εκατ. ευρώ από 86,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA
    margin διαμορφώθηκε στο 31% από 35%. Στο γ΄τρίμηνο του 2020 το EBITDA παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, στα 39,4 εκατ. ευρώ έναντι 39,9 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πτώση παρουσιάστηκε στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 20% από 24% το εννεάμηνο του 2019. Όσον αφορα στο γ΄τρίμηνο του 2020, το EBIT παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το γ΄τρίμηνο του 2019.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ από 67 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 16%. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 40 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 17%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 16% από 20% κατά το περσινό εννεάμηνο του 2019.

Το γ΄τρίμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μεταβολή και διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. ευρώ από 32,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 9,7% (2,3 εκατ. ευρώ) διαμορφωμένα στα 25,8 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 64,8 εκατ. ευρώ από 64,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -11.192 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -17.018 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +4.285 χιλιάδων ευρώ) από – 4.694 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2019.


ΟΛΘ: Στα €52,7 εκατ. αυξήθηκαν τα έσοδα στο 9μηνο- Οριακή
πτωση στα EBITDA
Ο ΟΛΘ σε απάντηση της επιστολής που ελήφθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου
2503/18.11.2020 – απευθυνόμενη σε όλους τους εκδότες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), με σκοπό την ενημέρωση
του επενδυτικού κοινού για τα οικονομικά μεγέθη και τις εξελίξεις εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 – ανακοινώνει
ότι η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την
περίοδο του 9μήνου του 2020.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2020
αυξήθηκε κατά 9,6%, από 108k TEUs το Q3/2019, σε 118k TEUs το Q3/2020. Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για
την περίοδο του 9μήνου (9M) του 2020 αυξήθηκε κατά 2%, από 328k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2019 (9Μ/2019),
σε 335k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2020 (9Μ/2020).
Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η επίπτωση από την πανδημία ήταν ηπιότερη για το τρίτο τρίμηνο του
2020, καθώς οι συνολικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 5,6%, από 1.007 χιλ. τόνους το Q3/2019, σε 951 χιλ. τόνους το
Q3/2020. Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 12,6%, από 3.247 χιλ. τόνους το 9Μ/2019, σε
2.839 χιλ. τόνους το 9Μ/2020.


Τα συνολικά έσοδα του ΟΛΘ για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 8,3%, από € 16,6 εκατ. το Q3/2019, σε ~ € 18
εκατ. το Q3/2020, ενώ για την περίοδο του 9μήνου σημειώθηκε συνολική αύξηση κατά 6,5%, από € 49,5 εκατ. το
9Μ/2019, σε € 52,7 εκατ. το 9Μ/2020. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων
(παρέχοντας πρόσθετα έσοδα ~ € 4,9 εκατ.), η οποία ξεπέρασε την αναμενόμενη πτώση των εσόδων από το Σταθμό
Συμβατικού Φορτίου (πτώση κατά ~ € 1,6εκατ.).
Υπογραμμίζεται ότι τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από την μείωση των διακινουμένων φορτίων λόγω
της πανδημίας, ωστόσο η αύξηση των εσόδων ήταν εμφανής, λόγω των αλλαγών που εφαρμόστηκαν από πέρυσι
και αναλύονται παρακάτω.
Τα Κέρδη πριν από Τόκους και Φόρους (EBIT), αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατά 11,4%, από € 5,7
εκατ. το Q3/2019, σε € 6,3 εκατ. το Q3/2020, ενώ τα EBIT κατά το 9μηνο μειώθηκαν κατά 2,4%, από € 17,3
εκατ. το 9Μ/2019 σε € 16,9 εκατ. το 9Μ/2020. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA), ακολούθησαν την ίδια τάση με
τα EBIT για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και αυξήθηκαν κατά 9,5%, από € 7,2 εκατ. το Q3/2019 σε € 7,9 εκατ. το
Q3/2020, ενώ στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 0,8%, από € 21,8 εκατ. το 9M/2019, σε € 21,6 εκατ. το 9M/2020.
Οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή
βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του
τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση πέρυσι.
Η κερδοφορία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 9μήνου του 2019, επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία,
η οποία επιβράδυνε την κυκλοφορία των φορτίων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους διακινουμένους όγκους και
χαμηλότερες πωλήσεις από τις αναμενόμενες. Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος επηρεάστηκε δυσμενώς από μη
επαναλαμβανόμενα γεγονότα, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο στην κερδοφορία που απορρέει από τα αποτελέσματα
της μειωμένης διακίνησης φορτίων λόγω Covid-19.
Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. είναι αισιόδοξη για τις υποκείμενες και
θετικά αναπτυσσόμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Λιμένος, καθώς και για τις ευρύτερες προοπτικές των
εγγύτερων οικονομιών. Η ΟΛΘ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ανακοινώνει ότι
ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος της χρήσης 2020 που διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Ελεγκτές
(KPMG), σύμφωνα με το άρθρο 65A παρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4410/2016 και
την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ1124/2015 και εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς
επιφύλαξη. Την περίοδο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και
στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει
μέρισμα € 11,8εκατ. με ισχυρή καταθετική βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να φτάνουν
τα ~ € 102εκατ. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες.
Επιπλέον, η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι έλαβε άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized
Economic Operator-ΑΕΟ) για την Ασφάλεια και Προστασία (AEOS) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ). Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς αναγνωρίζονται ως αξιόπιστοι και ασφαλής επιχειρηματικοί εταίροι στη
διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και απολαμβάνουν μία σειρά από οφέλη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών τους συναλλαγών, η διεθνής αναγνώρισή τους μέσω των Συμφωνιών
Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και η ενίσχυση αναγνωρισιμότητας της
αξιοπιστίας τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω και του δικαιώματος χρήσης του κατοχυρωμένου λογοτύπου ΑΕΟ. Με
αυτόν τον τρόπο, ο στρατηγικός ρόλος της ΟΛΘ Α.Ε. στην ανάπτυξη της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού με τις
γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύεται περαιτέρω, με την ταχύτερη
εφαρμογή ασφαλών και αξιόπιστων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.
Η “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (“ΟΛΘ Α.Ε.”) σε απάντηση της επιστολής που ελήφθη από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 – απευθυνόμενη σε όλους τους εκδότες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), με σκοπό την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα οικονομικά μεγέθη και τις
εξελίξεις εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 – ανακοινώνει ότι η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων που
σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την περίοδο του 9μήνου του 2020. Πιο συγκεκριμένα,
όσον αφορά στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2020 αυξήθηκε κατά
9,6%, από 108k TEUs το Q3/2019, σε 118k TEUs το Q3/2020. Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο
του 9μήνου (9M) του 2020 αυξήθηκε κατά 2%, από 328k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2019 (9Μ/2019), σε 335k TEUs
την περίοδο 1/1- 30/9/2020 (9Μ/2020). Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η επίπτωση από την πανδημία
ήταν ηπιότερη για το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς οι συνολικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 5,6%, από 1.007 χιλ. τόνους
το Q3/2019, σε 951 χιλ. τόνους το Q3/2020. Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 12,6%, από
3.247 χιλ. τόνους το 9Μ/2019, σε 2.839 χιλ. τόνους το 9Μ/2020.


Profile: Στα €2,53 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο- Οριακή πτώση στις πωλήσεις
Η Profile σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία
κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου 2020, καθώς
και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίησης της.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,84 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020 και σε €9,69 εκατ. κατά την
περιόδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι €2,43 εκατ. και €10,04 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019,
παρουσιάζοντας μεταβολή 17% και -3,5% αντιστοίχως.
Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε
€0,16 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020 και €0,87 εκατ. κατά την περιόδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι €0,14 εκατ. και
€1,17 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 14% κατά το γ΄τρίμηνο 2020
έναντι της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2019.
Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €0,66 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020 και €2,53 εκατ. κατά την περίοδο
01.01.2020-30.09.2020 έναντι €0,63 εκατ. και €2,73 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019,
παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 5% και -7,3% αντιστοίχως.

Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθε στα €4,38 εκατ. , έναντι € 4,17 εκατ. που ανερχόταν
κατά την 31/12/2019.
Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020
ανήλθαν στα €15,4 εκατ. , έναντι €15,05 εκατ. κατά την 31/12/2019.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Profile την 30/09/2020 ανήλθαν στα €20,67 εκατ., έναντι €19,73 εκατ. κατά την
31/12/2019.
Η πανδημία Covid-19 που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή της αγοράς καθώς και την
λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020. Οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες
ιδιαίτερες συνθήκες ανάλογα με την χώρα δραστηριοποίησης τους και η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων με κύριο γνώμονα την
εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου και παράλληλα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των
συνεργατών του.
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον
καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων,
υπάρχει η πεποίθηση ότι η πανδημία δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Ομίλου.
Reds: Κέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο- Στα €4,89 εκατ. ο
κύκλος εργασιών
Αναφερόμενοι στην από 18/11/2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
το επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19, η Εταιρία REDS ΑΕ
παρέχει παρακάτω συνοπτική ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών
χρηματοοικονομικών μεγεθών της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται αποκλειστικά από την εκμίσθωση των
ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα. Ο Όμιλος, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚΑ’ 68), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 1 του ν.4683/2020, και την Υ.Α. 1164/2020 (ΦΕΚ 2867/Β), με
τις οποίες δόθηκε απαλλαγή στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης της υποχρέωσης καταβολής του 40% του
συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο 2020, απώλεσε έσοδα ποσού € 0,86εκ.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα της
περιόδου 01/01-30/9/2020. Η διαφορά στα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση της φορολογικής επίπτωσης ανέρχεται
σε ποσό € 0,65εκ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της REDS αυξήθηκε στα 4,89 εκατ. ευρώ στο 9μηνο
από 4,63 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Παράλληλα τα EBITDA ανήλθαν στα 2,83 εκατ. ευρώ από 2,02 εκατ.
και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 175.563 ευρώ από ζημιές 275.106 ευρώ πέρυσι.
Ο χρηματοοικονομικός δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός / συνολικά κεφάλαια) ανήλθε για την
30.09.2020 σε 22,5% έναντι 22,4% την 31.12.2019.
Ο χρηματοοικονομικός δείκτης καθαρός δανεισμός / αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθε την 30.09.2020 σε
17,2% έναντι 17,0% την 31.12.2019.
Το ξέσπασμα της υγειονομικής απειλής του Covid -19 επηρέασε και επηρεάζει τις συνθήκες και τα δεδομένα που
επικρατούν στην αγορά των ακινήτων. Η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων καθώς και οι λοιπές
δημοσιονομικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την άμβλυνση των συνεπειών των μέτρων περιορισμού της
οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της μείωσης των μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης, επηρεάζουν το
σχεδιασμό αυξάνοντας τον κίνδυνο ρευστότητας.
Η επίδραση της πανδημίας στους στόχους και τις λειτουργίες, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές
ροές του Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα να
συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά του.
Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και έχει προβεί σε απαραίτητες αναλύσεις ώστε να εξασφαλίσει
ταμειακή επάρκεια για την Εταιρία και τον Όμιλο και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.


Space Hellas: Αύξηση τζίρου και EBITDA στο εννεάμηνο -Τι
λέει για πανδημία και SingularLogic

Η Space Hellas ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου
2503/18.11.2020, που κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη
ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με τη διαμόρφωση των
θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της
σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 ανήλθε σε € 47,9
εκ., έναντι € 45,9 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,27%. Για το Γ’ τρίμηνο
2020 (01.07.2020 – 30.09.2020) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 14,8 εκ., έναντι € 16,1 εκ. της
αντίστοιχης περιόδου του 2019.
Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 έκλεισε σε € 3,5 εκ. έναντι € 3,4 εκ. το
αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε € 0,5
εκ. έναντι € 0,2 εκ. αντίστοιχα.
Αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT ) την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020, τα οποία ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2 εκ.
της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε € 0,05
εκ. έναντι € – 0,2 εκ. αντίστοιχα.
Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανέρχεται σε € 18 εκ. και ο συνολικός
βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε € 17,9 εκ., ενώ το καθαρό χρέος ανέρχεται σε € 30,2 εκ..
Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι
πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε
μακροπρόθεσμα κεφάλαια.
Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου οι οποίες έλαβαν χώρα το γ΄τρίμηνο της χρήσης 2020.
Ενημέρωση για τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τον COVID-19 καθώς και τις προοπτικές του
Οι τομείς τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας όπου δραστηριοποιείται η SPACE HELLAS είναι από
αυτούς που έδειξαν σημαντικά σημεία αντοχής κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων καθώς υπήρξε ένας
εκρηκτικός ρυθμός αύξησης της χρήσης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αγοράς
προϊόντων, διακίνησης εγγράφων, πληρωμών και λοιπών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, υπήρξε αυξημένη ζήτηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσιών cloud και επίσης έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις στις κεντρικές υποδομές
κυρίως στους μεγάλους οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.
Η θέση του ομίλου SPACE HELLAS ως κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο
των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας, του δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα στις
δύσκολες αυτές συγκυρίες και να υλοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, το πλάνο που διαθέτει για την απρόσκοπτη
λειτουργία των δραστηριοτήτων του, σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις όπως
επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο ή τοπικό επίπεδο.
Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του ομίλου διενεργείται με μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πελάτες που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους με διαφορετική, ως προς τη ζήτηση προϊόντων πληροφορικής και εξοπλισμού
δικτύων, πιθανή επίπτωση από τον Covid-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης οι
τεχνολογικές ανάγκες για επικοινωνία και διαλειτουργικότητα έχουν αυξηθεί.
Ο όμιλος και η εταιρία αξιολογούν εξίσου την ικανότητα να ανταποκριθούν τόσο σε πιθανή αυξημένη ζήτηση όσο και
σε μείωση του lead time για την κάλυψη αυξημένων αναγκών διατήρησης ή/και βελτίωσης υποδομών
ανταποκρινόμενοι στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές
περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι το μοναδικό μέσο λειτουργίας και επικοινωνίας και ως τέτοιες
τυγχάνουν προτεραιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID -19 στον όμιλο δεν
είναι σημαντικές.
Επιπλέον, η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει με προσεκτικά βήματα και στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου, την
αναπτυξιακή πορεία της SPACE HELLAS, οι οποία εξελίσσεται σταθερά, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό, τις
υποδομές και την τεχνογνωσία της, ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αλλά και στις νέες συμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα
σε νέες αγορές έχοντας πλέον το 32,28% της ολλανδικής εταιρίας Web-IQ που δραστηριοποιείται στην αγορά των
big data & cyber security και το 35% των εφιστάμενων μεριδίων στην Ελληνική εταιρία Agroapps η οποία
δραστηριοποιείται στον τομέα της ευφυούς γεωργίας.
Επιπροσθέτως η SPACE HELLAS προχωρά στην εξαγορά της SINGULARLOGIC – σε πνεύμα δημιουργικής
συνεργασίας με την EPSILON NET – υλοποιώντας ένα κοινό επενδυτικό όραμα και θέτοντας τα θεμέλια για να
καταστεί η SINGULARLOGIC ο κεντρικός πυλώνας στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και του ψηφιακού
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
Η υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς σε ποσοστό 50% – 50% από την SPACE HELLAS και την EPSILON NET Α.Ε.
της SINGULARLOGIC Α.Ε. αποτελεί το πρώτο βήμα ενός επενδυτικού εγχειρήματος και εντάσσεται στο στρατηγικό
σχεδιασμό για επέκταση στον χώρο του λογισμικού και των εφαρμογών. Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής,
περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών
υποχρεώσεων της SINGULARLOGIC προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θα ανέλθει στο ποσό των €18.050.000. Από
το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε από τις αγοράστριες, ήδη στη MIG το ποσό των €1.805.000. Η
ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου
από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η διοίκηση της SPACE HELLAS εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
του ομίλου τα επόμενα χρόνια, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τη δεδομένη χρονική στιγμή το
χρονισμό, με τον οποίο αυτές θα αποτυπωθούν στα οικονομικά της αποτελέσματα. Επιπλέον, διερευνά συνέργειες
και πιθανές συμμετοχές σε εταιρίες λογισμικού που συμπληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και
ισχυροποιούν την θέση της στην αγορά.


Τζιρακιάν: Κέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο- Στα €12,62 εκατ. ο
κύκλος εργασιών.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε., κατόπιν παρότρυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με
επιστολή της από 18/11/2020, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με τις επιπτώσεις της
πανδημίας στη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του Γ’ τριμήνου 2020 αλλά και σωρευτικά της
περιόδου 01/01/2020 – 30/09/2020, ανακοινώνει τα εξής:
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει προκαλέσει η πανδημία, η Εταιρεία συνέχισε τη βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών της και στο Γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πετυχαίνοντας σωρευτική αύξηση του κύκλου
εργασιών της κατά 10,33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καθώς επίσης και διεύρυνση του μικτού
αποτελέσματος.
Συνέπεια αυτών ήταν και η σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών σε σχέση με τα ζημιογόνα αποτελέσματα της
αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01/01/2020 – 30/09/2020.
Ποσά σε ευρώ
01/01/2020
30/09/2020 01/01/2019 30/09/2019
Κύκλος Εργασιών 12.264.075 11.115.384
Μικτό κέρδος 1.037.482 649.864
Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) 226.973 (177.490)
Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT) 16.771 (418.664)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 192.959 (1.033.190)
11
Περαιτέρω το Γ’ τρίμηνο του έτους ολοκληρώθηκε η συμφωνία αναχρηματοδότησης υφιστάμενων τραπεζικών
δανείων 6 εκ ευρώ καθιστώντας τα μακροπρόθεσμα, ενώ στα πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας προηγήθηκε η
εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 1,8 εκ ευρώ.
Παράλληλα η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου 2 εκ. ευρώ μέσω του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, με προνομιακούς όρους προκειμένου να ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης.
Αναλυτικά, τα ως άνω γεγονότα, οι επιχειρηματικές εξελίξεις που συντελέστηκαν, αλλά και τα μέτρα που
ελήφθησαν προς αντιμετώπιση της πανδημίας έως την 30/09/2020, περιγράφονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2020 ,(βλέπε κεφ.
Σημαντικά Γεγονότα, σελ. 8 και κεφ. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό σελ. 9).
Κατόπιν των ανωτέρω η διάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια στις 30/09/2020 διαμορφώνονται ως εξής:
Ποσά σε ευρώ 30/9/2020 31/12/2019
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 7.900.666 243.881
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 4.707.359 11.585.754
Συνολικός δανεισμός 12.608.025 11.829.635
Καθαρός δανεισμός 12.534.726 11.650.724
Ίδια Κεφάλαια 3.927.801 3.620.052
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 16.462.527 15.270.776
Η επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και εν γένει του συνόλου της οικοδομικής και
κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα τέλη του δευτέρου τριμήνου, συνεχίζεται αδιαλείπτως, ενισχύοντας τη
ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα.
Η παραπάνω εξέλιξη σε συνδυασμό με τη σημαντική χρηματοδότηση που έχει επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για την υλοποίηση μιας νέας σειράς επενδύσεων αλλά και η αναμενόμενη έναρξη κατασκευής εμβληματικών
έργων, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης του κλάδου για το 2021.
Καθώς το τρέχον οικονομικό έτος οδεύει προς την ολοκλήρωση του, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η μεγέθυνση
των οικονομικών μεγεθών θα επιβεβαιωθεί, ενώ οι συνθήκες που διαμορφώνονται, θα επαυξήσουν τη ζήτηση για
χαλυβουργικά προϊόντα και στο νέο έτος ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη.


Καρέλια: Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών προ φόρων στο εννεάμηνο 2020

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,9% σηµείωσε το εννεάµηνο η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., αγγίζοντας τα 556 εκ. ευρώ, ενώ
σε ενοποιηµένη βάση η αύξηση ανήλθε σε 8,2% φτάνοντας τα 831 εκ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων για το ίδιο διάστηµα ανήλθαν σε 43,5 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο οµίλου σε 45,5 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας µείωση 10,6%, λόγω, κυρίως, συναλλαγµατικών διαφορών, ως αποτέλεσµα της διολίσθησης του
δολαρίου έναντι του ευρώ.
Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τα διαθέσιµά της, τα οποία ξεπέρασαν τα 449 εκ. ευρώ στο τέλος του Σεπτεµβρίου.
Τόσο στην εγχώρια, όσο και στις περισσότερες ώριµες αγορές του εξωτερικού, η Εταιρεία σηµείωσε αύξηση του
µεριδίου αγοράς των σηµάτων της, ενώ στην κατηγορία του καπνού για στριφτό τσιγάρο η αύξηση του όγκου
ξεπέρασε το 10%.
Εκτίµηση της ΚΑΡΕΛΙΑ είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις καπνού θα ξεπεράσουν το όριο του ενός
εκατοµµυρίου κιλών σε ετήσια βάση.
Ήδη, στα πλαίσια ευρύτερου επενδυτικού προγράµµατος, ολοκληρώθηκε πρόσφατα επένδυση σε πρόσθετη γραµµή
συσκευασίας καπνού για στριφτό τσιγάρο, ύψους 3 εκ. ευρώ, ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει να καλύπτει την διαρκώς
αυξανόµενη ζήτηση.
Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Καρέλιας, σηµειώνει ότι “τα
οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εννεαµήνου αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες ∆ιοίκησης και εργαζοµένων,
ιδιαίτερα κάτω από το βάρος των πρωτόγνωρων συνθηκών που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε”.
Σχετικά µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας Covid 19, η Εταιρεία επισηµαίνει την δραµατική µείωση της ταξιδιωτικής
κίνησης διεθνώς και τη συρρίκνωση των πωλήσεων µέσω καταστηµάτων Duty Free, τοµέα της αγοράς όπου η
Εταιρεία είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένη.
Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές Σεπτεµβρίου ολοκληρώθηκε η σηµαντική δωρεά της ΚΑΡΕΛΙΑ προς το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, αποτελούµενη από 50 κλίνες Μ.Ε.Θ. µε πλήρη εξοπλισµό.