Υγεία: Η τρέχουσα αποτίμηση ”κάνει” την μετοχή ενδιαφέρουσα

ΥΓΕΙΑ: Εκτός των όσων αναφέρονται στο δελτίο Τύπου για το 9μηνο σημειώσατε και τα εξής…

Στα 481,43 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού που αναλύεται ως:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 198 εκατ. από 206 εκατ. ‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία: 81,3 εκατ. ευρώ.

  • Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 111,75 εκατ. Αποθέματα: 5,56 εκατ. Απαιτήσεις από πελάτες: 62,9 εκατ. από 66,3 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 21,8 εκατ. (*Ταμειακά διαθέσιμα: 11,3 εκατ. ευρώ.)

Και στα 321,22 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεων από τα 334,3 εκατ.στις 31.12.2013.

Μακροπρόθεσμες δανειακές 150 εκατ. Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 60,5 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 13,9 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 97 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 155,94 εκατ. ευρώ (από 167,3 εκατ.) και δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,98.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 2,5 εκατ. έναντι των -1,23 εκατ. ευρώ του 2013.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 3121 ατόμων έναντι των 3110 πέρυσι.

Αποτιμάται σε 65,5 εκατ. ευρώ περίπου με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,42.

Διαπραγματεύεται τώρα στο 0,2140 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 2014 στο 0,1720 και 0,3790 ευρώ στην έναρξη της χρονιάς.

Και -43,54% έκτοτε με τον γ.δ. στο -21,20%.