7/5- Επιλεκτικές τοποθετήσεις στο Χ.Α.- Τρεις μετοχές που βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η μετοχή των Μύλοι Λούλη έκλεισε στα 2,60 ευρώ αμετάβλητησυνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, παρουσιάζοντας αδυναμία να σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,60 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,68 ευρώ και η στήριξη στα 2,54 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,26%

Απόδοση 3μηνου +3,17%

Απόδοση 6μηνου +4,84%

Απόδοση από 1/1 -2,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων -12,16%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,32 ευρώ

Καθαρή Θέση 91,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,32

P/BV 0,49

P/E 62,20

EV/EBITDA 9,77

Ελεύθερες ταμειακές ροές -4,82 εκατ. ευρώ από 1,89 εκατ. ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 0,51

ROE +0,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,77%

Κεφαλαιοποίηση 44,51 εκατ. ευρώ

Η μετοχή των Μύλοι Κεπένου έκλεισε στα 2,02 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,03 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,17 ευρώ και η στήριξη στα 1,95 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 494,0 τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,34%

Απόδοση 3μηνου +1%

Απόδοση 6μηνου +21,69%

Απόδοση από 1/1 -7,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων -1,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,24 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,42 ευρώ

Καθαρή Θέση 20,22 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 3,02

P/BV 0,68

P/E 10,47

EV/EBITDA 9,18

Ελεύθερες ταμειακές ροές 606.367 ευρώ από –247.702 ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 0,7

ROE +6,39%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,48%

Κεφαλαιοποίηση 13,53 εκατ. ευρώ

Η μετοχή των Κυλ. Σαραντόπουλος παρέμεινε στα 1,12 ευρώ, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,19 ευρώ και η στήριξη στα 0,98 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 525,0 τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,67%

Απόδοση 3μηνου +14,29%

Απόδοση 6μηνου -13,85%

Απόδοση από 1/1 -6,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων -32,12%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,99 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,885 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,95 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,47

P/BV 2,4

P/E αρνητικό

EV/EBITDA 195,45

Ελεύθερες ταμειακές ροές -4,09 εκατ. ευρώ από –498.823 ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 7,66

ROE 73,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 8,39%

Κεφαλαιοποίηση 4,68 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem