Πρόστιμα 160.000 ευρώ σε έξι ξένα funds για ανοιχτές πωλήσεις στην ΕΤΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 160.000 ευρώ σε έξι αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις (short selling) επί μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Πρόστιμα 160.000 ευρώ σε έξι ξένα funds για ανοιχτές πωλήσεις στην ΕΤΕ

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο 87.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία FMR Co Inc και 33.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία MAKO GLOBAL DERIVATIVES PARTNERSHIP LLP, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, χωρίς να καλύψουν την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης.

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων SUPER MIRABEAU IRELAND FUND PLC, AVANCE STABILITY FUND, CANARA CAPITAL PARTNERS LLP και Q CAPITAL AG, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ», λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΦΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2012.

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Τηλέτυπος» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 80.000 ευρώ στην εταιρεία, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΦΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014 και για τις ενδιάμεσες περιόδους της χρήσης 2015.

– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΛΟΓΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.», σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.